Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 10 ... 20 ... 30 ... 37 38 39 40 41 42 43 ... 50 > >>
 

URESNIČEVANJE CILJEV SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017

13. septembra 2017 je minilo leto dni od prejetja težko pričakovane Odločbe o potrditvi Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (v nadaljevanju SLR) in LAS s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Potrditev pomeni, da smo lahko začeli z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.826.470,00 EUR sredstev iz Kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), ki so namenjena izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju CLLD). Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana v programskem obdobju 2014-2020. Tekom programskega obdobja je planirana objava treh javnih pozivov za vsak sklad (skupno torej 6 javnih pozivov).

Ena od nalog lokalno akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je tudi, da se zagotavlja učinkovito izvajanje SLR za programsko obdobje 2014-2020 s pomočjo mehanizma CLLD. V ta namen sta bila v letu 2016 in 2017 objavljena dva javna poziva, en javni poziv iz sklada EKSRP in drugi iz sklada ESRR. V okviru zaprtega javnega poziva iz EKSRP sklada je prispelo na sedež LAS skupno 23 projektov, od tega je bilo s strani upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 potrjenih 8 projektov. Trenutno še vsi projekti čakajo na pregled in potrditev na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki opravlja naloge organa upravljanja za EKSRP sklad. Ko agencija z odločbo potrdi operacijo, se le- te lahko začne izvajati.
V okviru zaprtega javnega poziva iz ESSR sklada je prispelo na sedež LAS skupno 13 projektov, s strani upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo potrjenih 8 projektov. Za operacijo PRIPRAVA IN IMPLEMENTACIJA LASANTE smo prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi operacije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ostalih 7operacij pa še zmeraj čaka na pregled in potrditev na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravljajo naloge organa upravljanja za ESRR sklad.

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji so po zbranih podatkih (33 LAS) v dosedanjem obdobju izvajanja programa CLLD vložile v potrditev okoli 400 operaciji (243 na ARSKTRP in 144 na MGRT). S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdano 59 odločb o potrditvi operaciji, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je poslano 45 obvestil o potrditvi operaciji, vendar ni podpisana še nobena pogodba. Povprečen čas obdelave posamezne vloge je več kot (6) šest mesecev z najmanj 2-3 zahtevami za dopolnitev vloge.

LAS-i so do pristojnih inštitucij izpostavili sledeče problematične teme:
• Dolgotrajni postopki obdelave vlog in veliko število dopolnitev.
• Nejasna in nepopolna navodila za pripravo vlog.
• Nedoseganje mejnikov in potrebe po spreminjanju Strategiji lokalnega razvoja.
• Problematika upravičenih območji za ESRR – dodatna urbana območja.
• Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju.

V začetku leta 2018 se za izboljšanje stanja predvidevajo sledeči ukrepi:
• Koordinacijski odbor CLLD (KO CLLD) pripravi predlog o potrebnih spremembah SLR, ki ne bo predmet rednega postopka potrjevanja spremembe SLR (doseganje mejnikov na katere LAS nima vplivov, druge manjše spremembe,..).
• KO CLLD pripravi predlog o določitvi maksimalnega roka za pregled in potrditev operaciji . Predlagan maksimalni rok s strani LAS je (4) štiri mesece.
• KO CLLD v januarja organizira delavnico na temo priprave vlog in postopkov potrjevanja operaciji.
• MGRT bo v januarju pospešil pregled vlog, aplikacija e-MA je vzpostavljena (vzpostavlja se tudi za Podukrep 19.2), za pregledane vloge bodo pogodbe pripravljene v januarju.
• V januarju se organizira sestanek med predstavniki DRSP, MGRT in SVRK glede izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju.
 

OBJAVLJEN 3. JAVNI RAZPIS ZA PROJEKTE SODELOVANJE MED LOKALNIMI AKCIJSKIMI SKUPINAMI, PODUKREP 19.3.

V Uradnem listu je bil konec meseca decembra s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območij v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

V skladu s spremembo Uredbe o izvajanju pristopa CLLD objavljeno v Ur.l. 72/17, so lahko končni upravičenci poleg LAS, tudi člani LAS. To je ena izmed sprememb v primerjavi s prejšnjimi javnimi razpisi za podukrep 19.3, ko so bili lahko končni upravičenci le LAS.
Do sofinanciranja v višini 85% so upravičene naslednje operacije:
• izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS,
• razvoj in trženje storitev in proizvodov,
• vključevanje ranljivih ciljnih skupin,
• organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme,
• oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
• kolektivne okoljske operacije.

Vse, ki imate zanimivo projektno idejo, ki je usklajena z SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in s prioriteto podukrepa 19.3. vabimo, da nam le to sporočite na e-mail: info@las-pdl.si ali nas pokličete po telefonu 02 53 81 663 do 31.01. 2018.
 

OBJAVLJENA JE UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM ODBOBJU 2014-2020

V petek, 15. 12. 2017, je bila v Ur. l. RS, št. 72/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Ta, med drugim določa, da so pri operacijah sodelovanja poleg LAS lahko upravičenci tudi drugi lokalni akterji, vrste stroškov za katere ob vlogi in zahtevku ni potrebno predložiti treh tržno primerljivih ponudb, poenostavitve pri upravičenih stroških, ki ne presegajo višine 2.000 €, določanje na podlagi zaprte finančne konstrukcije operacije (EKSRP; projekti do skupne višine 5.000€), fiksne urne postavke za osebje in pavšalno določeni posredni stroški (ukrep 19.4) ipd. Več
 

ODDANA PRVA SPREMEMBA SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Prva sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana konec decembra 2017, po potrditvi sprememb s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Prva sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je pripravljala zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja. Na osnovi spremembe Uredbe CLLD je celotno območje LAS upravičeno do dodatnih 15% finančnih sredstev na celoti finančni okvir EKSRP, to je do dodatnih 169.870,50 EUR in do dodatnih 20% finančnih sredstev na celotni finančni okvir ESRR, to je do dodatnih 138.800,00 EUR. Ta sredstva so v celoti namenjene za izvajanje operacij na problemskem območju, to je na celotnem območju LAS. Črpanje teh sredstev se planira v letu 2021.

V sklopu prve spremembe SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo dodatno spremenili oziroma dopolnili tudi druga poglavja SLR, predvsem:
• poglavje 9: Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, kjer smo na novo določili mejnike/ kazalnike na dan 31.12.2018 ter ciljne vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2023 za EKSRP in ESRR ter
• poglavje 15: Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij.
 

SREČNO IN USPEŠNO 2018

Spoštovani!
V imenu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 Vam želimo lepe božične praznike in srečno novo leto!
<< < 1 ... 10 ... 20 ... 30 ... 37 38 39 40 41 42 43 ... 50 > >>
VABILO NA ONLINE INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke