Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

KAJ NAS UČI MURA / MURA

 

 

Partnerji operacije

 

 

LAS Prlekija (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)

Vodilni partner: Prleška razvoja agencija Giz

 

LAS Goričko 2020

Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci

 

LAS Ovtar Slovenskih goric

Vodilni partner: Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA
Partner: Občina Črenšovci

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 

 

 • Razvoj osnovnih storitev;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.

 

 

 

Ukrep po Strategiji lokalnega razvoja

 

 

 • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;
 • Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;
 • Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

 

 

 

Specifični cilji operacije

 

 

 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijskega udejstvovanja;
 • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

 

 

 

Namen  operacije

 

 

Štiri LAS iz različnih območij Slovenije smo se dogovorile za pripravo operacije sodelovanja, saj smo na naših območjih zaznali zelo podobne probleme za katere menimo, da bi jih lahko uspešno reševali s skupnim znanjem in izkušnjami ter skupnimi razvojnimi aktivnostmi s katerimi bi zadovoljili potrebe prebivalstva na sodelujočih območjih. Prepričani smo, da bomo s sodelovanjem v tej operaciji krepili lastne zmogljivosti v zvezi z lokalnim razvojem, hkrati pa bomo z vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranimi skupnimi aktivnostmi dosegli boljše in trajnejše rezultate, kot bi jih lahko s prizadevanji vsake posamezne LAS na svojem območju.

 

V okviru operacije sodelovanja želimo vzpostaviti kakovostno zeleno infrastrukturo na območjih varstva narave, predvsem Nature 2000. Razviti želimo visokokakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine in ki ne bo poslabšala stanja ohranjenosti. S tem bomo zagotovili tudi ključne ekosistemske storitve. V okviru operacije bodo izvedene investicije v izgradnjo in obnovo javne infrastrukture, vključno s turistično infrastrukturo ter objekti kulturne dediščine za obisk in interpretacijo območja varstva narave in naravnih vrednot. Pri tem bo dan poudarek ciljem varstva narave, kakovostne interpretacije in možnosti doživljanja narave, kulturne dediščine in krajine ter trajnostne mobilnosti obiskovalcev.

 

Povečati želimo ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri. Pri tem bomo upoštevali sinergije s področji varstva kulturne dediščine in turizma. Pri izvedbi operacije bo dan poudarek na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine brez negativnih vplivov na doseganje naravovarstvenih ciljev ob zagotavljanju pogojev za trajnostno mobilnost obiskovalcev.

 

Operacija sodelovanja je zasnovana na način, da poveže različna območja LAS, da z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih površin ustvarijo omrežje interpretacijskih središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce, ki bo izboljšalo kakovost turistične ponudbe na celotnem območju predvsem pa pomagalo ohranjati kulturno in naravno dediščino. Osrednja zelena hrbtenica – Mura – pa pri tem predstavlja omrežje rekreacijskih povezav na obeh straneh Mure ter z zelenimi biseri v ogrlici – posameznimi interpretacijskimi središči »podeželski zeleni sistem«.

 

 

 

Kazalniki operacije

 

 

 • Število urejene/ obnovljene športno-rekreativne infrastrukture ter skupnih površin za preživljanje prostega časa tudi na prostem: 1 interpretacijska točka kot površina za preživljanje prostega časa;
 • Število novih turističnih programov, produktov in storitev osnovanih na kulturni in naravni dediščini območja LAS: 1 vzpostavljena mreža interpretacijskih središč, ki je mišljena kot turistični produkt / storitev;
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1 komplet pripravljene interpretacijske in učne vsebine.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 

 • 1 nova mreža ponudnikov ob Muri;
 • 1 izdelan skupni trajnostni načrt promocije/trženja mreže;
 • novo urejena infrastruktura;
 • 5 informacijskih tabel;
 • 10 miz s klopmi;
 • 1 novi trajnostni produkt zelenega turizma;
 • 1 nova aplikacija z e-kvizom;
 • 1 organiziran skupen dogodek;
 • skupna, ciljno usmerjena promocija;
 • 10.000 kosov skupne promocijske zloženke;
 • 2.400,00 kosov animacijskega materiala v obliki lesenih obeskov z QR kodo do aplikacije;
 • izmenjava dobrih praks in znanj;
 • usposobljeni interpretatorji naravne dediščine.

 

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

1. 10. 2020

 

30. 9. 2022

 

 

 

Celotna vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

90. 322, 92

 

67.107,61

 

 

 

Kontakt

 

 

Darja Čerpnjak Horvat

 

T: 02 53 81 663

E: info@las-pdl.si

 

 

Aktualno na operaciji

 

 

PRIPRAVA INTERPRETACIJSKIH IN UČNIH VSEBIN

V okviru projekta želimo razviti kakovostno ponudbo zelenega turizma, ki temelji na aktivnem ohranjanju narave, krajine in kulturne dediščine. Za ta namen smo v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom razvili učne vsebine za šest interpretacijskih točk vzdolž reke Mure. Interpretacijske in učne vsebine vsebujejo pomen obrežne vegetacije in mehkolesne loke vzdolž reke Mure s poudarkom na varovanju in ohranjanju pristnih poplavnih logov, raznolikost flore in vegetacije v poplavnih gozdovih v različnih letnih časih, pomen različnih živalskih skupin kot so žuželke, ptice, dvoživke ipd. s poudarkom na njihovi ekologiji ter ohranjanju redkih in ogroženih vrst, biodiverziteta reke Mure ter vloga in pomen človeka v obmurskem območju. S tem želimo povečati ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Natura 2000 predvsem ob reki Muri.Vsebine posameznih tabel so prilagojene značilnostim določenega območja ob Muri. Obiskovalcem smo želeli čim bolj strnjeno in nazorno prikazati bogat rastlinski in živalski svet ob Muri, izpostaviti redke in ogrožene vrste ter njihove habitate, obenem pa predstaviti tudi bolj pogoste skupine, ki se v projektih načeloma prezrejo, kot so npr. pajki, kobilice, stenice, nočni metulji, mehkužci ter glive. Vsaka od tabel ima tudi namen opominjati obiskovalce na ogroženost narave območja, izpostavlja problematiko ohranjanja vrst in njihovih habitatov ter ponazarja posledice raznih človeških posegov v naravni prostor, ki negativno vplivajo na lokalno in regionalno biotsko pestrost. Čeprav so informacije na tablah splošne narave, lahko opazovalci narave tudi s pomočjo tekstov in fotografij prepoznajo najpogostejše živalske in rastlinske vrste območja ob Muri. Vsaka tabla je opremljena s QR kodo, ki bo v nadaljevanju projekta povezana z digitalno platformo, kjer bodo obiskovalci dobili še več informacij, lahko pa bodo preizkusili svoje znanje v posebej pripravljenem kvizu. Table so ustrezno opremljene tudi za otroke in mlade, saj smo jih obogatili s sličicami maskote - bobrom Bobekom, ki izraža svoja mnenja o vplivih človeka na naravo.

 

INTERPRETACIJSKE TABLE

 

V okviru projekta smo skupaj z zunanjim strokovnjakom razvili interpretacijske table. Skupno jih je nastalo 27, razporejene pa so na šestih lokacijah ob reki Muri, in sicer v Šentilju, Tišini, Bakovcih,  Gornji Bistrici in v obliki učne poti na Moti. Njihova rdeča nit je prikaz biotske pestrosti reke Mure in njene okolice. Vsebinski sklopi tabel so povezani s tematiko voda, travnik, gozd in kulturna krajina. Vsak sklop ima šest različnih vsebinskih tem, vsaka tema pa je razdeljena na tri osnovna poglavja. Prvo poglavje shematsko ponazarja določeno značilnost, povezano z vsebino, drugo poglavje so fotografije izbranih vrst ali krajinskih elementov, ki se nanašajo na vsebino tabel, zadnje poglavje pa ima bolj naravovarstveni pridih ali pa je izpostavljena kakšna zanimivost, posebnost.

Table so za vse tiste, ki so željni še več znanja, opremljene tudi s QR kodo, ki bo v nadaljevanju projekta povezana s digitalno platformo, ki bo nudila dodatne informacije in e-kviz, s pomočjo katerega lahko preverite svoje znanje.

Za dodatno popestritev tabel poskrbi tudi maskota »Bobek«, ki se pojavlja bolj ob robovih tabel in s svojimi komentarji na kaj opozori ali pa pojasni svoj pogled na stvari.

Tako lahko pri Kantini na Gornji Bistrica najdete 5 različnih in zanimivih interpretacijskih tabel, ki vas bodo poučile o živalskem in rastlinskem svetu tega območja Mure.

Spoznate lahko naslednje posebnosti območje Mure: Regulacije in melioracije, travnike, metulje, gozdni ekosistem ter mrtvice in življenje v njih. 

 • MRTVICE

Na tabli najdete shematsko ponazoritev nastanka mrtvice od tedaj, ko reka odreže del svoje struge do takrat, ko mrtvica in reka izgubita stik in se začne zaraščanje mrtvice. S pomočjo fotografij lahko spoznate nekatere redke in ogrožene živalske vrste, ki živijo v mrtvicah – med njimi spadajo nekatere tudi v NATURA 2000 vrsto. Opisani pa so tudi negativni in pozitivni vplivi človeka na vitalnost mrtvic. Ob reki Muri se  stalno izvajajo številni naravovarstveni projekti, katerih namen je ohranjanje mokrišč in vrst, ki so z njimi povezana. Nenazadnje sta razglasitev biosfernega rezervata Mura ter uvrstitev območja na seznam UNESCO-vih znamenitosti dober dokaz za to, da obstaja resnična želja po dolgoročni ohranitvi z reko Muro povezanih življenjskih prostorov.

 


 

 

 

 • TRAVNIKI

Tukaj lahko spoznate kobilice in murne, ki živijo v okoliških travnikih. Ponazorjeno je kompleksno oglašanje kobilic in murnov, ki imajo na stiku sprednjih kril ob robovih posebne glavnikaste izrastke, ki jih s tresenjem kril drgnejo drug ob drugega in na ta način proizvedejo visoko hreščeč zvok. Na slikah so predstavljene najbolj tipične dolgotipalčnice, murni in kratkotipalčnice, posebej izpostavljena pa je tudi bogomolka - žuželka , ki je ima dobila po grabilnih prednjih nogah,   ki so porasle z močnimi trni in so v mirovanju skrčene v »molilno pozo«.

 

 

 

 

 • DNEVNI METULJI

Na tej tabli najdete opis mimikrije. Mimikrija je značilnost »prikrivanja« živali, ki se odraža v kompleksnih vedenjskih vzorcih, telesnih barvah in formah. Pri mimikriji gre največkrat za posnemanje vzorcev ali struktur iz narave, kot so suho listje, podlaga, vejice, lišaji itd. Nekatere vrste posnemajo druge vrste, spet v nekaterih primerih samci posnemajo samice.

Posebej izpostavljen je veliki nočni pavlinček, ki sodi med največje avtohtone srednjeevropske metulje. Prepoznamo ga po sivo- in temnorjavih krilih, na katerih so velike »oči«, čez oba para krila pa poteka dvojna, valovita črta, zunanji rob kril je široko svetlo obrobljen. Razpon njegovih kril lahko presega 20 cm!

Na fotografijah pa si lahko pogledate čudovite vrste metuljev.

 


  • GOZDNI EKOSISTEM

Tukaj lahko bolj spoznate sovo. Po vedenju in prehrani so podobne orlom, kraguljem in sokolom, od katerih se zelo dobro ločijo. Prepoznamo jih po veliki, široki glavi in ploskem obraznem delu na katerem so naprej usmerjene in zelo velike oči. Ker ne morejo obračati oči, sukajo glavo levo-desno in to celo za 270°. Sove odlikuje tudi dobro razvit sluh. Zato lahko s pomočjo sluha natančno določijo položaj drobne miške v gozdu, pri čemer si ponovno pomagajo z obračanjem glave.

Posebej predstavljeni so tudi duplarji - žolne in detli, ki svoja gnezda izdolbejo v drevesa. Žolne in detli so »primarni« duplarji, saj dupla izdelajo sami,  npr. škorec, belovrati muhar ali brglez pa naselijo opuščena dupla, zato so oni »sekundarni« duplarji.

Na fotografijah te table pa lahko občudujete različne gozdne ptice pevke.

 

 

 

 

 • REGULACIJE IN MELIORACIJE

Nekje v 2. polovici 20. stol. se je začelo bolj usmerjeno in intenzivno izsuševanje širšega območja z namenom pridobivanja novih obdelovalnih površin. Pri tem so nastali številni regulacijski in melioracijski kanali, ki so z vidika varstva  in ohranjanja narave zelo sporni, saj povzročajo izginjanje in degradacijo vodnih zamočvirjenih ekosistemov, večajo učinek dezertifikacije in manjšajo učinkovitost agrosistemov. Po drugi strani pa ti kanali in jarki omogočajo življenje mnogim vodnim nevretenčarjem in nekaterim rastlinskim vrstam, ki so v mnogih evropskih državah izginile. So pa te iste živalske in rastlinske združbe podvržene nenehnim okoljskim pritiskom iz bližnjih njiv, ogroža pa jih tudi sezonska izsušitev vodne struge.

Fotografije na tej tabli pa prikazujejo najbolj pogoste živalske in rastlinske vrste.

 
 

KANTINA NA BISTRICI DOBILA NOVO PODOBO

 


Partner projekta občina Črenšovci je v sklopu projekta obnovila dotrajan objekt v Kantini ob reki Muri. Priljubljeno zbirališče tako dobiva novo podobo. Sam objekt je v celoti prenovljen, za namene druženja pa so na voljo tudi nove mize in klopi. Prostor sam služi tudi kot interpretacijska točka, saj so v njem nameščene interpretacijske table, ki predstavljajo naravni svet in ekosistem na območju reke Mure. Vsebine so prilagojene značilnostim tega območja Mure.  S pomočjo Bobeka, maskote, ki vas bo vodil skozi informacije, lahko spoznate pester rastlinski in živalski svet kot tudi vodni, gozdni in travniški ekosistem.

 

 

 

      SPUST PO REKI MURI

V okviru projekta smo se partnerji projekta skupaj z našimi udeleženci podali na malo drugačno spoznavanje reke Mure. Udeležili smo se namreč spusta po reki Muri.
Prvoten načrt je bil obisk vseh interpretacijskih točk, ki se nahajajo v Šentilju, Tišini, Bakovcih, na Moti ter v Srednji Bistrici, vendar smo zaradi zahtevnosti spust izvedli v prilagojeni obliki, kar pa ni vplivalo na kvaliteto izvedbe. Spust smo začeli na Petanjcih, končali pa pri Tinekovem brodu v Gornji Bistrici. Vmes smo imeli različne postanke, kar nam je omogočilo spoznavanje skritih kotičkov ob reki Muri. S pomočjo izkušenih vodnikov smo tako spoznali samo reko, rastlinstvo in živalstvo ob njej iz malce drugačne perspektive. Izvedeli smo marsikatero zanimivost ter poglobili naše znanje o Muri in življenja ob njem. Prijetno druženje se je zaključilo ob kosilu, kjer pa seveda še vedno ni zmanjkalo tem in debat o našem naravnem bogastvu.APLIKACIJA KAJ NAS UČI MURA

Naša maskota bober Bobek vas vabi, da si iz trgovine i-store ali Google play naložite našo aplikacijo Kaj nas uči Mura in se preizkusite v zanimivem kvizu, ki je trud večmesečnega dela.

                                     

Poleg samega opisa našega projekta sodelovanja se lahko preizkusite v kvizu, ki vam ponuja možnost izbire stopnje zahtevnosti vprašanj.

                                    
V kvizu lahko sodeluje vsakdo. Pri lahkih vprašanjih sta vedno na voljo 2 odgovora, pri srednje težkih vprašanjih lahko izbirate med 4 ponujenimi odgovori, pri težkih vprašanjih pa imate na voljo 6 odgovorov.

                        Pri fotografskih odgovorih se po potrditvi odgovora ob vsaki fotografiji pojavi ime oz. opis fotografije, kviz pa ponuja tudi možnost, da izveste več o samem odgovoru. Ob koncu kviza lahko svoj rezultat objavite na interni lestvici kviza in si zagotovite možnost, da prejmete nagrado.


                      

Seveda svoje znanje lahko preizkusite tudi večkrat, kar je tudi namen samega kviza – učenje in zabava. Zato vabljeni, da si naložite aplikacijo in preizkusite zanimiv in poučen način preverjanja znanja o okolici reke Mure – tako narave kot tudi družbe.

 


USPOSABLJANJE INTERPRETATORJEV NARAVE

Mesec december je bil v znamenju zaključevanja aktivnosti projekta sodelovanja Kaj nas uči Mura. Kljub hladnejšemu vremenu smo izvedli še usposabljanja za interpretatorje narave. Usposabljanja so potekala na treh različnih lokacijah, kjer smo spoznavali tamkajšnje posebnosti reke Mure in živalskega ter rastlinskega sveta ob njej. Prvi decembrski dan smo se podali k nekdanji vojašnici Ceršak v občini Šentilj. Spoznavali smo življenje ob reki, bogastvo živalskega sveta in se naučili, kako se v naravi obnašati.
Naslednja lokacija je bila Kantina pri Bistrici, kjer smo na prvi zimski dan spoznavali reko Muro v tem predelu, njene mrtvice, poslušali in opazovali ptice in gradbene mojstrovine bobra. Prav tako smo se poučili o bontonu v naravnem okolju in varovanju narave ter pogledali informacijske table.Zadnje »decembrsko« usposabljanje pa je potekalo v Bakovcih. Pogledali smo si del struge reke Mure, njene posebnosti in poudarili varstveni vidik, izpostavili pomembne živalske in rastlinske vrste ter habitate ob sami reki ter si ogledali info table in kviz, ki so nastale v okviru projekta.Kljub hladnejšemu vremenu je bilo usposabljanje zanimivo in zelo poučno. Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili zanimivostim in tudi sami dokazali, da so poznavalci reke Mure in njenega okoliša. Izkušeni strokovnjaki pa so prav tako podali marsikateri namig za zanimiv in malo drugačen način vodenja skupin.
Spomladi se bomo pa še podali na območje LAS Prlekija in spoznali tamkajšnje posebnosti reke Mure.


 


  
  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke