Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

 

EKO KUL

 

 

Partnerji operacije

 

Vodilni partner:

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

 

Sodelujoči partnerji kot člani LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

 • ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN RAZVIJANJE ALTERNATIVNIH PRAKS so.p., Prekmurska ulica 10, 9231 Beltinci;
 • RIS,RAZISKOVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN, PE RIS- BELTINCI, Panonska ulica 26, 9231 Beltinci;
 • Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

 

Projektni partnerji 1:

LAS GORIČKO 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci.


Sodelujoči partnerji kot člani LAS GORIČKO 2020:

 • RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN, LENDAVSKA ULICA 28, RAKIČAN, 9000 MURSKA SOBOTA;
 • GJERGJEK DANIJELA- NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, KOROVCI 28, 9261 CANKOVA;
 • Bistra hiša Martjanci – Smart house Martjanci, Martjanci 36, 9221 Martjanci.

 

Projektni partnerji 2:

LAS PRLEKIJA.


Sodelujoči partnerji kot člani LAS PRLEKIJA:

 • OBČINA RADENCI, RADGONSKA CESTA 9, 9252 RADENCI;
 • ZAMUDA SILVIJA GEDER, PREŠERNOVA ULICA 13, 9252 RADENCI.

 

Projektni Partner 3:

Innovation Region STYRIA GmbH, Liebenauer Hauptstraße 2-6, A-8041 Graz, Avstrija.

 

Projektni partner 4:

Verein Zur Förderung des Naturpark Raab, Kirchenstraße 4, A-9380 Jennersdorf, Avstrija.

 

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 

·     Ustvarjenje delovnih mest;

·     Razvoj osnovnih storitev;

·     Varstvo okolja in ohranjanje narave;

·     Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

 

 

 

Cilji operacije

 

 

 • Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja;
 • Ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja;
 • Zagotovitev infrastrukturnih pogojev za izboljšanje pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje;
 • Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev;
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno - rekreacijskega udejstvovanja;
 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Povečanje socialne vključenosti marginalnih skupin;
 • Povečana poraba obnovljivih virov in povečanje učinkovitosti rabe energije;
 • Povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev.

 

 

 

Namen  operacije

 

S cilji spodbujanja pridelave in predelave trajnostno pridelane lokalne hrane ter njene promocije kot zdrave, okolju in posamezniku prijazne in vsem dostopne dobrine, prenosa znanja med vključenimi deležniki in njihovega opolnomočenja na izbranih področjih delovanja želimo z operacijo EKO KUL zarisati krajše in učinkovitejše poti med pridelovalci in porabniki v lokalnem okolju. Brez nepotrebnih in potratnih stranpoti.


Narava okoli nas je že s kančkom vloženega truda neizmerno radodarna. Bogata živilsko-pridelovalna tradicija našega okolja in njegove naravne danosti nam ponujajo neposredno razkošje uporabe lokalnih, odgovorno in trajnostno pridelanih sestavin. Trendi potrjujejo, da se na osnovi izbranih in vrhunskih sestavin, pridelanih v sozvočju z naravo, snuje kulinarika najvišje kakovosti. Sledljivo, trajnostno, pravično in okolju prijazno, ekološko, organsko in inovativno so ključne besede, ki so v svetu sinonimne s kakovostjo, zanje je potrošnik pripravljen odšteti več denarja, hkrati pa z rastočimi evropskimi standardi in zahtevami pri potrošnikih postajajo higienski minimum. Operacija EKO KUL te trende prenaša na lokalno okolje vključenih partnerjev, ki deloma že izpolnjuje ta visoka merila pridelave zadostne in raznolike hrane, ki je hranljiva, cenovno dostopna in trajnostna. Med obstoječe izzive sodi nadgrajevanje pridelave v kakovostne produkte, okrepljeno sodelovanje med deležniki, krepitev zavedanja pomena tovrstne hrane pri lokalnem prebivalstvu, krajšanje preskrbnih verig in (vnovična) krepitev stika ljudi s pridelavo in predelavo hrane. EKO KUL soj žarometov usmerja v zdravo, vrhunsko lokalno pridelano hrano, z inovativnimi pristopi pa ji dodaja tisto iskrivost, s katero je privlačnejša tudi za mlade. Aktivnosti operacije EKO KUL! so zasnovane v skladu s strategijo Od vil do vilic, s posebnim poudarkom – poleg že naštetih konceptov – na pomenu lokalne samooskrbe. Z vzpostavitvijo EKO KOTIČKOV bomo vpeljali koncept ekoloških vrtov, prostorov samooskrbe s praktično neobstoječim ogljičnim odtisom in nepogrešljivih skupnostnih prostorov druženja, namenjenih izmenjavi vrtnarskih nasvetov, semen in pridelkov. Operacija EKO KUL! je namenjena opolnomočenju obstoječih deležnikov na njihovih področjih delovanja, in sicer z vpeljavo novih inovativnih in trgu atraktivnih produktov ter širjenju storitev – pridelovalce hrane bomo opolnomočili z možnostjo kompleksne predelave hrane (pridelava končnega produkta lokalne študentske hrane) in z ekološko nadgradnjo storitev (možnostjo transporta dobrin do kupca, kar je še toliko bolj dobrodošlo v primeru občine Beltinci s središčem in pripadajočimi naselji) ali vpeljavo povsem novih storitvenih konceptov (EKO POROKA). Obenem se "EKO KUL" zaveda, da EKO KUL-inarika ne sme postati luksuzna dobrina premožnejše peščice prebivalstva. Z delavnicami in drugimi aktivnostmi se še posebej trudi nagovoriti tiste, ki na koncepte ekološke hrane bodisi niso pozorni bodisi so prepričani, da zanje ni cenovno dosegljiva. Opomnili jih bomo, da to ne drži – če lokalno pridelano hrano kupujejo brez nepotrebnih vmesnih členov, zaradi katerih izgublja na kakovosti in pridobiva na ceni, ob tem pa sta prikrajšana predvsem primarni pridelovalec hrane kot končni kupec. EKO KUL vzdržuje visoko raven odnosov med vsemi členi prehrambene verige. Ta se je izkazala odločilna za lokalne skupnosti predvsem med obdobjem globalne pandemije.

V svet vrhunske EKO KUL-inarike bo s tem namenom mlade privabil kuharski mojster Bine Volčič, s kulinaričnimi, zeliščarskim in pridelovalnimi delavnicami ter izobraževanji, združevanja EKO ponudnikov na istoimenskem festivalu ter pripravljenim E-zemljevidom bomo poudarili pomen  okalne trajnostno pridelane hrane, okoliško prebivalstvo pa opozorili na ponudnike v njihovi bližini. S tem navsezadnje ciljamo tudi na tkanje novih poslovnih partnerstev med predstavljenimi ponudniki in njihovimi potencialnimi odjemalci, najsi gre za zasebne ustanove (restavracije, ponudniki nočitev) ali javne ustanove, ki morajo zadostiti zahtevanim odstotkom dobave ekoloških živil (vrtci, šole in druge javne ustanove). Skupno sodelovanje omogoča prenos znanja med vključenimi partnerji in komplementarnimi upravičenci.

Rešitve, ki jih operacija EKO KUL vpeljuje so pilotno preizkušene na izbranih lokacijah upravičencev, vendar so prenosljive tudi na druge deležnike ali vklju
čena okolja.

 

 

 

Kazalniki operacije

 

 • število dogodkov (usposabljanj in aktivnosti za vse tri sektorje) o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov energije: 4;
 • število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1;
 • število večnamenskih objektov z novo vsebino ali opremo: 1;
 • število novih lokalnih produktov in storitev: 1;
 • število večnamenskih objektov z novo vsebino in ali opremo: 1;
 • število novih lokalnih produktov in storitev: 1;
 • število vključenih predstavnikov ranljivih skupin v projekte s področja socialne vključenosti: 10;
 • število prebivalcev, vključenih v rabo OVE in URE: 10;
 • število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD: 10 in
 • število novih lokalnih proizvodov in storitev: 1.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 • Analiza ponudbe ekološke pridelane hrane in potreb na območju LAS (pregled ekološke ponudbe in nabor eko ponudnikov).
 • EKO KUL! enote za samooskrbo z ekološko hrano.
 • EKO KOTIČKI v območjih LAS.
 • Oblikovani inovativni EKO KUL! produkti in storitve v luči medsektorskega sodelovanja.
 • Vzpostavljena učinkovita in krajša veriga oskrbe.
 • Spletne aplikacija (igre) EKO KUL!.
 • Promocija operacije.
 • Izmenjava izkušenj in prenos znanja.

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

1. 6. 2022

 

30. 8. 2024

 

 

 

Upravičena vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

114.806,98

 

97.585,93

 

 

 

Celotna upravičena vrednost operacije  v EUR

 

Celoten znesek sofinanciranja operacije v EUR

 

348.549,06

 

296.266,73

 

 

 

Kontakt

 

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

 

T: 02 53 81 663

E: info@las-pdl.si

 


 


  
  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke