Novice LAS PDL 2020

VABILO NA DOGODKE NA TEMO SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva želi prispevati k razvoju socialnega podjetništva in v ta namen organizira v sodelovanju z RA Sinergijio v okviru projekta Skupaj pod eno streho 6 dogodkov na temo

 SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Vabljeni ste vsi, ki ...

VABILO NA SPLETNO PREDAVANJE O PREDNOSTIH SOUPORABE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Spletno predavanje bo potekalo 11. februarja 2021 ob 18.00 na videokonferenčnem sistemu ZOOM.

Predavatelj Matej Čer je slovenski podjetnik in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva. Kot ustanovitelj podjetja Avant car je s svojo vizijo zagnal vrsto projektov na področju mobilnosti ...

2. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020, EKSRP - PODALJŠANJE ROKA DO 5. 3. 2021

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 na 28. (korespondenčni) seji, sklicani dne 28. 12. 2020, potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh ...

Center kulturne dediščine Odranci - Prekmurska hišaVodilni partner operacije

Občina Odranci
Panonska ulica 33
9233 Odranci


Partnerji operacije

Društvo žena Odranci
Panonska ulica 33
9233 Odranci

»NOVATIO« Podjetniško in poslovno svetovanje, Agata Sardelič s.p.
Mlinska ulica 5
9220 Lendava

“GITANO-M« Romsko društvo Gomilica
Gomilica 58B
9224 Turnišče


Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

Specifični cilj

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Namen operacije

Občina Odranci razpolaga z lokacijo in dovoljenji za poseg v prostor za gradnjo tradicionalne prekmurske hiše, v notranjosti katere se predvideva ureditev tradicionalnih prekmurskih prostorov parme (muzeja), gümle, prostorov za promocijo in spremljajočih stranišč. Novi prostori bodo omogočali izvedbo operacijskih aktivnosti v sklopu oblikovanja novega turističnega produkta ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas, ki bo poleg prekmurske vključeval tudi romsko nesnovno kulturno dediščino. Novi prostori bodo omogočali tudi nadgradnjo dosedanje turistične ponudbe za obiskovalce in turiste (ogled in vstopnine za muzej, možnost »taborniške« nočitve v parmi).

Enega ključnih prostorov novozgrajene prekmurske hiše tvori prostor »gümlo«, ki predstavlja pomemben artefakt podeželske arhitekturne dediščine, na katero je vezana pestra paleta tradicionalnih (med-)kulturnih praks oz. žive (med-)kulturne dediščine podeželskega območja LAS PDL. Izraz (med-)kulturna nesnovna dediščina je uporabljen iz razloga, ker bo nov turistični produkt (poleg prekmurske) vključeval tudi romsko nesnovno kulturno dediščino, katera se je v časih, ko so Romi – nomadi (»s čergami«) popotovali iz kraja v kraj, prezentirala na kmečkih gümlih.

Zato bodo v okviru operacijskih aktivnosti (z identificiranjem, dokumentiranjem, ovrednotenjem, zaščito, razvojem in promocijo ter prenosom na mlajše generacije) »oživljene nekdanje zgodbe s prekmurskega kmečkega gümla« in valvolizirane v obliki inovativnega kulturno-turističnega produkta ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas, s katerim se bo po eni strani prispevalo k trajnostnemu ohranjanju nesnovne (med-)kulturne dediščine podeželja, po drugi strani pa pomembno bogatilo kulturno-turistično ponudbo območja tako Odrancev kakor tudi območja LAS PDL kot celote.

Z ozirom na sodobne turistične trende, za katere je značilno povečano povpraševanje po inovativni, kulturno raznoliki in trajnostno naravnani turistični ponudbi z elementi atraktivnosti, doživetij in izkušenj drugačnosti ter spoštovanju tujih in potrjevanju lastne identitete, bodo prej našteti segmenti romske kulturne dediščine pomembno obogatili kulturno-turistično ponudbo Centra kulturne dediščine Odranci ter povečali njegovo atraktivnost za obiskovalce iz domovine in tujine.

Novi prostori bodo omogočali tudi nadgradnjo dosedanje turistične ponudbe za obiskovalce in turiste (ogled in vstopnine za muzej, možnost »taborniške« nočitve v parmi ter navezava na Jakobovo romarsko pot, ki poteka skozi Odrance).

Gre za dolgoročno naravnano operacijo, saj bodo v vzpostavljenem objektu zagotovljene možnosti za nadaljnjo izvajanje dejavnosti običajev in ohranjanje podeželske dediščine, tudi na drugih segmetnih (ne le na romsko-podeželski dediščini, ki je predmet te operacije).

Poleg tega je lahko izvedba operacije – izvedba kulturno-turističnega produkta ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas primer dobre prakse, ki se lahko ponovi za ohranjanje zgodovinske dediščine na drugih območjih LAS PDL in širše. Gre namreč za povsem inovativen pristop, kakršnega doslej na območju LAS PDL in (po našem vedenju) tudi v širšem slovenskem in evropskem prostoru še ni, zaradi česar bo kot primer dobre prakse zanimiv tudi za znanstveno in strokovno javnost.
V okviru operacije bo razvit in pilotno implementiran nov kulturno-turistični produkt: ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas, ki se bo prezentiral širši javnosti (najavljenim skupinam obiskovalcev Centra kulturne dediščine Odranci in drugi zainteresirani javnosti) tudi po formalnem zaključku projekta. Mogoče ga bo pa tudi vsebinsko nadgraditi še z novimi, sezonskimi tematskimi predstavitvami (med-)kulturne dediščine in novimi medkulturnimi dejavnostmi, v katerih bodo aktivno participirali tudi obiskovalci Centra kulturne dediščine Odranci: izletniki in turisti iz bližnjih zdraviliških turističnih centrov.

Takšna oblika kulturnega turizma, ki temelji na trženju kulturnih in etničnih produktov snovne in nesnovne dediščine, predstavlja evidentno priložnost za obnavljanje, zaščito ter krepitev večkulturne dediščine v regiji. S tem se krepi tudi skupna zavest o zgodovinski regionalni večkulturnosti, ki ni zgolj produkt sodobnih migracijskih tokov, temveč izhaja iz preteklosti in dolgotrajno zaznamuje ter bogati kulturno podobo območja LAS PDL.

Cilji operacije

Operacija »Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša« prispeva k tematskemu področju 1 Ustvarjanje novih delovnih mest, cilju Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve, ukrepu Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja na način:
- Skozi aktivnost Gradnja »Center kulturne dediščine Odranci - Prekmurska hiša« bo na novo zgrajen objekt, ki bo obsegal prostore parme (muzej), gümle in prostora za promocijo s spremljajočimi stranišči, v tradicionalni gradnji prekmurske hiše, za potrebe razvoja novih lokalnih produktov (prekmurska in romska snovna in nesnovna dediščina, ki se je v preteklosti odvijala na »gümlu«, priprava strokovnih podlag za ohranjanje artefaktov snovne in žive dediščine z »gümla« oz. na področju kulturnega turizma) in nove kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev (ajda) ter spodbujanja povezovanja med razvojnimi partnerji (partnerstvo Občine Odranci in 3 partnerjev (Društvo žena Odranci, "Novatio", podjetniško in poslovno svetovanje, Agata Sardelič s.p. in "Gitano-M", Romsko društvo Gomilica).
- Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bo po zaključku operacije (5/2018) na novo na operaciji na polno zaposlena 1 oseba z delovnim razmerjem za nedoločen čas;
- Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bodo za implementacijo novega turističnega produkta izvedene naslednje aktivnosti: predavanje/delavnica na temo: Dediščina preteklosti – razvojni potencial za sedanjost in prihodnost, študijski krožki za spoznavanje in oživljanje nekdanjih šeg in običajev »z gümla« (Tradicionalne obrti »z gümla«, Družbene prakse, šege, praznični dogodki, ustno izročilo (bajke, legende, pregovori…), Tradicionalne romske obrti in romske kulturne prakse, ki so se izvajale na kmečkih »gümlih«), praktične delavnice za pilotno implementacijo novega kulturno-turističnega produkta: ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas;
- Skozi aktivnost Komuniciranje, promocija, diseminacija bo preko informiranja in obveščanja o operacijskih aktivnostih in rezultatih operacije (zloženki Center kulturne dediščine: Odranci – domovina ajde in kaše in Center kulturne dediščine Odranci: ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas ter skozi svečano otvoritev Centra kulturne dediščine Odranci: predstavitev novega kulturno-turističnega produkta ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas, demonstracija postopka pridobivanja ajdove kaše na temo Odranci – domovina ajde in kaše, razstava fotografij in dokumentov na temo Odranci – domovina ajde in kaše ter predstavitev in degustacija jedi iz ajdove kaše, »ciganski« piknik ob tabornem ognju ter romska glasba s plesi), poudarjen nov kulturno-turistični produkt ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas.
Posredno operacija »Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša« prispeva tudi k tematskemu področju 3 Varstvo okolja in ohranjanje narave, cilju Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS, ukrepu Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja na način:
- Skozi aktivnost Gradnja »Center kulturne dediščine Odranci - Prekmurska hiša« bo na novo zgrajen objekt kulturne dediščine območja LAS PDL, ki bo obsegal prostore parme (muzej), gümle in prostora za promocijo s spremljajočimi stranišči, v tradicionalni gradnji prekmurske hiše;
- Skozi aktivnost  Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bo v sklopu novozgrajenega objekta »Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša« vzpostavljen tudi prostor gümla, ki predstavlja pomemben artefakt podeželske nesnovne kulturne oz. arhitekturne dediščine, na katero je vezana pestra paleta tradicionalnih (med-)kulturnih praks oz. žive (med-)kulturne dediščine podeželskega območja LAS PDL;
- Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bodo v sklopu operacijskih aktivnosti oživljene nekdanje zgodbe s prekmurskega kmečkega gümla in valorizirane v obliki inovativnega kulturno-turističnega produkta, s katerim se bo prispevalo k trajnostnemu ohranjanju nesnovne (med-)kulturne dediščine podeželja, po drugi strani pa pomembno bogatilo kulturno-turistično ponudbo območja tako Odrancev kakor tudi območja LAS PDL kot celote;
- Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bo opravljena raziskava: Identifikacija in dokumentiranje prekmurske in romske snovne in nesnovne kulturne dediščine, ki se je v preteklosti odvijala na »gümlu«;
- Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bodo ovrednoteni artefakti snovne in žive dediščine »z gümla« ter pripravljene strokovne podlage za njihovo ohranjanje in valorizacijo na področju kulturnega turizma (študija/priročnik).

Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bodo v okviru izobraževalne faze za implementacijo novega turističnega produkta izvedene naslednje aktivnosti: predavanje/delavnica na temo: Dediščina preteklosti – razvojni potencial za sedanjost in prihodnost, študijski krožki za spoznavanje in oživljanje nekdanjih šeg in običajev »z gümla« (Tradicionalne obrti »z gümla«, Družbene prakse, šege, praznični dogodki, ustno izročilo (bajke, legende, pregovori…), Tradicionalne romske obrti in romske kulturne prakse, ki so se izvajale na kmečkih »gümlih«), praktične delavnice za pilotno implementacijo novega kulturno-turističnega produkta: ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas;
- Skozi aktivnost Komuniciranje, promocija, diseminacija bo preko informiranja in obveščanja o operacijskih aktivnostih in rezultatih operacije (zloženki Center kulturne dediščine: Odranci – domovina ajde in kaše in Center kulturne dediščine Odranci: ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas ter skozi svečano otvoritev Centra kulturne dediščine Odranci: predstavitev novega kulturno-turističnega produkta ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas, demonstracija postopka pridobivanja ajdove kaše na temo Odranci – domovina ajde in kaše, razstava fotografij in dokumentov na temo Odranci – domovina ajde in kaše ter predstavitev in degustacija jedi iz ajdove kaše, »ciganski« piknik ob tabornem ognju ter romska glasba s plesi), obveščena širša javnost z namenom diseminacije ohranjanja kulturne dediščine LAS PDL na druga območja LAS PDL kot tudi širše.

Posredno operacija »Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša« prispeva tudi k tematskemu področju 4 Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, cilju Izboljšanje možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS, ukrepu Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih Romov in madžarske narodne skupnosti na način:
- Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bodo v izobraževalne aktivnosti vključeni člani iz 5 petih lokalnih NVO in vsaj 15 oseb iz ranljivih skupin;
- Skozi aktivnost Zgodbe z Gümla – Popotovanje skozi čas, Razvoj in pilotna implementacija novega turističnega produkta z elementi snovne in nesnovne (med-) kulturne podeželske dediščine bo po zaključku operacije (5/2018) na novo na operaciji zaposlena 1 oseba iz ranljive skupine s polnim delovnim časom z delovnim razmerjem za nedoločen čas;
Skozi aktivnost Komuniciranje, promocija, diseminacija bo preko informiranja in obveščanja o operacijskih aktivnostih in rezultatih operacije (zloženki Center kulturne dediščine: Odranci – domovina ajde in kaše in Center kulturne dediščine Odranci: ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas ter skozi svečano otvoritev Centra kulturne dediščine Odranci: predstavitev novega kulturno-turističnega produkta ZGODBE Z GÜMLA – Popotovanje skozi čas, demonstracija postopka pridobivanja ajdove kaše na temo Odranci – domovina ajde in kaše, razstava fotografij in dokumentov na temo Odranci – domovina ajde in kaše ter predstavitev in degustacija jedi iz ajdove kaše, »ciganski« piknik ob tabornem ognju ter romska glasba s plesi,) obveščena širša javnost z namenom diseminacije izboljšanja možnosti ponovne vključitve na trg dela in družbenega okolja, povečanja vključenosti starejših, mlajših, žensk, brezposelnih in Romov LAS PDL na druga območja LAS PDL kot tudi širše.

Rezultati operacije

• Število novih lokalnih produktov in storitev (1)
• Število organiziranih usposabljanj za NVO (4)
• Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine (1)
• Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih, Romov in madžarske narodne skupnosti (1)

Obdobje izvajanja operacije

10.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

113.449,03

Znesek sofinanciranja v EUR

90.572,66

Kontakt

Ivan Markoja, obcina.odranci@siol.net, 02 577 34 81


IZVEDBA OPERACIJE

Načrtovane in izvedene aktivnosti:

1. Gradbeno-obrtniška dela: Pripravljalna dela, zemeljska dela, tesarska dela, betonska in železokrivska dela, zidarska dela, krovsko-kleparska dela, fasaderska dela, stavbno pohištvo, keramičarska dela, slikopleskarska dela, tlaki. Gradbena dela so se začela dne 3.8.2018.

2. Zunanja ureditev: Kanalizacijska dela, zunanja okolica (dodatna dela).

3. Elektro dela - elektroinštalacije: Inštalacije, inštalacijska oprema, razsvetljava, stikalni bloki, telekomunikacije, strelovodna naprava, ostalo.

4. Izvedba raziskave: Identifikacija in dokumentiranje prekmurske in romske snovne in nesnovne kulturne dediščine, ki se je v preteklosti odvijala na »gümlu« (raziskava).

5. Ovrednotenje zbranih artefaktov snovne in žive dediščine »z gümla« ter priprava strokovnih podlag za njihovo ohranjanje in valorizacijo na področju kulturnega turizma (študija/priročnik).

6. Priprava in izvedba 3 študijskih krožkov (trajanje posameznega študijskega krožka: 3x 12 ur):
- Tradicionalne obrti »z gümla«;
- Družbene prakse, šege, praznični dogodki, ustno izročilo;
- Tradicionalne romske obrti in romske kulturne prakse, ki so se izvajale na kmečkih »gümlih«.

Projektna partnerja Društvo žena Odranci in Novatio podjetniško in poslovno svetovanje Agata Sardelič s.p.,Romsko sta izvedla 3 študijske krožke. Društvo žena Odranci je izvedlo dva študijska krožka: Tradicionalne obrti »z gümla« in Družbene prakse, šege, praznični dogodki, ustno izročilo. Novatio podjetniško in poslovno svetovanje Agata Sardelič s.p. je izvedlo študijski krožek na temo Tradicionalne romske obrti in romske kulturne prakse, ki so se izvajale na kmečkih »gümlih«.

7. Priprava in izvedba 10 praktičnih delavnic za pilotno implementacijo novega kulturno-turističnega produkta (trajanje posamezne delavnice: 10x 4 ure).

V izobraževalne aktivnosti vključenih pribl. 25 članov iz vsaj 5 lokalnih NVO ter minimalno 15 oseb iz ranljivih skupin: Projektna partnerja Društvo žena Odranci in Romsko društvo Gitano-M so izvedli 10 delavnic, od tega Društvo žena Odranci 6 delavnic, Romsko društvo Gitano –M pa 4 delavnice.

8. Stroški priprave, oblikovanja in natisa 2 promocijskih zloženk (posamezna zloženka/zgibanka velikosti A4,1.000 izvodov):
- »Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša« - Domovina ajde in kaše;
- »Center kulturne dediščine – Prekmurska hiša«: Zgodbe z gümla – Popotovanje skozi čas.

9. Stroški priprave, organizacije in izvedbe promocijske prireditve ob svečani otvoritvi "Centra kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša". Vsebina:
- Predstavitev novega kulturno-turističnega produkta Zgodbe z gümla – Popotovanje skozi čas;
- Demonstracija postopka pridobivanja ajdove kaše;
- Razstava fotografij in dokumentov na temo Odranci – domovina ajde in kaše ter predstavitev in degustacija jedi iz ajdove kaše;
- »Ciganski piknik« ob tabornem ognju z romsko glasbo in plesom.

Opis kazalniki učinka:
- Število novih lokalnih produktov in storitev: 1
- Število organiziranih usposabljanj za NVO: 4
- Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1
- Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih, Romov in   madžarske narodne skupnosti: 1

Opis kazalnika rezultata:
- Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije (projektov CLLD): 4
- Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije: 500
- Število podprtih partnerstev: 1
- Število novo ustvarjenih delovnih mest 1
- Število zaključenih operacij: 1

    

Zloženka- Zgodbe iz gümle

Zloženka-Odranci domovina ajde in kaše

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN
 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke