Novice LAS PDL 2020

VABILO NA SPLETNO INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, ESRR v letu 2022


Za vse, ki Vas zanima prijava operacije (projekta) na LAS razpis, organiziramo informativno spletno delavnico – namreč do 28. februarja 2022 je odprt Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR v letu 2022.

Vse zainteresirane, ki bi se želeli informirati o ključnih informacijah v zvezi z javnim ...

ODPRT JAVNI POZIV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2022 ZA ESRR SKLAD

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 14. 1. 2022, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PREJELA 4 ODLOČBE ZA OPERACIJE, KI SO BILE POTRJENE V OKVIRU JP EKSRP V LETU 2020 S STRANI UPRAVNEGA ODBORA LAS

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 15. 11. 2021 prejeli 2 in dne 16. 12. 2021 dodatni 2 novi ODLOČBI o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ...

Urbanatura - Narava v urbanih okoljih


Vodilni partner

Zavod Logarica - Zasebni zavod za proučevanje, ohranjanje in promocijo naravnih in kulturnih krajinskih elementov
Brezovica 24
9225 Velika Polana

Partnerji operacije

Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine
Kidričeva ulica 1
9220 Lendava

Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

Specifični cilj

Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS

Namen

Naravna dediščina, ki je na območju LAS Pri dobrih ljudeh izjemno bogata in ohranjena, je izven naselij zelo dobro raziskana in tudi javno znana. Potrditev temu je npr. širše območje Nature 2000 vzdolž reke Mure. Veliko manj je narava opažena in javno znana znotraj urbanih središč, predvsem v večjih naseljih in občinskih središčih. V njih se skrivajo mnoge naravne zakladnice, kot so parki, zelenice, ekstenzivni travniki in sadovnjaki, vrtovi ob hišah, zelenice in parki pokopališč, vodotoki, stara in posamična drevesa, ki nudijo pomemben življenjski prostor različnim živalskim in rastlinskim vrstam. V velikih drevesih, kot so platane, gnezdijo redke in ogrožene vrste ptic, kot sta kavka in lesna sova, v mnogih parkih najdemo celo Natura 2000 vrste, kot so srednji detel, belovrati muhar, zelena žolna in vijeglavka. Travniki predstavljajo pomemben vir lokalne rastlinske pestrosti, obenem pa so neprecenljiv vir hrane za žuželke, ptice in male sesalce. Ob večjih potokih v naseljih se dokazano pojavljata vidra in celo bober (npr. Lendava), prav tako so ti vodotoki pomembni za vodno vegetacijo, dvoživke in vodne žuželke. Dokazano je tudi, da pokopališča nudijo mnogim živalskim in rastlinskim vrstam refugij v sicer močno poseljenih območjih, predvsem tam, kjer so pokopališča poleg grobov urejena z drevesnimi nasadi, zelenicami in sprehajališči za obiskovalce. Bogastvo naravne dediščine izbranih občinskih središč izhaja tudi iz kulturološke zapuščine te pokrajine, kjer so se rustikalni elementi ohranili in vpeli v urbana območja.

Vse navedeno je za ohranjanje regionalne naravne dediščine izjemnega pomena, vendar ugotavljamo, da pa informacije o tej dediščini širši javnosti (tako domači, kot tuji) bodisi niso znane ali so nedostopne oz. so razpršene po različnih virih. Zato je naš temeljni cilj preko različnih aktivnosti domači in širši javnosti predstaviti to »skrito« naravo urbanih središč, kar bomo dosegli tudi z vzpostavitvijo interaktivne spletne platforme URBANATURA, ki bo uporabnikom po principu »S klikom do narave« ponujala dostop do pomembnih informacij o naravni in tudi kulturni dediščini izbranih občinskih središč na območju LAS PDL. Naš cilj je, da se ta interaktivni atlas sčasoma bogati z množico relevantnih podatkov za naslednje rodove, do katerih ti morda ne bodo mogli dostopati drugače kot le v digitalni obliki. Upamo in si tudi želimo, da bomo s pomočjo promocije narave urbanih središč vsaj med mladimi sprožili težnjo po lastnem raziskovanju in odkrivanju novih podatkov o prezrti naravni in kulturni dediščini.

Na globalnih spletnih portalih sicer v tem trenutku obstaja ogromno interaktivnih orodij, ki različno učinkovito podajajo informacije o turističnih storitvah, naravnih in kulturnih zanimivostih določenih območij ter drugih javno dostopnih informacijah, a na širšem območju LAS PDL in celo na celotnem območju Prekmurja trenutno ni kompleksnega spletnega orodja, ki bi uporabniku omogočal širok vpogled v izjemen nabor urbane naravne dediščine. Opažamo namreč, da so informacije o raznoliki turistični ponudbi, ne le na območju LAS PDL, ampak gledano tudi širše, bodisi močno razdrobljene in so za splošnega uporabnika zelo težko dostopne, ali pa so skoncentrirane na določene mreže, do katerih pa morda uporabniki ne znajo ali ne morejo dostopati. Z javno dostopnim, tudi večjezičnim interaktivnim orodjem želimo zapolniti to globoko vrzel v informacijsko-turistični ponudbi naše regije.

Cilji

Naš glavni cilj je izboljšati stanje osveščenosti lokalnega prebivalstva o naravi v njihovem domačem prostoru z ustvarjanjem primernega socialno-interaktivnega okolja za promocijo ohranjanja narave v urbanih središčih. Operacija prav tako spodbuja sprehode po vaških in mestnih središčih, opazovanje živalskih vrst, prepoznavanje raznolikosti življenjskih okolij v naseljih, varovanje gnezd redkih vrst ptic, ohranjanje zelenih površin na javnih površinah ter ekstenzivno gospodarjenje z javnimi površinami.
Omenjene cilje bomo dosegli preko različnih javnih promocijskih aktivnosti, kot so javne stojnice s strokovno vodenimi ogledi, izobraževalne delavnice za različne starostne in socialne skupine, fotografski natečaj z zaključno fotografsko razstavo, uporabo raznolikega promocijsko-informativnega materiala in z dokumentiranjem ter objavo dogodkov na spletnih medijih. Pokazatelj uspešnosti izvedbe omenjenih aktivnosti nam bo število udeležencev (od 15 do 20 oseb na aktivnost). Cilj bomo časovno dosegli s končanjem vseh aktivnosti.
Z vzpostavitvijo ter testiranjem spletne platforme URBANATURA bomo približali naravo urbanih središč tudi širši javnosti, predvsem tujim obiskovalcem. V sooblikovanje te platforme bomo vključili tudi socialno šibkejše skupine, kot so mladostniki, starejši brezposelni, predstavniki Romske skupnosti in madžarske manjšine. V naše aktivnosti bomo prav tako vključili različne izobraževalne institucije (osnovne in srednje šole, andragoške centre), k sodelovanju pa bomo povabili tudi lokalne skupnosti in nevladne organizacije, ki delujejo na območju LAS PDL. Pokazatelj uspešnosti te aktivnosti bo vključitev vsaj 5 oseb, ki bodo soustvarjali, dopolnjevali in razvijali platformo URBANATURA, pričakujemo pa vsaj 20 uporabnikov testne verzije URBANATURA. Ta del cilja bomo časovno zaključili ob koncu operacije.

Rezultati operacije

- Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine (3)
- Število izvedenih izobraževalno/ozaveščevalnih promocijskih aktivnsoti v urbanih območjih (3)

Obdobje izvajanja operacije

09.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

33.476,36

Znesek sofinanciranja v EUR

22.676,63

Kontakt

Uroš Koštric, info@logarica.si, 031 506 922

AKTUALNO NA OPERACIJI


BREZPLAČNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA OTROKE V OKVIRU OPERACIJE: »NARAVA V URBANIH OKOLJIH-URBANATURA«

Obveščamo vas, da smo v okviru projekta »Narava v urbanih okoljih – URBANATURA«*, ki ga izvajata partnerja Zavod Logarica, Brezovica in Ljudska univerza Lendava razpisali brezplačen fotografski natečaj za otroke med 6. in 18. letom starosti. Osnovni namen natečaja je promocija, odkrivanje in dokumentiranje prezrte narave, kot so prosto živeče živali, rastline in glive v naseljih, stara drevesa, porasli spomeniki, zanimivi habitati… in to v sledečih občinskih središčih: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Natečaj je odprt do 10. 05. 2018, prijavijo se lahko otroci in mladi skupaj z mentorji (fotografije in podpisane prijave zbiramo na naslovu: info@logarica.si). Od vseh poslanih fotografij bomo izbrali 20 najboljših in jih razstavili 22. 05. 2018 v prostorih gradu v Beltincih (odprtje razstave bo ob 17:00 uri).

Več o samem natečaju in pravilih sodelovanja najdete v priloženih dokumentih (PRIJAVNICA, OBVESTILO Z RAZPISNIMI POGOJI).


VABILO NA FOTOGRAFSKO RAZSTAVO “PREZRTA NARAVA V URBANIH OKOLJIH

V okviru projekta Narava v urbanih območjih - Urbanatura ste vabljeni na fotografsko razstavo "Prezrta narava v urbanih okoljih".

Odprtje razstave bo 05. 07. 2018 ob 18:00 uri v prostorih Ljudske univerze Lendava (Kidričeva cesta 1, Lendava). Razstavljena bodo avtorska dela otrok in mladih od 6. do 18. leta starosti na temo skrita in prezrta narava v naseljih in drugih urbanih okoljih, ki so bila posneta na območju občinskih središč Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Na natečaju je sodelovalo 23 otrok in mladih. Od skupno prispelih 37 fotografij se je v ožji izbor za razstavo
uvrstilo 20 fotografij.

Razstava bo na ogled vsak delovni dan med 10:00 in 12:00 uro do konca julija 2018 (za večje skupine se predhodno dogovorite z zaposlenimi na LUL). Ogled razstave je prost! Vabilo se nahaja tukaj.


ZAKLJUČNA DELAVNICA V OKVIRU OPERACIJE URBANATURA


V okviru zaključne delavnice, ki bo nedeljo, 7.10.2018 v prostorih kavarne Metropol v Veliki Polani, bo predstavljeno delovanje in uporabnost platforme Urbanatura, ki bo dolgoročno delovala kot informativno- izobraževalno spletno orodje pri spoznavanju naravnega sveta v urbanih okoljih z možnostjo nadgradnje osnove baze podatkov. Več o delavnici si lahko preberete tukaj.

IZVEDBA OPERACIJE


PROMOCIJSKE STOJNICE
  • Strokovna stojnica z vodenim ogledom; Beltinci; zbirališče na grajskem dvorišču v Beltincih- opazovanje ptic, ogled starih parkovnih dreves, ohranjanje naravne dediščine…
  • Strokovna stojnica z vodenim ogledom; Lendava; vključenost v Katarinin sejem; zbirališče ob cerkvi Sv. Katarine v Lendavi – ogled mestnega parka, pohod ob potoku in ogled nekdanjih bobrišč…
  • Strokovna stojnica z vodenim ogledom; Beltinci; zbirališče ob trgovini Mercator- opazovanje ptic v naselju, življenje v mlaki, problematika redkih in ogroženih vrst v naseljih…
  • Strokovna stojnica z vodenim ogledom; Dobrovnik; zbirališče na parkirišču pred občino Dobrovnik- ogled vaških vrtov, vaškega pokopališča z zanimivi rastlinskimi vrstami, opazovanje ptic…

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Razpis fotonatečaja za otroke in mladostnike v starosti od 6.-18. let. Rok za oddajo fotografij so zaradi nekoliko slabše odzivnosti podaljšali s predvidenega 10. 05. na 30. 06. 2018.
Ureditev in izvedba razstave; prostori Ljudske univerze Lendava. Sodelovalo je 21 natečajnikov, na razstavo se jih je uvrstilo 13. Tako so razstavili 20 avtorskih fotografij v prostorih LU Lendava, med katerimi so bili tudi predstavniki romske skupnosti iz Dolgovaških in Lendavskih goric.

STROKOVNO IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE
  • Strokovno-izobraževalna delavnica z namenom predstavitve in promocije nastajajoče platforme Urbanatura za kritične skupine; Turnišče, Klub mladih Turnišče; sodelovali so tudi mladostniki iz kluba ter predstavniki Pomurske sekcije DOPPS-a. Predstavili so strukturo in načrtovane vsebine za platformo Urbanatura, upoštevali pa so tudi mnenja in predloge s strani udeležencev.
  • Strokovno-izobraževalna delavnica z namenom predstavitve in promocije nastajajoče platforme Urbanatura za kritične skupine; Črenšovci, zbirališče Caffe Petronia; pridružili so se mladi študentje iz Velike Britanije, zato je delavnica potekala v angleškem jeziku. Hoteli so dobiti povratne informacije o aplikativnosti platforme s strani tujih uporabnikov. Ogledali so si še nekatere habitate v bližini naselja, kot je potok Črnec, travniki v naselju in se seznanili z gnezdenjem bele štorklje v naseljih.
  • Strokovno-izobraževalna delavnica z namenom predstavitve in promocije delovanja platforme Urbanatura za širšo javnost; Velika Polana, kavarna Metropol; predstavitev projekta širši javnosti in naključnim obiskovalcem ter posebej predstavnikom nekaterih institucij.

NARAVOSLOVNE DELAVNICE ZA ŠOLARJE IN DIJAKE
  • Naravoslovna delavnica: Dvojezična srednja šola Lendava v okviru odprtih vrat. Dijakom so predstavili idejo platforme Urbanatura, jih povabili tudi k sodelovanju pri nastajanju platforme, nato so organizirali še voden ogled narave ob potoku, kjer so opazovali predvsem živali, ki jih opazimo v zimskem času.
  • Naravoslovna delavnica: OŠ Odranci. Za otroke in njihove učitelje so organizirali vodeni ogled narave po naselju Odranci, s poudarkom na pticah, ki so jih opazili po poti, pogledali so si živali in rastline, ki živijo v potoku Črnec ter se odpravili raziskovat bližnje travnike.
  • Naravoslovna delavnica: OŠ Turnišče. Z otroci in nekaterimi učitelji so si pogledali, katere živali živijo v okolici osnovne šole Odranci, še posebej so bili pozorni na ptičji svet okrog nas. Otroci so se seznanili z naravoslovnimi priročniki in uporabo daljnogleda.
VZPOSTAVITEV SPLETNE PLATFORME URBANATURA 
Uspešno so vzpostavili in promovirali platformo Urbanatura (link: urbanatura.si), ki se še vedno nadgrajuje in vsebinsko dopolnjuje, da bo zagotavljala enostavnost in strokovnost uporabnikom.

PROMOCIJSKI MATERIAL
Izdelali so tudi CGP za platformo Urbanatura z lastnim in prepoznavnim logotipom. Prav tako so izdelali roll-up promocijske panoje, promocijske plakate in videoklip, ki je objavljen na YouTube kanalu.

OPIS KAZALNIKA UČINKA
Število izvedenih programov/ delavnic/ prireditev/ dogodkov/ usposabljanj/ izobraževanj: 3
Število objektov/ poti/ produktov, ki so predmet aktivnosti namenjenih varstvu okolja in ohranjanju naravne ter kulturne dediščine: 3

OPIS KAZALNIKA REZULTATA
Število zaključenih operacij: 1


     

        

   

   


STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke