Novice LAS PDL 2020

VABILO NA DOGODKE NA TEMO SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva želi prispevati k razvoju socialnega podjetništva in v ta namen organizira v sodelovanju z RA Sinergijio v okviru projekta Skupaj pod eno streho 6 dogodkov na temo

 SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Vabljeni ste vsi, ki ...

VABILO NA SPLETNO PREDAVANJE O PREDNOSTIH SOUPORABE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Spletno predavanje bo potekalo 11. februarja 2021 ob 18.00 na videokonferenčnem sistemu ZOOM.

Predavatelj Matej Čer je slovenski podjetnik in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva. Kot ustanovitelj podjetja Avant car je s svojo vizijo zagnal vrsto projektov na področju mobilnosti ...

2. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020, EKSRP - PODALJŠANJE ROKA DO 5. 3. 2021

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 na 28. (korespondenčni) seji, sklicani dne 28. 12. 2020, potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh ...

IntegRast - Razvoj integrativnih skupnostnih storitev


Vodilni partner operacije

Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske Čete 20
9232 Črenšovci

Partnerji operacije

»MISIJA *S« Društvo za trajnostni razvoj Pomurja
Mlinska ulica 5
9220 Lendava

DOM STAREJŠIH LENDAVA, IDŐSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA
Slomškovo naselje 7
9220 Lendava

INTEGRA, društvo za spodbujanje trajnostnega delovanja socialnega podjetništva, so.p.
Žižki 31/č
9232 Črenšovci

ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o.
Gajska ulica 39
9233 Odranci


Tematsko področje ukrepanja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Ukrep po SLR

Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih, Romov in madžarske narodne skupnosti

Specifični cilj

Izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS


Namen operacije

Zagotovitev čim daljšega kvalitetnega bivanja starejših na svojem domu in v domačem okolju je (v skladu s priporočili Evropske komisije za podporo zdravemu in aktivnemu staranju ter izboljšanju kvalitete življenja onemoglih, socialno izključenih starostnikov po eni ter finančne razbremenitve socialno-zdravstvenih sistemov po drugi strani) izziv, ki se ga lotevamo v okviru projekta z akronimom IntegRast.

V okviru projekta bo namreč posebna pozornost namenjena razvoju in pilotni implementaciji skupnostnih socialnih storitev za starostnike s podeželja, ki se bodo izvajale bodisi na njihovih domovih (socialna oskrba na domu) bodisi v oz. v bližini kraja njihovega prebivanja (pilotni Večgeneracijski center: IntegRast v Črenšovcih).

Za trajnostni razvoj skupnostnih storitev (katere bodo poleg razvoja socialnih storitev za starostnike, vključevale še dejavnosti za aktiviranje endogenih človeških, okoljskih in kulturnih potencialov za vsestranski socialno vključujoč in okolju prijazen razvoj skupnosti) bo v okviru projekta vzpostavljeno inovativno čezsektorsko partnerstvo – Skupnostna razvojna mreža: IntegRast.

Na osnovi izsledkov raziskave o potrebah in željah starejše populacije po socialnih storitvah (katera bo v okviru projekta izvedena na reprezentativnem vzorcu starejših oseb z območja občine Črenšovci, predstavnikov upokojenskih NVO z območja občine Črenšovci in Črenšovcem sosednjih občin ter starejših, upokojenih strokovnjakov) bo oblikovan razvojni model skupnostnih storitev za socialno oskrbo in socialno vključevanje starejših oseb s podeželja.

V sklopu projekta bo tudi pilotno implementiran nov pristop k zagotavljanju socialne oskrbe starostnikov na domu. Le-ta bo po eni strani predstavljal vsebinsko in kakovostno nadgradnjo dosedanjega sistema pomoči starostnikom na domu, ki ga je doslej izvajal Center za socialno delo Lendava, po drugi strani pa bo to tudi pomemben premik od institucionalnega k skupnostnemu konceptu. Projektni partner Dom starejših Lendava namreč (kljub temu, da je njegova primarna dejavnost institucionalna oskrba starejših) kot družbeno odgovorna organizacija že sledi sodobnim trendom deinstitucionalizacije in kakovostne nadgradnje svojih storitev v skladu z individualnimi potrebami in željami starejše populacije (primer gospodinjskih skupnosti), vključno s pripravljenostjo za diverzifikacijo teh storitev tudi na območja drugih občin z območja upravne enote Lendava.

Za izvajanje prej omenjenih storitev socialne oskrbe starostnikov s podeželja na njihovem domu bodo v okviru projekta zagotovljeni tudi neobhodni infrastrukturni predpogoji. V okviru projektne investicije bo namreč vodilni partner Občina Črenšovci (kot lastnik objekta nekdanjega vrtca in nosilec investicijskih vlaganj) del objekta usposobil za namene izvajanja pomoči starejšim na domu (skladišče za repromaterial, garderobe, masažna soba in sanitarni prostori za izvajalce socialne oskrbe starostnikov na domu), preostali del objekta pa za potrebe izvajanja dejavnosti Večgeneracijskega centra: IntegRast. S tem pa se bodo opuščenemu javnemu objektu dale tudi nove, trajnostno naravnane vsebine, ki bodo pomembno prispevale k zagotavljanju enakih možnosti in socialne vključenosti, ne samo za marginalizirane starostnike s podeželja, ampak tudi za druge ranljive skupine.

Projekt se namreč posebej osredotoča tudi na socialno aktivacijo drugih ranljivih skupin: dolgotrajno brezposelnih mladih, žensk, starejših in pripadnikov avtohtonih narodnih/etničnih skupnosti (madžarske, romske), za katere je značilna multipla ranljivost in pri katerih je tveganje revščine in socialne izključenosti največje. To je primarna ciljna skupina za izvajanje socialnih storitev za starejše na domu. V okviru projekta bo namreč izvedeno tudi praktično usposabljanje socialnih oskrbovalcev starejših na domu, ki bo rezultiralo v novem delovnem mestu za osebo iz ranljive skupine (dolgotrajno brezposelno žensko z nizko izobrazbo).
V okviru projektnih razvojno-raziskovalnih ter informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti pa bodo deležnikom (zlasti lokalnim NVO in dolgotrajno brezposelnim osebam s tercialno izobrazbo) predstavljene tudi možnosti in priložnosti za aktiviranje endogenih človeških, okoljskih in kulturnih potencialov območja za trajnostni razvoj novih socialno-podjetniških podjemov in posledično za ustvarjanje novih ZDM za ranljive ciljne skupine z območja LAS PDL. S tem pa bo projekt posledično prispeval tudi:
-  k dvigu kompetenc prej naštetih ciljnih skupin in k povečanju prepoznavnosti in vedenja o socialnem podjetništvu ter
- k večji profesionalizaciji NVO in k nadaljnjemu načrtnemu razvoju prostovoljstva za socialno aktivacijo oseb iz ranljivih skupin.
V okviru projekta bo namreč vzpostavljena tudi skupnostna prostovoljska mreža NVO za socialno aktivacijo ranljivih skupin na področju prostovoljstva ter za vsestransko, integrativno večgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč.
S projektom se torej vzpostavijo trajnostne razvojne, organizacijske in izvedbene skupnostne strukture za nadaljnji trajnostni razvoj in permanentno implementacijo integrativnih skupnostnih programov in storitev, ki bodo pomembno prispevali: k izboljšanju kvalitete življenja podeželskega prebivalstva v tretjem življenjskem obdobju, k večgeneracijskemu sodelovanju in družbeni solidarnosti ter k izkoreninjanju revščine in socialne izključenosti, s katero je dandanes soočen znaten delež prebivalstva z območja LAS PDL.

Cilji operacije

Operacija z akronimom IntegRast bo pomembno prispevala k izboljšanju socialne vključenosti ranljivih družbenih skupin z območja LAS PDL, zlasti tistih, za katere je značilna multipla ranljivost in pri katerih je tveganje revščine in socialne izključenosti največje.
S projektom vzpostavljeno inovativno čez sektorsko partnerstvo (Skupnostna razvojna mreža: IntegRast) bo z razvojem novih (kombinacij) pristopov in praks za reševanje aktualnih družbenih izzivov (socialne inovacije za razvoj integrativnih skupnostnih programov in storitev) ustvarjalo priložnosti in ranljivim skupinam zagotavljalo možnosti za vsestranski razvoj njihovih kreativnih potencialov ter za enakopravnejšo participacijo v izobraževalnih, delovnih in družbenih procesih nasploh.

Projekt se bo posebej osredotočil na želje in potrebe starejše podeželske populacije po socialnih skupnostnih storitvah, s pomočjo katerih bo (v skladu s sodobnimi trendi deinstitucionalizacije dolgotrajne oskrbe) starostnikom omogočeno čim daljše kakovostno bivanje v domačem okolju.

Razvoj socialnih skupnostnih storitev za starejšo populacijo bo posledično vplival tudi na socialno integracijo drugih ranljivih skupin (dolgotrajno brezposelne mladine, žensk, starejših in pripadnikov manjšinskih narodnih/etničnih skupnosti z nizko izobrazbo oziroma brez izobrazbe). Le-te so namreč primarna ciljna skupina za izvajanje socialnih skupnostnih storitev za starejšo populacijo. Z izboljšanjem socialnih kompetenc teh skupin ter s praktičnim usposabljanjem socialnih oskrbovalcev za opravljanje konkretnih socialnih storitev za pomoč starostnikom na domu bo namreč projekt prispeval k izboljšanju njihove socialne vključenosti kakor tudi k izboljšanju njihove zaposljivosti oziroma kurantnosti na trgu dela.

Poleg tega pa razvojni model skupnostnih storitev v okviru Skupnostne razvojne mreže IntegRast predpostavlja tudi:
- vzpostavitev skupnostne prostovoljske mreže NVO za socialno aktivacijo ranljivih skupin na področju prostovoljstva ter za vsestransko, integrativno večgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč;
-  vzpostavitev pilotnega večgeneracijskega centra IntegRast v Črenšovcih ter
-  pospeševanje razvoja socialnega podjetništva (s posebnim poudarkom na ustanavljanju socialnih podjetij in razvoju takšnih socialno-podjetniških dejavnosti, v sklopu katerih bodo nastajala nova, okolju prijazna delovna mesta za trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih družbenih skupin).

Rezultati operacije

• Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o socialnem podjetništvu (3)
• Število organiziranih usposabljanj za NVO (4)
• Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine (1)
• Število izvedenih izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih v urbanih območjih (3)
• Število programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih, Romov in madžarske narodne skupnosti (1)
• Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti (1)
• Število čez sektorskih partnerstev za reševanje socialnih problemov ranljiv skupin (1)
• Skupnostna prostovoljska mreža NVO: IntegRast za večgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč (1)
• Število novih prostovoljcev iz ranljivih skupin, vključenih v Skupnostno prostovoljsko mrežo NVO: IntegRast (10)
• Število adaptiranih (opuščenih) javnih objektov (1)

Obdobje izvajanja operacije

09.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

66.967,23

Znesek sofinanciranja v EUR

48.949,88

Kontakt

Anton Törnar, zupan@obcina-crensovci.si, 02/573 57 50


IZVEDBA OPERACIJE

Načrtovane in izvedene aktivnosti:

1.Raziskava potreb in želja starejše populacije po skupnostnih socialnih storitva: Vodenje raziskave (priprava načrta raziskovanja - vključno s pripravo in testiranjem raziskovalnih orodij ter usposabljanjem izvajalcev terenske raziskave). Izvajanje nestrukturiranih intervjujev z upokojenimi eksperti. Obdelava in analiza podatkov. Priprava raziskovalne študije s predlogom razvojnega modela skupnostnih storitev. Izvajanje terenske raziskave (ankete, strukturirani intervjuji).

2. Adaptacija objekta nekdanjega vrtca v Črenšovcih in nakup opreme: Obrtniška dela.
Oprema - pohištvo. Multimedijska oprema. Elektroinštalacije. Nadzor nad investicijo.

3. Vzpostavitev Skupnostne razvojne mreže IntegRast ter priprava idejnega načrta arhitekturnih rešitev: Priprava strokovnih podlag za ustanovitev partnerstva ter vodenje in koordinacija aktivnosti za ustanovitev partnerstva in definiranje vizije, strateških razvojnih ciljev in srednjeročnega programa dela čezsektorskega partnerstva: Skupnostne razvojne mreže IntegRast. Informiranje in animacija potencialnih članov za sodelovanje v partnerstvu; organizacijske aktivnosti za ustanovitev Skupnostne razvojne mreže IntegRast .

Priprava idejnega načrta arhitekturnih rešitev za bodoče investicijske naložbe v objekte in opremo, v katerih oziroma s pomočjo katerih se bodo izvajale nove skupnostne storitve za starejše po zaključku predmetnega projekta.

4. Pilotni projekt skupnostne socialne oskrbe starejših na domu: Organizacija in izvedba 2-tedenskega praktičnega usposabljanja socialnih oskrbovalcev za socialno oskrbo starejših na domu. Nova zaposlitev socialne oskrbovalke za oskrbo starejših na domu.

5. Pilotni projekt Večgeneracijski center: Integrast Črenšovci.  Organizacija, vodenje in koordinacija aktivnosti Večgeneracijskega centra: IntegRast Črenšovci. Priprava in vodenje predavanj/delavnic za NVO. Vodenje in koordinacija aktivnosti za vzpostavitev Skupnostne prostovoljske mreže: Integrast.

Priprava in izvedba študijskega krožka na temo: Bilje ali šiba.

Priprava in izvedba predavanj/delavnic na temo: Aktivno in zdravo tretje življenjsko obdobje (3 izvedbe: Črenšovci, Odranci, Lendava). Priprava in izvedba predavanja na temo: Večgeneracijsko sodelovanje in razvoj skupnosti (1 predavanje: Črenšovci).

6. Vodenje in koordinacija ter komuniciranje, promocija, diseminacija Informiranje in obveščanje ciljnih skupin in ciljnih javnosti (priprava in razpošiljanje vabil, informativno-promocijskih gradiv, objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih). Sodelovanje pri izvedbi promocijskih aktivnosti in pri pripravi in oblikovanju promocijskih materialov.

Priprava, organizacija in izvedba 5-dnevne promocijske akcije na temo: POZDRAV JESENI – IntegRast (integracija za rast in razvoj).

Tisk promocijske zloženke: Večgeneracijsko sodelovanje…

Tisk promocijske zloženke: Socialno podjetništvo..

Informativno-promocijski pano: Večgeneracijsko sodelovanje…

Opis kazalnika učinka:
- Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o socialnem
  podjetništvu: 3
- Število organiziranih usposabljanj NVO: 4
- Število izvedenih izobraževalnih/ozaveščevalnih in promocijskih aktivnosti v urbanih 
  območjih: 3
- Število novih prostovoljcev iz ranljivih skupin, vključenih v skupnostno prostovoljsko mrežo
   NVO: 17
- Število adaptiranih opuščenih javnih objektov: 1

Opis kazalnika rezultata:

- Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije: 16
- Število prebivalcev, na katere vpliva izvajanje operacije: 500
- Število podprtih partnerstev: 1
- Število novo ustvarjenih delovnih mest: 1
- Število zaključenih operacij: 1


    
  

Zloženka: socialno podjetništvo

Zloženka: večgeneracijsko sodelovanje

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČENA

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke