Novice LAS PDL 2020

VABILO NA SPLETNO INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, ESRR v letu 2022


Za vse, ki Vas zanima prijava operacije (projekta) na LAS razpis, organiziramo informativno spletno delavnico – namreč do 28. februarja 2022 je odprt Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR v letu 2022.

Vse zainteresirane, ki bi se želeli informirati o ključnih informacijah v zvezi z javnim ...

ODPRT JAVNI POZIV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2022 ZA ESRR SKLAD

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 14. 1. 2022, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PREJELA 4 ODLOČBE ZA OPERACIJE, KI SO BILE POTRJENE V OKVIRU JP EKSRP V LETU 2020 S STRANI UPRAVNEGA ODBORA LAS

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 15. 11. 2021 prejeli 2 in dne 16. 12. 2021 dodatni 2 novi ODLOČBI o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ...

PODEŽELSKO STIČIŠČE POLANŠČEKOVA DOMAČIJA


Vodilni partner operacije

OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73
9224 Turnišče

Partnerji operacije

EKOKULTURA - Zavod za dialog z naravo Lendava
Glavna ulica 48
9220 Lendava

GONDVANA d.o.o.
Dobrovnik 115F
9223 Dobrovnik

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

Specifični cilj

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Namen operacije

Namen operacije je ustvariti pogoje in možnosti za razvoj podjetništva, podjetniškega in interesnega povezovanja, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, izmenjava in krepitev znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja, s ciljem spodbujanja podjetniške aktivnosti ter vertikalnega in horizontalnega povezovanja ter tako ustvariti pogoje za nova delovna mesta in nove lokalne produkte in storitve na ciljnem območju.
Problem: Lokalna ponudba na ciljnem območju ni povezana, ne nastopa enotno na trgu, primanjkujejo znanje in izkušnje na področju trženja in marketinga, predvsem pri ponudnikih tradicionalnih produktov, storitev ter turizma. Veliko tradicionalnega znanja na področju tradicionalnega zdravilstva in zeliščarstva je že zamrlo, a daje v nenehnem potrošnikovem iskanju novega, priložnost preoblikovanja v sodobne oblike oz. preoblikovanje potrebam sodobnega človeka (čaj, čajne mešanice, krepilni napitki, namazi, eterična olja …). Z operacijo želijo izboljšati in predstaviti ponudbo ciljnega območja skozi enotni nastop lokalnih ponudnikov povezanih v mrežo, vzpostaviti nova prodajna in promocijska orodja in novo informacijsko točko v sklopu Polanščekove domačije ter zagona mobilne infotočke v Turnišču ob velikih cerkvenih praznikih, ko Turnišče obišče veliko romarjev in obiskovalcev. Obiskovalci in turisti nam dajejo priložnost za testiranje in trženje lokalnih produktov in storitev ciljnega območja. Prav tako želijo prenesti znanje in izkušnje med partnerji na področju trženja, odpiranja novih tržnih poti, promocijskega nastopa itd.
Rešitev: Skozi operacijo bodo aktivirali endogene potenciale ciljnega območja, vzpostavili povezave skozi različne medsebojno povezane aktivnosti med nosilci kreativnih in inovativnih podjetniških zamisli, kulturno dediščino in tradicijo območja LAS.
Operacija zaradi sorazmerno kratkega roka izvedbe načrtuje aktivnosti, ki odgovarjajo na tri osnovne sklope podjetniške aktivnosti na podeželju, ki so ključni za nadaljnji razvoj urbanega podeželja:

1. Know-how izmenjava med partnerji za razvoj lokalnih produktov in storitev v sklopu razvoja Podeželskega stičišča Polanščekova domačija, ki je namenjeno aktivnostim, kot je organizacija delavnice namenjene praktičnim vidikom potrebnim za zagon podjetniške aktivnosti (DDV, zakonodaja, cene, cost-benefit izračuni, marketing) za vse tri sektorje ter razvoju skupnega produkta, ki izhaja iz bogate tradicije prekmurskega zdravilstva in zeliščarstva. Polanščekova domačija s prenovo postaja medgeneracijsko središče in stična točka ciljnega okolja LAS. Vzpostavitev stičišča poteka v več fazah, saj se obnova domačije financira po fazah in iz različnih virov. Polanščekova domačija je zaščitena kot kulturni spomenik. Zelo dotrajana stavba z dvoriščem je bila v letu 2016 očiščena in izvedla so se prva gradbena dela za ureditev Dnevnega centra za starejše v bivalnem delu poslopja. Predmet operacije je obnova gümle – gospodarski del poslopja, kjer bo nastal multinamenski prostor in ureditev dvorišča, kjer bo postavljen vrt in zeliščna spirala po načelih permakulture. V okviru dvorišča in gümle bodo potekali izobraževalni dogodki in delavnice, aktivnosti živega laboratorija, izmenjevalnice,…
2. Razvoj skupnega produkta izhajajoč iz tradicije prekmurskega zdravilstva in tržnih kanalov, kar vključuje obisk in delavnice oz. izobraževanja na vseh treh lokacijah (Turnišče, Dobrovnik, Lendava) in testiranje skupnega produkta s strani različnih ciljnih skupin, kot so npr. lokalno prebivalstvo, obiskovalci, romarji, turisti, senzoriki itd., s pomočjo metode živi laboratorij. Izobraževanja in delavnice bodo potekali na vseh treh točkah.
3. Komuniciranje in krepitev zmogljivosti ciljnega območja skozi implementacijo operacije ter delno obnovo degradiranega urbanega območja Polanščekova domačija za namene Podeželskega stičišča, ki bo omogočilo medgeneracijsko druženje, izmenjavo znanj in izkušenj, co-working, živi laboratorij, informacije za obiskovalce in turiste itd.. Prav tako bo operacija prispevala k izboljšani notranji povezanosti ciljnega območja in dala možnost izmenjave dobrih praks, znanja in izkušenj ter nadaljnjega sodelovanja med partnerji in zainteresiranimi ponudniki in javnostjo ter medsektorsko povezovanje.
Trajnost: Zavedamo se, da te aktivnosti niso dovolj za močen zagon podjetništva na podeželju in da bo v prihodnje potrebno veliko pozornosti nameniti še zaznavanju podjetniških idej in priložnosti ter kako jih pravočasno lansirati na trg, kako se hipno odzvati na potrebe trga, povezovanju in grozdenju, start-up-om, financiranju itd., za kar je predvideno časovno obdobje operacije prekratko in zahteva večletno delo. Pomenijo pa te aktivnosti začetek, ki spodbuja lokalno prebivalstvo k podjetniški miselnosti in iskanju novih idej in priložnosti ter s tem kreiranju potencialnih novih delovnih mest. Vse to pa je na ciljnem območju LAS nujno, če želimo ohraniti demografsko poseljenost območja, stimulirati razvoj in aktivirati lasten investicijski potencial ter privabiti investitorje na ciljno območje.
Operacija je družbeno inovativen projekt lokalnega okolja, ki želi preko orodja živi laboratorij - living lab razviti koncept in strategijo trženja testnega produkta, ki izhaja iz vedenja in znanja naših prednikov, odgovoriti na potrebe lokalnega okolja, ki potrebuje znanje in izkušnje, drznost, zaupanje v medsektorsko povezovanje, opolnomočenje ranljivih skupin in razvoj skupnosti. Razvoj posameznika in krepitev civilne družbe na območju LAS z željo ustvarjanja boljšega lokalnega okolja, tako, da na učinkovit način rešuje obstoječe kulturne, družbene, okoljske in ekonomske izzive izhajajoč iz tradicije prostora in tako pripomore k krepitvi lokalnega gospodarstva, zaposlovanja, zaupanja lokalnega prebivalstva vase in v svoje sposobnosti. Operacija poleg ekonomske vrednosti naslavlja tudi potrebe in izzive družbe ter ustvarja družbeni učinek, združuje moč in obseg ciljnega okolja LAS.
Pomembnost operacije:
- Izboljšane možnosti aktivacije podjetniške aktivnosti ciljnega območja LAS.
- Izboljšano stanje infrastrukture na ciljnem območju LAS.
- Izboljšana ponudba območja LAS osnovana na kulturnih in naravnih danosti ciljnega območja LAS, izboljšano tržno sodelovanje med partnerji.
- Dvig ozaveščenosti o varovanju naravne krajine in pomembnosti ter sobivanja z naravo.
- Večja usposobljenost vseh akterjev vključenih v operacijo in tudi lokalnih prebivalcev.
- Razvija nov produkt izhajajoč iz bogate tradicije prekmurskega ljudskega zdravilstva in odpira vrata novim produktom te bogate tradicije ter postavi demonstracijski permakulturni zeliščni vrt.
- Krepi vedenje o bogati tradiciji prekmurskega ljudskega zdravilstva, ki uporablja več kot 500 rastlin. Uporablja jih za zunanje in notranje zdravljenje. Razen rastlin so v rabi še proizvodi živilski proizvodi (med, vosek, mast, maslo, olja, žganje in kis) ter toplota in voda.
- Z razvojem koncepta živega laboratorija omogoča nadaljnji razvoj medsektorskega partnerstva ter oblikovanje mreže storitev, ki bodo pri podjetnikih, kmetih, dopolnilni dejavnosti, socialnih podjetjih, start-upih, itd. omogočale nadaljnji razvoj novih produktov/storitev z višjo dodano vrednostjo in višjo konkurenčnostjo.
- nov testni produkt (edinstvena čajna mešanica) in trženje.

Cilji operacije

Operacija se osredotoča na človeka, tradicijo, iskanje novih poslovnih priložnosti na podeželju in povezovanju med javnim, ekonomskim in socialnim sektorjem. Projekt se odziva na izzive, ki jih na ciljnem območju LAS imamo in išče poti s pomočjo živega laboratorija, da na njih odgovorimo in da bomo prispevali k razvoju podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, povezovanju med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj v vseh treh sektorjih.
Projekt bo k uresničevanju cilja SLR prispeval v treh predvidenih korakih. Prvi korak je know-how za razvoj lokalnih produktov in storitev. Drugi korak je razvoj produktov in trženje. Tretji korak pa komuniciranje in krepitev zmogljivosti oz. capacity building. Ob tem operacija sledi SLR LAS pri dobrih ljudeh 2020 in prednostnim nalogam politike razvoja podeželja in horizontalnim ciljem EU.
Cilj operacije je skozi aktivnosti vzpostaviti – Podeželsko stičišče Polanščekova domačija ter izboljšati tako infrastrukturne pogoje za povezovanje podjetniških aktivnosti (prostor za srečanja, izmenjavo znanj in izkušenj, prostor za delavnice, seminarje, posvete, možnost razvoja coworkinga, delovanje živega laboratorija …), medgeneracijskega sodelovanja in srečevanja, aktivacijo tradicije oz. tistega, kar vemo in lahko preoblikujemo v podjetniške zamisli ter s tem prispevati k vsem 4 ciljem tematskih področij ukrepanja (aktivacija endogenega potencialne območja, izboljšati življenjsko razmere prebivalcev na območju LAS, varovanje in razvoj naravnega okolja in kulturne dediščine ter trajnostna raba razpoložljivih virov in izboljšati družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih ciljih skupin).
Operacija neposredno prispeva na izboljšanje možnosti za povezovanja med vsemi tremi sektorji, razvoja lokalnih produktov in storitve, turistične ponudbe s koriščenjem enodogenih potencialov območja operacije ter njegovih kulturnih in naravnih danosti, povezanosti ponudnikov storitev ter krepitvi vedenja o tržnem komuniciranju, trženju in krepitvi kapacitet na ciljnem območju LAS.
Operacija izboljšuje in povečuje možnosti medgenracijskega sodelovanja, krepitev podjetniških aktivnosti iz tradicije ciljnega območja s poudarkom na tradiciji zdravilstva v Prekmurju. Vključuje možnost razvoja storitev, ki jih daje narava in ki izhajajo iz tradicije prostora za lokalno skupnost, obiskovalce in turiste. Omogoča nadaljnjo trdno povezovanje partnerjev in zainteresiranih ponudnikov storitev na območju operacije in širše ter omogoča nadaljnji razvoj produkta izhajajoč iz bogate tradicije prekmurskega zdravilstva, kar je v interesu ponudnikov in lokalne skupnosti.

Operacija dviga zavedanje o pomenu lokalne hrane, kakovosti lokalnih produktov, pomenu povezovanja in skupnega trženja, kmetijstva, zdravja ljudi in ohranjanja tradicionalnega vedenja o moči zdravilnih rastlin. Kot navaja Jože Zadravec v svoji knjigi Ljudska medicina v Prekmurju (1985), da na ljudsko zdravilstvo v Prekmurju ne smemo gledati izolirano, saj gre za del aktivnosti človeka in družbe v njegovi ožji in širši okolici, v sedanjosti in preteklosti, v svetu, ki ga obkroža. Posamezni elementi ljudskega zdravilstva so enaki pri večini ljudstev, medtem ko so drugi značilni samo za posamezne kulture. Tako so bile rastline (in so še danes) najbolj pogosto zdravilno sredstvo v vseh ljudskih medicinah.


Rezultati operacije

• novi lokalni produkti in storitev
• inovativno partnerstvo tudi v kratkih dobavnih verigah
• izvedene izobraževalno/ ozaveščevalno promocijske aktivnostih v urbanih območjih
• Dan odprtih vrat Polanščekove domačije
• zasaditev učnega zeliščnega in permakulturnega vrta in naselitev oglednega panja

Obdobje izvajanja operacije

10.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

111.002,15

Znesek sofinanciranja v EUR

59.939,08

Kontakt

Mag. Vesna Jerala Zver, obcina@turnisce.si, 02 572 13 23

AKTUALNO NA OPERACIJI

Občina Turnišče bo objavila javno naročilo za gradbeni del domačije, postopoma pa bodo začeli tudi z »mehkimi« vsebinami – zasaditev zeliščnega vrta, izvedba izobraževanj/delavnic…

VABILO NA DELAVNICI S PREDAVANJEM V OKVIRU PROJEKTA »PODEŽELSKO STIČIŠČE POLANŠČEKOVA DOMAČIJA«


Ekokultura Lendava – Zavod za dialog z naravo v okviru projekta »Podeželsko stičišče Polanščekova domačija«, ki se sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, organizira dve delavnici s predavanjem:

• V soboto, 8. 9. 2018, od 9.00 do 15.00, na Polanščekovi domačiji (Ulica Štefana Kovača 83, Turnišče): Uvod v permakulturo (predavanje o zelenem vrtnarjenju) in postavitev učnega vrta (visoke grede).

• V soboto, 15. 9. 2018, od 13.00 do 17.00, na Polanščekovi domačiji (Ulica Štefana Kovača 83, Turnišče): Zasaditev učnega vrta in naselitev oglednega panja.

Vabljeni vsi, ki vas vrtnarjenje veseli in ste željni novih znanj.

Število mest je omejeno, zato se prijavite do petka, 7. 9. 2018, na telefonsko številko 041 673 739 (Simona) ali na e-mail: ekokultura.lendava@gmail.com.

V primeru slabega vremena ali drugih nepredvidenih situacij se delavnici prestavijo na poznejši termin. Obvestilo bo objavljeno na internem kanalu, spletni strani in Facebooku Občine Turnišče.

Izvedene so bile tudi že vse aktivnosti Informiranja in obveščanja.

Objava v glasilu VARAŠKI LIST si lahko preberete tu.

Zaključena so tudi že gradbena dela ter elektor in strojne inštalacije v objektu gümla.

Izvedena je bila tudi aktivnost otvoritev in dan odprtih vrat. Članek o tem si lahko preberete tukaj.


IZVEDBA OPERACIJE


OBNOVA GÜMLE
Del objekta gümla v Polanščekovi domačiji je bil deležen številnih sprememb. Obnovljena sta bila nosilna stebra, na vzhodni strani gümle je obnovljena stena, streha je v celoti zamenjana in zamenjani so špirovci, kateri so bili dotrajani, objekt je dobil fasado in zraven novo shrambo. Ometi so se popravili, pobelile so se stene, zamenjala so se okna in vrata, uredile so se sanitarije in letna kuhinja. Gümla je opremljena z novo električno napeljavo, novimi vtičnicami, stikali in lučmi. Objekt je pridobil infrastrukturo: vodovod, kanalizacijo, ogrevanje, prezračevanje, telekomunikacije, elektriko in plin. Nabavljeno je bilo tudi pohištvo, ki je namenjeno za različne aktivnosti, ki se bodo dogajale v multifunkcionalnem prostoru, ki je nastal na gümli. Ker so vsi kosi pohištva zložljivi, se jih zelo hitro postavi in pospravi, zavzamejo pa malo prostora.

POSTAVITEV IN ZASADITEV UČNEGA VRTA
Za visoko gredo so izbrali akacijev les, ki je pa mnenju strokovnjakov najbolj primeren. Za zasaditev so izbrali naslednje rastline: rožmarin, timijan, majaron, kamilica, žajbelj, sivka, bazilika, drobnjak, luštrek, origano, meta, melisa, pehtran, ameriški slamnik, česen, zimska solata, blitva, motovilec, špinača, redkvica, čebula, rukola, facelija. Pri izbiri so upoštevali letni čas in načela permakulture.

OPAZOVALNI PANJ
Nabavili so dvosatni AŽ panj. Skozi steklo se na obeh straneh zelo lepo vidi kaj delajo čebele in je lep prikaz življenja čebel. Ogledni panj ni le paša za oči za odrasle, ampak predvsem tudi za mlajše generacije. Panj je postavljen nekoliko stran od prostorov, kjer se gibljejo ljudje, vseeno pa ima idealno lokacijo, saj je v okolici veliko že obstoječih dreves ter vse na novo posajene rastline, katere privabljajo čebele.

ZGODOVINA TURNIŠČA IN ŠIRŠE OKOLICE TER ZDRAVILSTVO IN ZDRAVILNE RASTLINE CILJNEGA OBMOČJA
Pripravili so dokument, kjer je zbran del zgodovine Turnišča, Polanščekove domačije in zdravilstva na območju LAS. Delček tega je županja predstavila v govoru na otvoritvi, sam dokument pa je objavljen na spletni strani Občine Turnišče.

IZMENJALNICA ZNANJA IN IZKUŠENJ (medgeneracijsko) IN ŽIVI LABORATORIJ
V okviru te aktivnosti so pripravili dve delavnici, eno v prostorih Ekokulture v Lendavi, drugo pa na Polanščekovi domačiji, pred otvoritvijo in dnevom odprtih vrat. Pripravili so gradivo za udeležence, kjer so zavzete vse rastline, ki so bile zasajene na Polanščekovi domačiji in na kratko opisali, kako se jih goji in kakšne so njihove zdravilne značilnosti. V nadaljevanju je tekel pogovor in izmenjevanje različnih izkušenj, kako si udeleženci lajšajo kakšne zdravstvene težave in kakšne naravne pripravke izdelujejo. Na vsaki delavnici so testirali poskusno čajno mešanico »Polanščekov« čaj za pomirjanje in sproščanje. Večini je čaj ustrezal in so ga označili kot dobrega, nekateri pa so izpostavili, da ima nekoliko grenak priokus. Zato bodo v prihodnosti testirali še več čajnih mešanic oz. poskušali kakšno sestavino zamenjati ali izločiti, da se popravi okus.

UVOD V PERMAKULTURO
V okviru te aktivnosti je bila izvedena ena delavnica na Polanščekovi domačiji, kjer so postavili učni vrt, ki zajema dve visoki gredi (200 cm x 100 cm x 90 cm) in eno zeliščno spiralo (premer 150 cm). Potrebno je bilo veliko fizičnega dela, saj so najprej pripravili teren – označili prostor, kjer bi bilo najbolj primerno, nato je sledilo kopanje »temeljev« za grede in spiralo, za tem pa še seveda postavljanje lesa. Izbrali so tudi lokacijo za ogledni panj in pripravili teren. Vzporedno je potekalo tudi predavanje o »Principu permakulture in načrtovanje permakulturnih korit«.

ZASADITEV UČNEGA VRTA IN SPIRALE TER NASELITEV OGLEDNEGA PANJA
Delavnica je zajemala načrtovanje Polanščekovega permakulturnega vrta in zasaditev. Paralelno z ostalimi aktivnostmi je potekalo predavanje »O specifiki zasajanja in skrbi za rast na permakulturnem vrtu«. Poskusili so tudi testno čajno mešanico Polanščekov čaj. V ogledni panj so naselili eno čebeljo družino.

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE
Izvajalec je organiziral in izvedel štiri izobraževalne delavnice. Vsaka delavnica je imela svojo temo: dvig kompetenc ponudnikov glede trženja in povezovanja, razvoj produktov in storitev (čaji in zelišča, napitki), testiranje produktov (čaji in zelišča, napitki), capacity building (krepitev zmogljivosti).

OPIS KAZALNIKOV UČINKA
Število novih lokalnih produktov in storitev: 1
Število izvedenih izobraževalnih/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnosti v urbanih območjih: 9

OPIS KAZALNIKOV REZULTATA
Število podprtih partnerstev: 1
Število zaključenih operacij: 1


STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN              


     
      
 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke