Novice LAS PDL 2020

VABILO NA DOGODKE NA TEMO SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva želi prispevati k razvoju socialnega podjetništva in v ta namen organizira v sodelovanju z RA Sinergijio v okviru projekta Skupaj pod eno streho 6 dogodkov na temo

 SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Vabljeni ste vsi, ki ...

VABILO NA SPLETNO PREDAVANJE O PREDNOSTIH SOUPORABE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Spletno predavanje bo potekalo 11. februarja 2021 ob 18.00 na videokonferenčnem sistemu ZOOM.

Predavatelj Matej Čer je slovenski podjetnik in dolgoletni mentor na različnih programih podjetništva. Kot ustanovitelj podjetja Avant car je s svojo vizijo zagnal vrsto projektov na področju mobilnosti ...

2. SPREMEMBA JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020, EKSRP - PODALJŠANJE ROKA DO 5. 3. 2021

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 na 28. (korespondenčni) seji, sklicani dne 28. 12. 2020, potrdil podaljšanje roka za oddajo predlogov operacij na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh ...

IZHODIŠČA ZA RABO VODNIH TELES

 

Vodilni partner operacije

POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
Klavniška 15
9000 Murska Sobota

Partnerji operacije

Mojca Makovec Haložan s.p., poslovno svetovanje
Žižki 23
9232 Črenšovci

Občina Dobrovnik
Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik

Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja
 

Specifični cilj

Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS

Namen operacije

Problem: Na območju LAS Pri dobrih ljudeh se povečuje raba vodnih teles v turistične namene, kar predstavlja dodatna varnostna okoljska tveganja. Nimamo pa nobenih informacij o stanju akvatorijev pod vodo in kemični sestavi vode ter prisotnosti invazivnih živalskih vrst. Kartiranje vodnih teles in nazorna upodobitev dobljenih rezultatov je pomembna informacija o specifiki in lastnostih posameznega vodnega telesa. Podatek o globini in reliefu dna je med drugim ključnega pomena pri zagotavljanju ustrezne stopnje zaščite in varovanja pred nesrečami, morebitne plitvine za preventivne oznake namenjene plovilom, primerjava reliefa dna pa kaže o dinamiki erozije, bodisi zaradi delovanja podvodnih izvirov ali druge podvodne dinamike v mirujočih vodah, še bolj pa je to izrazito pri tekočih vodah. V nekateri vodnih telesih v Prekmurju že zaznavamo naselitev invazivne tujerodne školjke zebraste trikotničarke t.i. potujoče trikotničarke. Potujoča trikotničarka se lepi na trdo podlago, tudi na domorodne vrste školjk, še najraje pa na beton ali kovino. Če je teh školjk veliko, lahko zamašijo cevi ali povzročijo škodo na vodnih objektih. Zaradi ostrih robov so nevarne uporabnikom vodnega telesa. Invazivne vrste se neopazno širijo in v začetku širitve okolje običajno ni pozorno. Pozorni postanemo običajno, ko invazivna vrsta že predstavlja problem in je globoko razširjena že v našem okolju. Mladi se že danes vključujejo v številne akcije, ki prispevajo k ohranjanju naravnega okolja (npr. Očistimo Slovenijo, skrb za žabe, zero waste, ekošola, itd.). Animirati želijo predvsem mlade, da bodo pozorni do pojava invazivnih vrst v našem okolju in pripravljeni na pravočasno ukrepanje, za kar pa je potrebno znanje, kako se odstranitve lotevamo. Na področju varovanja in zaščite opažamo, da je premalo ozaveščenosti prebivalstva. Predvsem med mladimi je potrebna večja informiranost ter spodbuda, da se tudi sami vključujejo v aktivnosti preventive pred utopitvami.
Rešitev: Kartiranje vodnih teles je lahko narejeno preventivno, brez kakršnih koli neposrednih potreb in ob potencialnih napotkih za izvajanje ukrepov zmanjševanja negativnih vplivov tujerodnih invazivnih školjk ali drugih organizmov, kakor tudi podvodnim reševalcem v primeru reševalne akcije, zato imajo ti podatki tudi velik okoljevarstveni pomen. Kartirani akvatoriji bodo javno dostopni in objavljeni na svetovnem spletu.
Izvedli in izdelali bodo kartiranje, izračune in grafične upodobitve na podlagi meritev globinskega reliefa vodnih teles na treh vodnih telesih na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Prva lokacija je jezero v naselju Črenšovcih, drugo je gramozna jama v naselju Dobrovnik, tretja pa jezero v naselju Odranci. Na vseh vodnih telesih se bodo izvedle tudi analize vode ter naredila analiza prisotnosti zebraste trikotničarke in ob potrditvi prisotnosti načrt aktivnosti za njeno odstranitev. Vsi rezultati bodo preko aktivnosti osveščanja in informiranja javnosti prenesene ključnim deležnikom na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Z aktivnim vključevanjem mladih v aktivnosti (delavnica s prikazom) bodo mlade informirali o vlogi podvodne reševalne službe ter nevarnostmi, katerim smo izpostavljeni pri aktivnosti na in ob vodnih telesih, ohranjanja narave in boj za obvladovanje širitve invazivnih vrst ter ohranitev naravnega okolja območja LAS.
Trajnost: Dolgoročno želijo doseči, da se ljudje seznanijo s stanjem vodnih teles na območju LASa Pri dobrih ljudeh in da tudi lokalno prebivalstvo pripomore k izboljšanju stanja (odpadki, gnojila, ….). Kartografske podlage pa bodo tudi omogočile večjo varnost ter učinkovitost za vse aktivnosti na ali ob akvatorijih, kakor tudi podvodnim reševalcem hitrejše in lažje, predvsem pa varnejše posredovanje v primeru nesreč. Analiza prisotnosti zebraste trikotničarke bo glede na prisotnost terjala večletne akcije mehanskega odstranjevanja, kar bo nujno, če želimo ohraniti avtohtone vrste in dobro kondicijo vodnih teles na območju LAS. Vključevanje mladih v aktivnosti preventive pred utopitvami bo zagotovilo večjo osveščenost pred nevarnostmi vode ter tudi večjo angažiranost mladih za vključevanje v delo reševalcev. Prav tako želijo predvsem pri mladih doseči večjo pozornost in odnos do naravnega okolja ter jih oblikovati v pozorne opazovalce sprememb v okolju in spodbuditi čut za pravočasno reagiranje na le-te.
Pomembnost operacije: Na območju LAS Pri dobrih ljudeh ni nobenih specifičnih informacij o morfologiji vodnih teles. S pomočjo operacije bodo prišli do aktualnih informacij glede stanja pod vodo (naravne ovire, onesnaženost, prisotnost tujerodnih invazivnih vrst, itd.). Prav tako je pomembno, da se delo reševalcev, ki bazira na prostovoljstvu spodbuja in animira nove generacije, da se vključujejo v tovrstne aktivnosti. Prostovoljstvo, gibanje v naravi, skrb za sočloveka pa izgrajuje mladega človeka, da postane pozoren tudi do okolja in do sprememb v njem ter spodbudi pravočasno reagiranje na negativne spremembe v okolju in okoljevarstvo.


Cilji operacije

Cilj operacije je pridobivanje informacij o stanju vodnih teles na območju LAS Pri dobrih ljudeh in izboljšanje stanja na področju informiranosti o stanju vodnih teles ter ohranjanje naravnega okolja in biotske raznovrstnosti na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Ob tem operacija sledi SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in prednostnim nalogam politike razvoja podeželja in horizontalnim ciljem EU. V sklopu operacije bodo izvedli kartiranja vodnih teles in izdelali nazorne upodobitve dobljenih rezultatov, kar predstavlja pomembno informacijo o specifiki in lastnostih posameznega vodnega telesa. Dolgoročno želijo doseči, da se ljudje in ključni deležniki seznanijo s stanjem vodnih teles na območju LASa Pri dobrih ljudeh in da tudi lokalno prebivalstvo pripomore k izboljšanju stanja (odpadki, gnojila, zaščita in varovanje pred utopitvami …).

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh ni nobenih specifičnih informacij o morfologiji vodnih teles. S pomočjo operacije bodo prišli do aktualnih informacij glede stanja pod vodo (naravne in druge ovire, dostopnost in utrjenost nabrežin, onesnaženost, prisotnost tujerodnih invazivnih vrst, itd.). S tem bodo pripomogli k ohranjanju stanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti ter tudi prispevali k ostalim ciljem tematskih področij ukrepanja (izboljšati življenjsko razmere prebivalcev na območju LAS, varovanje in razvoj naravnega okolja ter trajnostna raba razpoložljivih virov). Aktivnosti v operaciji bodo tudi vključevale mlade, ki jih zanima naravoslovje, naravovarstvo, prostovoljstvo in reševanje. Mladi se bodo vključevali v odstranitev tujerodnih invazivnih vrst, usposabljanja in prostovoljstva ter v aktivnosti reševanja in zaščite in ozaveščanja.
 

Rezultati operacije

• izvedene izobraževalno/ ozaveščevalne promocijske aktivnosti v urbanih območjih
• pripravljena promocijska gradiva
• izvedeno kartiranje in analiza vode /vodnega telesa

Obdobje izvajanja operacije

11.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

10.066,88

Znesek sofinanciranja v EUR

7.047,95

Kontakt

dr. Mitja Slavinec, mico@mico.si


IZVEDBA OPERACIJE

Načrtovane in izvedene aktivnosti:


1. Soniranje in analiza: Člani društva so kartirali akvatorije s pomočjo sonarja (3 akvatoriji) ter tudi preverjali prisotnost invazivk. Zunanji izvajalec je pripravil izračune meritev in grafične upodobitve.


2. Promocija: V sklopu operacije je bilo pripravljeno gradivo za informiranje deležnikov in širše javnosti na temo varovanje okolja in biotske raznovrstnosti akvatorije na območju LAS PDL ter gradivo za mladino in ostale deležnike, kjer opozarjamo pred nevarnostjo pred utopitvami in pomembno vlogo podvodne reševalne službe. V sklopu aktivnosti so nastali stroški za pripravo, oblikovanje ter tisk gradiv. Projektni partner Občina Dobrovnik je pripravil letak za obveščanje širše javnosti.


3. Izobraževanje: Projektni partner Mojca Makovec Haložan s.p. je zvedel izobraževanje na temo varovanje okolja in biotska raznovrstnost vodnih teles na območju las PDL (23. 9. 2018).


4. Delavnica: Izvedena je bila delavnica s praktičnim prikazom dela podvodne reševalne službe. Delavnica je potekala 16. 9. 2018 na prostem v kraju Črenšovci. V sklopu projekta smo dobavili štiri reševalne jopiče, ki so posebej prilagojeni za reševanje na vodi.


Opis izvedenih aktivnosti v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti:

V sklopu operacije so bile pripravljene tri različne publikacije o operaciji, ki so bile tudi ustrezno označene v skladu s pravili o obveščanju javnosti. Prav tako sta dva projektna partnerja informacijo o operaciji objavila na svoji spletni strani, eden projektni partner pa nima svoje spletne strani.


Rezultati izvedenih aktivnosti:

Diseminacija pripravljenih gradiv med širšo javnost ter obveščanje širše javnosti preko spletnih strani partnerjev..


Opis kazalnika učinka:
Število izvedenih programov / delavnic (delavnica – prikaz dela Podvodne reševalne službe) / prireditev/ dogodkov (izvedena kartiranja in analiz vode/ vodnega telesa)/ usposabljanj/ izobraževanj (izobraževanje na temo varovanja okolja in biotske raznovrstnosti vodnih teles): 5


Opis kazalnika rezultata:

  • Število novih programov/ dogodkov/ izobraževanj/ mrež/ partnerstev – št. podprtih       partnerstev: 1
  • Število zaključenih operacij: 1
     

 

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČENA

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke