Novice LAS PDL 2020

VABILO NA SPLETNO INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, ESRR v letu 2022


Za vse, ki Vas zanima prijava operacije (projekta) na LAS razpis, organiziramo informativno spletno delavnico – namreč do 28. februarja 2022 je odprt Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR v letu 2022.

Vse zainteresirane, ki bi se želeli informirati o ključnih informacijah v zvezi z javnim ...

ODPRT JAVNI POZIV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2022 ZA ESRR SKLAD

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 14. 1. 2022, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PREJELA 4 ODLOČBE ZA OPERACIJE, KI SO BILE POTRJENE V OKVIRU JP EKSRP V LETU 2020 S STRANI UPRAVNEGA ODBORA LAS

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 15. 11. 2021 prejeli 2 in dne 16. 12. 2021 dodatni 2 novi ODLOČBI o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ...

ZIC II - Zaposlitveno - izobraževalni center Beltinci


Vodilni partner operacije

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci
Prekmurska ulica 10
9231 Beltinci

Partnerji operacije

Občina Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci

Društvo prijateljev agrarne ekonomike
Lipovci 160
9231 Beltinci

Zavod Logarica - zasebni zavod za proučevanje, ohranjanje in promocijo naravnih in kulturnih krajinskih elementov
Brezovica 24
9225 Velika Polana

Matjaževa kuharija - izobraževanja, delavnice in svetovanja, Matjaž Kološa s.p.
Glavna ulica 48
9220 Lendava


Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

Specifični cilj

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Namen operacije

Skupaj z Občino Beltinci in strokovno pomočjo ostalih projektnih partnerjev, nevladnih organizacij ter podjetnikov in ekoloških kmetovalcev, želimo vzpostaviti potrebne pogoje s katerimi bomo spodbudili zagotavljanje zdrave domače hrane ter lokalnih izdelkov tako javnim zavodom, kakor celotni skupnosti, obenem pa podpreti lokalne podjetnike ter pridelovalce in predelovalce hrane. Preko izobraževalnih aktivnosti načrtujemo z operacijo prispevati tudi k boljšemu poznavanju klimatskih, družbenih in okoljskih specifik pokrajine ter njihovega pomena pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v lokalni in globalni perspektivi in s tem, poleg splošnega dviga ozaveščenosti prebivalcev, prispevati tudi k izboljšanju znanj znotraj kmetijskega in podjetniškega sektorja. Z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti si prizadevamo prispevati k informiranju o pomenu povezovanja ponudnikov ter k samemu mreženju ponudnikov in (potencialnih) porabnikov lokalnih izdelkov in ekološko pridelane hrane po celotnem območju LAS. S spodbujenim povezovanjem med razvojnimi partnerji in tozadevno vzpostavitvijo coworking pisarne želimo prispevati k razvoju (socialnega) podjetništva, z vzpostavitvijo trgovine in spletne trgovine pa tudi k povečanju kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov. Vzpostavljeni novi tržni storitvi bosta tako še posebej dobrodošli za manjše kmetije in obrtnike, ki so pogosto tudi proizvajalci najkakovostnejših produktov, ampak jih zaradi infrastrukturnih in zakonskih omejitev sami v ustreznem obsegu niso sposobni prodati.

Operacija ZIC II bo s svojim izobraževalnim delom in povezovanjem prispevala k razvoju socialnega podjetništva ter profesionalizaciji strokovnih nevladnih organizacij, katerih delo je ključnega pomena pri informiranju in neformalnem izobraževanju prebivalstva o lastnem okolju in družbi. Na ta način bo operacija prebivalstvu in ostalim nevladnim organizacijam približala področja katerih razumevanje je potrebno pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v regiji. Operacija bo tako poleg novih storitev prispevala tudi k vzpostavljanju dodatnih zelenih delovnih mest in nadaljnjemu razvoju področja, saj je za reševanje aktualnih problematik potrebno njihovo nenehno raziskovanje in iskanje ustreznih podlag razvoja, ki so vzdržne za okolje, družbi pa bodo dolgoročno prinašale dobrobit. Načrtovane rešitve, ki jih prinaša operacija, so plod večletnega raziskovalnega dela partnerjev operacije in izhajajo iz dejanskih potreb območja, pri tem pa zasledujejo dolgoročni cilj izboljšanja kakovosti življenja vseh prebivalcev. Delo v smeri zagotavljanja prehranske varnosti območja na podlagi trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in socialne ekonomije je eden izmed ciljev operacije, kateremu so podvržene vse aktivnosti, ki jih bomo v operaciji izvajali. S spodbujanjem socialnega podjetništva, profesionalizacije nevladnih organizacij in njihovega vključevanja v načrtovanje trajnostnega gospodarjenja, je zasnovano dolgoročno in trajnostno. Sam projekt pa s povezovanjem razvojnih partnerjev odpira izhodišče za reševanje ključnih okoljskih, družbenih in gospodarskih problematik sedaj in v prihodnje.
Z izvedbo operacije ZIC II želimo v območju LAS Pri dobrih ljudeh doprinesti k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, lokalne podjetniške proizvodnje ter sonaravnega kmetovanja in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane ter rabe naravnih virov. Tovrstna proizvodnja pripomore k ustvarjanju nujno potrebnih novih zelenih delovnih mest in večji biotski pestrosti, v navezavi z ustreznimi informativno - izobraževalnimi vsebinami pa tudi k dvigu splošne ozaveščenosti pridelovalcev in ponudnikov, pristojnih krajevnih odločevalcev, lokalnega prebivalstva, ranljivih skupin.

Z uspešno nadgradnjo delovanja ZIC-a želimo, poleg dodatnega tržnega zagona preko vzpostavitve inovativnih partnerstev med podjetniškim in kmetijskim sektorjem, spodbujati tudi samozaposlovanje sodelujočih pridelovalcev in ponudnikov, povečati zanimanje za trajnostno naravnano (socialno) podjetništvo, ekološko kmetovanje (tudi vrtičkarstvo) in razvoj storitev, vezanih na stranske produkte lokalne pridelave/predelave hrane. Ne nazadnje pa želimo preko začrtanih aktivnosti celotne operacije omogočiti tudi večje socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalcev.

Cilji operacije

Projekt ZIC II je namenjen nadgradnji oziroma oplemenitenju aktivnosti Zaposlitveno - izobraževalnega centra (ZIC) Beltinci. Z nakupom dodatne opreme in ustreznimi izobraževalnimi programskimi vsebinami bomo, poleg v prvi fazi vzpostavljenega centra za namensko spodbujanja ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki (z lastno blagovno znamko), v sklopu druge faze (ZIC II) vzpostavili tudi trgovinico z lokalnimi pridelki in izdelki ter spletno trgovino. V ZIC-u bo obenem prav tako vzpostavljen medgeneracijski kotiček, namenjen medgeneracijskemu druženju občanov ter pestrim aktivnostim različnih društev, v prostorih pa bodo še dodatno dobrodošle perspektivne podjetniške iniciative oz. posamezniki, saj bo vzpostavljena tudi pisarna z vso potrebno računalniško opremo za »co-working« oziroma so-delovanje.

Coworking je sodoben način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogoča, da si občasno ali za stalno delijo »sodelavni« prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Tako vzpodbujamo spontano mreženje nadarjenih posameznikov najrazličnejših profilov, ki se glede na trenutne želje in potrebe povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si med seboj pomagajo in skupaj ustvarjajo. Tovrstno okolje spodbuja razvoj inovacij in predstavlja obetavno rešitev za ponoven zagon gospodarstva in ustvarjanje boljše družbe.

Na ta način bomo torej preko inovativnih partnerstev med podjetniškim in kmetijskim sektorjem še dodatno razvijali panogo za distribucijo lokalne eko hrane, nudili stalna strokovna informiranja in izobraževanja, obenem pa bomo preko spodbujanja (socialno) podjetniških iniciativ, projektov in programov omogočili vzpostavitev novih, trajnostno naravnanih delovnih mest, lokalnih produktov in storitev.

Rezultati operacije

-  Število novih lokalnih produktov in storitev (2)
- Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o socialnem podjetništvu (5)
-  Število organiziranih usposabljanj za NVO (3)
-  Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah (1)
-  Število izvedenih izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih v urbanih obočjih  (18)

Obdobje izvajanja operacije

16.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

30.702,34

Znesek sofinanciranja v EUR

22.541,64

Kontakt

Vlado Časar, zrirap@gmail.com, 051 322 739


AKTUALNO NA OPERACIJI


V okviru operacije »Zaposlitveno- izobraževalni center (ZIC) II Beltinci« ste vljudno vabljeni na dvodnevno predavanje na temo Trajnostni (sonaravni) razvoj nevladne organizacije (NVO). Trajnostni (sonaravni) razvoj bo v soboto, 6.10.2018, nevladne organiazcije (NVO) pa v nedeljo, 7.10.201 v prostorih kavarne Metropol v Veliki Polani. Predavanje bo potekala v dveh sklopih. Operacijo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, katera je bila izbrana na podlagi Javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR sklad.
Udeležba na predavanju je brezplačna. Vabilo.

V okviru operacije »Zaposlitveno- izobraževalni center (ZIC) II Beltinci« ste vljudno vabljeni na dvodnevno predavanje na temo Socialno podjetništvo duševno zdravje v skupnosti, ki bo v ponedeljek, 8.10.2018 in torek, 9.20.2018 ob 9:00 uri v prostorih Zaposlitveno - izobraževalnega centra (ZIC) Beltinci. Predavanje bo potekala v dveh sklopih: socialno podjetništvo, ki bo v ponedeljek in duševno zdravje v skupnosti, ki bo v torek. Operacijo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izbrana je bila na podlagi Javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR sklad.

Udeležba na predavanju je brezplačna. Vabilo.IZVEDBA OPERACIJE


Načrtovane in izvedene aktivnosti:

1. Oprema prostorov: v okviru aktivnosti oprema prostorov se je pripravila dokumentacije za oprema, nabavila oprema in uredil prostor za izvajanje aktivnosti.   

2. Izobraževalne dejavnosti: v okviru aktivnosti je bila izvedena organizacija in pogostitev med predavanji. Pripravila so se besedila, oblikovala in natisnila so se gradiva/ brošure za predavanje. Izvedena so bila naslednja izobraževanja:

- izobraževanja za predavanje / delavnice - sklop socialno podjetništvo.

- izobraževanja za predavanje / delavnice - sklop duševno zdravje v skupnosti (5 aktivnosti).

- izobraževanja za predavanje / delavnice - sklop za nevladne organizacije (3 aktivnosti).

- izobraževanja za predavanje / delavnice - sklop trajnostni razvoj (5 aktivnosti).


3. Promocijske dejavnosti: Izdelava in vzpostavitev spletne trgovine. Iskanje rešitve v zvezi s vzpostavitvijo spletne trgovine, izdelava koncepta za vzpostavitev spletne trgovine, priprava splošnih pogojev za spletno trgovino, priprava vsebine za naročanje v spletni trgovini, priprave vsebine za načine plačila, oblikovanje cen v spletni trgovini, polnjenje vsebine v spletno trgovino.


Opis izvedenih aktivnosti v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti:

• Oblikovanje in tisk 10.000 kom. brošur.


Rezultati izvedenih aktivnosti:

• Izdelane so bile brošure 10.000 kom.

 

Opis kazalnika učinka:

-Število novih lokalnih produktov in storitev: 2

-Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva: 5

-Število organiziranih usposabljanj za NVO: 3

-Število inovativnih partnerstev v kratkih dobavnih verigah: 1

-Število izvedenih izobraževalno/ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih: 18


Opis kazalnika rezultata:

- Število deležnikov na lokalni ravni, ki so vključeni v izvajanje operacije: 7

- Število prebivalcev, na kateri vpliva izvajanje operacije: 10
- Število podprtih partnerstev: 1


   

Brošura- Zaposlitveno- izobraževalni center (ZIC) II Beltinci

Povezava do izdelane spletne trgovine


STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČENA

 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke