Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 ... 30 ... 40 ... 50 > >>
 

VABILO NA BREZPLAČNI DELAVNICI, NAMENJENI PREDSTAVITVI DEDIŠČINSKEGA TURIZMA LOKALNEGA OKOLJA

Spoštovani,
vljudno vabljeni na brezplačni delavnici, namenjeni predstavitvi dediščinskega turizma lokalnega okolja, ki bosta potekali v četrtek, 10. 6. 2021 v vaškem domu v Gaberju.

1. Delavnica:
9.30-12.00
Izvajalka delavnice: Brigita Smodiš

2. Delavnica:
17.00- 20.00
Izvajalka delavnice: Brigita Smodiš

Delavnici potekata v organizaciji partnerja TD Gaberje v prostorih vaškega doma v Gaberju. Udeležba na delavnici je brezplačna.

Zaradi omejitev števila udeležence, prosimo za predhodno prijavo na: tdgaberje@gmail.com ali 031 320 289.

Delavnici bosta potekali v okviru operacije »DediščiNadlani«. Operacije je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Več o projektu, si lahko preberete tukaj.

 

8. FOTOGRAFSKI NATEČAJ DPAE - UTRINKI S PODEŽELJA


Spoštovani,
Društvo prijateljev agrarne ekonomike objavlja 8. fotografski natečaj na temo »Utrinki s podeželja«, ki bo potekal od 1. 6. 2021 do 30. 11. 2021.

Namen natečaja je promovirati kmetijstvo in kmetijska opravila v regiji Pomurja. Prav tako je namen natečaja poudariti pestrost podeželja, tako za njegove prebivalce, kot tudi obiskovalce.

Več v prilogi.
 

POVEZOVANJE ŠTIRIH SLOVENSKIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE - izjava za javnost

Podnebne spremembe ogrožajo tretjino območij svetovne naravne dediščine. Skupne potrebe na področju varstva narave, ohranitve izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih ekosistemov ter težnja po ohranitvi kulturne krajine, so v skupni projekt povezale štiri slovenska zavarovana območja narave. Projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« prinaša tako novosti na področju interpretacije dediščine kot tudi nova investicijska vlaganja na območju posameznega vključenega območja.

Inovativen okoljsko-turistični projekt je nastal v koordinaciji LAS Obsotelje in Kozjansko, ki je skupaj s še tremi LAS: LAS Posavje, LAS s Ciljem in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, pripravila projektni predlog, ki povezuje štiri zavarovana območja narave iz Slovenije, na vsako posamezno območje pa prinaša zanimive vsebine. Ideja je bila odobrena na 5. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«. MKGP je na navedenem razpisu odobril devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR. Partnerji projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« so skupaj zaprosili za 390.178,46 EUR, sofinancerski deleži pa so v bolj ali manj enakovrednem deležu razdeljeni med vključene LAS-e.

Nadgradnja že zaključenega projekta
Projekt za območje LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Posavje sicer predstavlja nadgradnjo v letu 2020 zaključenega projekta sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, ki je izpostavil potrebo po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, infrastrukturnih ureditvah in boljšem izkoristku edinstvenega potenciala, ki ga imajo zavarovana območja narave, posebej dve vključeni Unescovi biosferni območji. V novi operaciji na podlagi dragocenih izkušenj tako povezujemo dve MAB območji (Kozjansko in Obsotelje ter Mura) in dve zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje. Tako biosferno območje kot tudi zavarovano območje narave je za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. Ne prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj, vpis na seznam MAB območij celo prepoznavnost na svetovni ravni. Namen projekta je vzpostavitev mreže centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in kulture zavarovanih območij.

Dodatna intepretacijska infrastruktura
Projekt, katerega rdeča nit je povezovanje zavarovanih območij narave ter ozaveščeno izkoriščanje potencialov narave dediščine za trajnostni razvoj in krepitev perspektivne turistične dejavnosti, se je začel izvajati v začetku leta 2021. Izvedba bo trajala dve leti in bo predvidoma zaključena konca leta 2022. Partnerji projekta bodo skupaj in vsak na svojem območju skrbeli za ozaveščanje o pomenu varovanja okolja in narave, izdelali bodo načrt interpretacije zavarovane narave z itinerarji za različne ciljne skupine in z investicijami uredili t. i. interpretacijske točke zavarovanih območij. Interpretacijska infrastruktura bo imela izobraževalno, doživljajsko in turistično funkcijo.
Vsi vključeni partnerji (upravljavci zavarovanih območij in ključni deležniki) se zavedajo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine, zato so prepričani, da bodo lahko z izvajanjem projekta zagotovili izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih znanj ter njihovo implementacijo na območju posameznega vključenega LAS.
Podrobnejši opis aktivnosti znotraj posameznega LAS najdete spodaj.

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO
Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje. Razširjena projektna skupina je zasnovala projektne aktivnosti tako, da ob povezovanju območij in ustvarjanju novih produktov, ki bodo temeljili na interpretaciji in zgodbarjenju, doda tudi infrastrukturno ureditev. V projektu je tako predvidena ureditev na območju gradu Podsreda, in sicer ureditev zgornjega gospodarskega poslopja, kjer bo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, urejena tudi info točka o glavnih značilnostih zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve je predvidena tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov z območja Obsotelja in Kozjanskega.
Realizacija projekta na območje zagotovo prinaša zanimive naravovarstvene in turistične vsebine, prav tako pa v partnerstvu že razmišljajo o nadgradnji vsebin. Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev.

LAS POSAVJE
Posavju bo projekt prinesel pomembno pridobitev, in sicer urejene namestitvene kapacitete v Tončkovem domu na Lisci. Na 948m visoki Lisci, ki se ponaša z dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo, bo v etaži objekta, ki je v lasti Občine Sevnica, poskrbljeno za popolno prenovo prostorov; po zaključku investicijsko-vzdrževalnih del pa bo iz naslova projekta v objektu na voljo 10 novih sob – šest s celostnimi in štiri z dostopom do skupnih sanitarij. Partnerji (LAS Posavje, RRA Posavje, Občina Sevnica in JZ Kozjanski park)radi poudarijo,, da skozi projekt na območju Lisce na ozaveščen način izkoriščajo edinstven naravni potencial regije, saj je Lisca naravna vrednota državnega pomena in hkrati del Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.
S premišljeno izvedbo investicije in ostalih aktivnosti, bodo naravo najprej varovali sami hkrati pa zavedanje o pomenu varovanja okolja krepili tudi pri prebivalcih – še posebno mladih, šolskih otrocih, katerim je ureditev namestitvenih kapacitet in vzpostavitev interpretacijske točke zavarovane narave tudi prednostno namenjena. V prenovljenem objektu bodo kot aktivnost projekta izvedeni naravoslovni dnevi za učence nekaterih posavskih osnovnih šol, z ureditvijo sob v Tončkovem domu pa se na splošno povečuje dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin tudi za vse ostale prebivalce in obiskovalce območja.

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
V projektu sta se povezala partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in Občina Velika Polana, ki želita ohraniti naravno dediščino Biosfernega območja Mura, ga promovirati in predstaviti širši javnosti. BO Mura je bilo razglašeno šele leta 2018, zato so videli dobro priložnost v projektu sodelovanja, kjer so se povezali z BO Kozjansko in Obsotelje ter z drugimi zavarovanimi območji narave, saj lahko na ta način prenesejo dobre prakse v lokalno okolje. Kot omenjeno je BO Mura še v povojih, zato bo Občina Velika Polana, ki je bila ena izmed glavnih akterjev pri razglasitvi BO, uredila interpretacijski center kot vstopno točko v BO, kjer bodo obiskovalci lahko dobili informacije, dodatne napotke in podobno. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa močno primanjkuje namestitvenih kapacitet, zato bodo urejeni prostori s skupnimi ležišči, ki bodo namenjeni izvedbi naravoslovnih akademij, večdnevnih taborov in naravoslovnih dni, velik doprinos za naše območje.

LAS S CILJEM
Na območju LAS s CILjem so skupaj z Občino Logatec in Občino Idrija prijavili projekt z namenom, da ohranijo naravno dediščino Planinskega polja in Krajinskega parka Zgornja Idrijca ter jo obenem predstavijo in približajo vsem zainteresiranim.
Ključne aktivnosti projekta na območju so ureditev in obogatitev opreme v krajinskem parku Zgornja Idrijca (ekološka stranišča, solarne klopi, didaktična igrala, stojnice,..) in priprava interpretacijskih video vsebin za predstavitev Planinskega polja. Načrtujejo tudi skupni načrt interpretacije narave, dve leti aktivnega dogajanja v Beli, izmenjavo izkušenj preko kulinaričnih delavnic in sodelovanja z ostalimi ponudniki na prireditvi Kmečka tržnica.
 

VABILO NA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE CILJNIH SKUPIN

Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti Renkovci vabi na sklop delavnic za usposabljanje ciljnih skupin, ki se bodo odvile v okviru operacije Skupaj pod eno streho, ki je sofinancirana v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

1. Torek, 20. 4. 2021, ob 10.00, prostori Občine Turnišče : PREDSTAVITEV RAZLIČNIH MOŽNOSTI ZAPOSLITEV KOT REZULTAT PROGRAMOV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, praktični prikaz dela , predavatelj Mitja MILIČ (ZCBM LJUTOMER)

2. Četrtek, 13 .5. 2021, ob 9.00, prostori Občine Črenšovci: PREDSTAVITEV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, MOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA RANLJIVIH CILJNIH SKUPIN IN PRENOVA POHIŠTVA ZA PRIREDITVE, predavateljica Lea Cipot (ZKN Murska Sobota).

3. Četrtek, 24. 6. 2021, ob 10.00, rostori Društva Pomelaj Lendava: ZAPOSLITVENI CENTRI, ZAŠČITENA DELOVNA MESTA ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE, predavatelj Mitja Milič (ZCBM Ljutomer).

4. Petek, 23. 7. 2021, ob 10.00, prireditveni prostor Folklornega festivala (Mercator Beltinci): PREDSTAVITEV DELOVANJA SOCIALNEGA PODJETJA – ZELENA DELOVNA MESTA, predavatelj Klaus Dieter Požgan (Jedro so. p.).

5. Petek, 3. 9. 2021, ob 10.00, Festival nevladnih organizacij. Možnosti zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin, predavateljica Ana Šabjan (CZR Murska Sobota)

Zaradi upoštevanja navodil povezanih s COVID-19 je število omejeno na 10 udeležencev, zato je obvezna prijava na info@hudo.in ali 040 866 430.

Vljudno vabljeni!
 

ZAKLJUČNO SREČANJE - DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA

V sredo, 7. 4. 2021, ob 9.00, LAS s CILjem organizira zaključno srečanje udeležencev, ki bo potekalo v okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja.
V programu bodo predstavljeni rezultati operacije, aktivno pa bodo sodelovale vse vključene lokalno akcijske skupine - poleg LAS Pri dobrih ljudeh 2020 še LAS Goričko 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline.
Vabilo
<< < 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 ... 30 ... 40 ... 50 > >>
VABILO NA ONLINE INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke