Novice LAS PDL 2020

JAVNI POZIV za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak!

Objavljamo javni poziv za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak.

Projektni svet sestavljajo trije (3) člani in sicer en (1) predstavnik občine, en (1) predstavnik LAS in en (1) predstavnik turističnih društev oz. organizacij.

Naloga članov projektnega ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PRIDOBILA ŠE 4 OBVESTILA O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017- ESRR SKLAD

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 12. marca 2018 prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi štirih operacij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki so bile prijavljene in potrjene na Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, v ...

PRVA POGODBA Z NOSILCEM OPERACIJE S STRANI MGRT-JA

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je konec oktobra 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o odobritvi operacije Priprava in implementacija LASANTE PDL, katero vlogo je vodilni partner LAS (Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA) na MGRT oddal že avgusta ...
Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je po podatkih iz leta 2014 skupno delovalo 1.228 gospodarskih subjektov, ki so zaposlovali 3.841 oseb in skupno ustvarili 431.352.366,00 € celotnih prihodkov.

Meseca decembra 2014 je stopnja registrirane brezposelnosti na območju LAS pri dobrih ljudeh znašala 21,8%, kar je za 8,8% višje kot stopnja registrirane brezposelnosti na ravni Slovenije.

Osnovna dejavnost na območju LAS predstavlja predelovalna dejavnost, ki ustvari dobrih 40% vseh celotnih prihodkov na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Ta dejavnost zaposluje tudi največ oseb. V občini Odranci ustvari 14 gospodarskih subjektov kar čez 100 mio € celotnih prihodkov, kar predstavlja čez 57% vseh celotnih prihodkov v predelovalni dejavnosti na območju LAS. Občina Odranci predstavlja primer dobre prakse tudi na državni ravni. Tudi občina Lendava ustvarja večje celotne prihodke in zaposluje večje število oseb v predelovalni dejavnosti; 66 gospodarskih subjektov zaposluje tako 632 oseb in ustvari dobrih 46 mio € celotnih prihodkov. Naslednja dejavnost, ki skupno ustvari čez 20% celotnih prihodkov na območju LAS Pri dobrih ljudeh je dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil. Gospodarski subjekti v tej dejavnosti ustvarijo največ celotnih prihodkov ter zaposlujejo največ oseb na območju občine Lendava, kjer 117 gospodarskih subjektov zaposluje 183 oseb in ustvari čez 54 mio € celotnih prihodkov. Na drugem mestu je občina Turnišče, kjer 16 gospodarskih subjektov zaposluje 33 oseb ter ustvari slabih 22 mio € celotnih prihodkov. Tretja dejavnost, ki ustvari prihodke, je dejavnost gradbeništva. Največ celotnih prihodkov ter največ zaposlenih v tej dejavnosti ustvarijo gospodarski subjekti na območju občine Lendava, kjer zaposlujejo 385 oseb in ustvarijo nekaj več kot 35 mio € celotnih prihodkov. Na območju občine Beltinci pa 62 gospodarskih subjektov zaposluje 306 oseb in ustvari slabih 27 mio € celotnih prihodkov. Dejavnost prometa in skladiščenja je glede na celotne prihodke, ki jih ustvari, na četrtem mestu. V tej dejavnosti so najbolj močni gospodarski subjekti na območju občine Črenšovci. Ti skupaj ustvarijo dobrih 51% celotnih prihodkov ter zaposlujejo dobrih 52% vseh zaposlenih v tej dejavnosti. Ostali del v večini pokrivajo gospodarski subjekti iz območja občine Lendava. Kot zadnjo močnejšo dejavnost na območju LAS Pri dobrih ljudeh je potrebno omeniti tudi dejavnost kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva, ki je v večji meri enakomerno zastopana na območju občine Dobrovnik in Turnišče. Skupaj gospodarski subjekti iz teh dveh občin ustvarijo več kot 70% celotnih prihodkov ter zaposlujejo dobrih 71% vseh zaposlenih v dejavnosti kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva. Omeniti pa je potrebno še dejavnost gostinstva.

V letu 2014 je na območju LAS Pri dobrih ljudeh delovalo 488 gospodarskih družb, ki so zaposlovale 3.250 delavcev. V istem letu je na območju delovalo 740 samostojnih podjetnikov, ki so zaposlovali 591 oseb. Na območju LAS ima sedež 5 socialnih podjetij, od tega sta 2 zavoda, ena zadruga, ena družba z omejeno odgovornostjo ter eno društvo oz. zveza društev. Socialna podjetja imajo, kot svoje glavne dejavnosti, registrirane dve na področju mešanega kmetijstva ter gojenja začimb in zdravilnih rastlin, dve imata registrirano raziskovalno dejavnost ter eno dejavnost drugih nerazvrščenih članskih organizacij. V zadnjih letih so na območju LAS Pri dobrih ljudeh zelo dejavne tudi nevladne organizacije. Tako je leta 2014 na območju LAS dejavnih 391 nevladnih organizacij, 32 društev pa je v letu 2014 skupaj zaposlovalo 51 ljudi. 41% samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb opravlja obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ter dejavnost domače in umetnostne obrti. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh se pojavljajo naslednje domače in umetnostne obrti:
 • Pletarstvo (najrazličnejše vrste šibja, ki raste na Slovenskem; nadalje pletenje iz koruznega ličja, oblancev/butarice in drug okras iz oblanja/ in drugih za pletarstvo primernih gradiv,vendar le tistih, ki so produkt domačih naravnih okolij);
 • Lončarstvo (le ročno, na kolovratu ali drugih ročnih tehnikah, tradicionalno in sodobno);
 • Oblikovanje keramike (sodobno unikatno keramično oblikovanje v celi paleti tehnik, od raku do porcelana; izdelki najrazličnejših dekorativnih namenov, od nakita do vaz, posod itd);
 • Ročno pletenje (upoštevajo se samo unikatni primeri, torej avtorsko unikatno pletenje in posamezni primeri tovrstnih domačih obrti, ki se nadaljujejo iz preteklosti, npr. ročno domače pletenje volnenih nogavic);
 • Izdelovanje vezenin (razne veziljske tehnologije, npr. križni vbod, rišelje itd.);
 • Izdelovanje kvačkanih vezenin (prtiči, razni modni unikatni dodatki);
 • Unikatno šiviljstvo in krojaštvo za posebne namene (npr. unikatne kreacije, izdelovanje celot ali le delov narodnih noš);
 • Sodarstvo (domače ročno sodarstvo, kot ena najstarejših panog domačih obrti na Slovenskem);
 • Domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine;
 • Domače mizarstvo (izdelovanje mizarskih replik dediščine, mizarsko restavratorstvo, izdelovanje raznih domačih mizarskih izdelkov);
 • Medičarstvo (izdelovanje unikatnih dekorativnih figuralnih medenjakov, lecta, malih in dražgoških kruhkov);
 • Svečarstvo (nadaljevanje starega klasičnega svečarstva, uporaba naravnih gradiv);
 • Izdelovanje umetnega cvetja (naravna gradiva, papir, vosek, torej ohranjanje tradicionalnih načinov);
 • Vrvarstvo (domače izdelovanje lanenih in konopljinih vrvi);
 • Oglarstvo (domače izdelovanje oglja v ogljarskih kopah v gozdovih, kot ohranjanje te domače obrti).
Leta 2010 je na območju LAS Pri dobrih ljudeh delovalo 1.944 kmetijskih gospodarstev, v uporabi pa je bilo skupno 14.741 ha kmetijskih zemljišč brez skupnih travnikov in pašnikov. Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva znaša 7,6 ha, skupni standardni prihodek pa 3.053 €. Več kot 40% kmetijskih gospodarstev svoje pridelke prodaja preko posrednika, slabih 30% pridelke uporablja izključno za svoje potrebe, le dobrih 6% kmetijskih gospodarstev pa svoje pridelke prodaja neposredno potrošnikom. Zato je pomembno, da se stopnja lokalne samooskrbe na območju LAS poveča, saj zagotavlja ohranitev in povečanje trajnostnih delovnih mest, pridelavo kontrolirane zdrave hrane in preprečuje propadanje kmetij, vpliva na ohranjanje biotske raznovrstnosti območij ter spodbuja razvoj lokalnega trga. Po tipu kmetovanja na območju LAS Pri dobrih ljudeh prevladujejo kmetije z mešano rastlinsko pridelavo, na drugem mestu so kmetije, ki se ukvarjajo z poljedelstvom ter kmetije z mešano rastlinsko pridelavo in živinorejo, najmanj pa se kmetije ukvarjajo z vrtnarstvom. Po kategorijah živine na območju prevladuje reja prašičev ter perutnine. Leta 2009 je na območju LAS bilo skupaj 295,9 ha vinogradniških površin. Ti vinogradi so vzorno urejeni in pridelki sorazmerno visoki. Nekaj grozdja se predela za lastne potrebe in se hrani v domačih kleteh, velik del tržnih viškov pa se odproda kot grozdje oz. mošt kletem v Ljutomeru, Gornji Radgoni in Mariboru. Leta 2014 je bilo v ekološko kontrolo na območju LAS Pri dobrih ljudeh vključenih 17 kmetijskih gospodarstev. Število pridelovalcev je od leta 2009 nekoliko naraslo, še vedno pa se kaže nujna potreba po večjih količinah pridelkov in organiziranem nastopanju na tržišču z osveščanjem potrošnikov in pridelovalcev. Povpraševanje potrošnikov je največje po sveži vrtninah, sadju in nemesnih predelanih živilih (mlevski in mlečni izdelki). Leta 2014 je na območju LAS bilo registriranih 61 dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Prevladujejo dejavnost storitve s kmetijsko in gozdno mehanizacijo in opremo in ročna dela ter predelava primarnih kmetijskih pridelkov in turizem na kmetiji.
Tudi turizem predstavlja zelo pomembno in obenem eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Zdraviliški turizem oz. turizem dobrega počutja je dokaj dobro razvit, kar gre pripisati predvsem termalnemu kompleksu Terme Lendava. Razvijajo se prav tako številni turistični programi, kolesarske in tematske poti, tako da je vse pomembnejši tudi izletniški turizem. Predvsem domači gostje in gostje iz obmejnih krajev sosednjih držav se pogosto odločajo za enodnevne izlete, pri čemer je tudi v tem oziru pomembno izpostaviti razvoj gastronomske ponudbe. V zadnjem obdobju je značilna tudi rast turističnih nočitev in turističnih prihodov domačih gostov, turistične nočitve in prihodi tujih gostov pa zadnja leta ostaja približno v enakem obsegu. Gostom je na razpolago skupno 7 nastanitvenih objektov, 392 sob ter 957 ležišč, pri čemer je 6 nastanitvenih objektov na območju občine Lendava. Sekundarno turistično ponudbo lahko na območju LAS Pri dobrih ljudeh dodatno okrepimo z pestro ponudbo kulinarike (bogata ponudba tradicionalnih jedi, kakovostna vina, žganja, marmelade, likerji ipd.), različnimi tematskimi, pohodniškimi potmi, turističnimi prireditvami in ostalimi turističnimi produkti. Na območju je evidentiranih tudi 57 različnih prireditev, ki imajo turistični potencial. To so predvsem različne turistične, kulturne, športne, kulinarične in zabavne prireditve, od katerih jih mnogo temelji na tradiciji, običajih in obrteh, organizirajo pa jih različna turistična in druga društva, občine in podjetja. Med zanimivo turistično ponudbo lahko uvrstimo tudi izlete po Muri, gojitveno lovišče v Beltincih ter razgledni stolp Vinarium v Lendavskih goricah, ki je visok 53,5m in ponuja razgled na 4 države (Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo). Območje LAS Pri dobrih ljudeh razpolaga tudi z primarno turistično ponudbo. To so tiste turistične dobrine, ki predstavljajo osnovno privlačnost neke turistične destinacije. Mednje štejemo predvsem naravno in kulturno dediščino. Območje razpolaga z nepremično kulturno dediščino – spomeniki lokalnega pomena in sicer 79 arheoloških najdišč, 133 stavb, 1 stavbo z parkom in vrtom, 39 spominskih objektov in krajev, 1 drugi objekt in kraj ter 5 naselij in njihovih delov. Poleg tega obstajajo tudi enote žive kulturne dediščine, med katere spada značilna prekmurska pustna šega in prireditev Borovo gostüvanje, izdelovanje papirnatih rož, tradicionalno lončarstvo ter izdelovanje prekmurskih remenk. V povezavi s turizmom pa lahko uporabimo tudi naravno kulturno dediščino, t.i. kulturno krajino, naravno okolje z vsem življenjem v njem in s človekom, ki v njem deluje. Turistični potencial tako predstavlja območje Natura 2000 in Krajinski park Goričko, obstoječe naravne vrednote in ekološko pomembna območja, Mura, ki predstavlja najmarkantnejšo in geografsko najbolj dominantno naravno danost območja. Za turizem pomembna so tudi jezera in gramoznice, ki so primerni predvsem za razvoj ribolovnega turizma in različnih vodnih športov.

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
               
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke