Novice LAS PDL 2020

POVEZOVANJE ŠTIRIH SLOVENSKIH ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE - izjava za javnost

Podnebne spremembe ogrožajo tretjino območij svetovne naravne dediščine. Skupne potrebe na področju varstva narave, ohranitve izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih ekosistemov ter težnja po ohranitvi kulturne krajine, ...

ZAKLJUČNO SREČANJE - DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA

V sredo, 7. 4. 2021, ob 9.00, LAS s CILjem organizira zaključno srečanje udeležencev, ki bo potekalo v okviru operacije Digitalne rešitve za izzive podeželja.
V programu bodo predstavljeni rezultati operacije, aktivno pa bodo sodelovale vse vključene lokalno akcijske skupine - poleg LAS ...

UVODNI SESTANEK ZA OPERACIJO SODELOVANJA ŽIVA DEDIŠČINA – LEBENDIGES ERBE

Slovenski partnerji operacije sodelovanja Živa dediščina – Lebendiges Erbe, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, smo se 16. marca zbrali v dvorcu Rakičan na ...

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

 

 

PARTNERJI

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci

LAS S CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija

LAS Mežiške doline, Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest
Razvoj osnovnih storitev
Varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja.
 • Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture.
 • Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja.

Specifični cilj

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve.
 • Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športnorekreacijskega udejstvovanja.
 • Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja.

Namen operacije

V operaciji Digitalne rešitve ZA izzive podeželja smo se posvetili izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam posebnih ciljnih skupin kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečanju možnosti za zaposlovanje kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo…). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev bomo lahko svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti.

Cilji operacije

S spodbujanjem pridobivanja in uporabe digitalnega znanja bomo odgovorili na nekatere potrebe in izzive razvoja vključenih podeželskih območij. Z izmenjavi izkušenj, vzpostavitvijo skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela bomo okrepili razvojne zmogljivosti območij štirih sodelujočih LAS.


Rezultati operacije

- Nakup opreme, potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov (premična učilnica);
- Izvedeni izobraževalni programi;
- Izdelana spletna stran z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov;
- Kratki predstavitveni filmi na Youtube;
- Izvedba študijskih krožkov;

Obdobje izvajanja operacije

1. 9. 2018 - 31. 5. 2021

Celotna vrednost operacije v EUR

87.228,68

Znesek sofinanciranja v EUR

67.690,00

Kontakt

LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče; info@las-pdl.si; 02 538 16 63

Aktualno na operaciji

Operacija poteka v treh fazah.
 • 1. faza (od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019):
- kupljena je bila računalniška oprema, in sicer 12 prenosnih računalnikov s pripadajočimi miškami in torbami, projektor, platno in tablični računalnik;
- izvedena je bila analiza stanja in potreb socialne vključenosti z vidika računalniške pismenosti, uporabe IKT in izobraževalnih potrebah podeželskega prebivalstva, ki temelji na izvedenem anketiranju med lokalnim prebivalstvom; ANALIZA
 • 2. faza (od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2020):
Vodenje in koordinacija operacije
V okviru te aktivnosti smo redno komunicirali z ostalimi partnerji operacije in načrtovali aktivnosti. Vodili smo dokumentacijo o izvajanju operacije in spremljali izvedbo aktivnosti. Izvedli smo tudi finančno spremljanje izvajanja operacije za naš LAS. Organizirali smo sestanek projektne skupine v okviru našega LAS-a, sprotno smo preverjali doseganje rezultatov.

Aktivnost 2: Nakup opreme potrebne za izvedbo izobraževanj in študijskih krožkov ter sodelovanje LAS s pomočjo IKT (premična učilnica)
Nabavili smo instant internet, predplačniški paket v trgovini Hofer. Kupili smo dva modema, saj pri večjih skupinah, kjer je bilo več računalnikov naenkrat povezanih na internet, eden ni bil zadosti in je delo bilo oteženo oziroma onemogočeno. Glede na potrebe smo nato polnili račun z ustrezno količino podatkov. Na nekaterih lokacijah smo imeli zagotovljeni internet, zato tega nismo potrebovali.

Aktivnost 4: Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje - računalniška pismenost.
Na podlagi opravljene analize stanja in potreb ciljnih skupin na območju LAS smo skupaj z zunanjimi izvajalci in v sodelovanju z drugimi LAS-i prilagodili in dodelali program za osnovno računalniško izobraževanje, ki je prilagojeno za potrebe posameznih ciljih skupin in za specifično obliko izvajanja (izvedba v sklopih, manjših skupinah).

Aktivnost 5: Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov.
Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo izvajali študijski krožek na temo digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov, v obliki sedmih srečanj, v obdobju od 28. 2. 2019 do 2. 4. 2019. Po izvedenem študijskem krožku smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravili tudi izsledke iz študijskega krožka, na podlagi katerega smo pripravili še program, ki je nastal kot rezultat izvedenega krožka. Pripravili pa smo tudi različno promocijsko gradivo, ki smo ga natisnili v manjših količinah.

Aktivnost 6: Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS
Dokončno smo oblikovali celotni program, ki zajema sklope osnovnega računalniškega opismenjevanja, sklope iz izvedenega študijskega krožka in ostale vsebinske sklope, ki so pripravljeni na podlagi pobud in predlogov prebivalcev, zbranih z analizo stanja. Program je andragoško obdelan in pripravljen za izvajanje. V sodelovanju z drugimi LAS-i smo pripravili tudi načrt evalvacije, ki vsebuje še evalvacijski vprašalnik.

Izvedli smo tudi drugo srečanje strokovne skupine, ki je bilo na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Srečanje je potekalo 10. 4. 2019. Pregledali smo izvedene aktivnosti, pregledali pripravljene programe in jih uskladili, pripravili smo tudi načrt za informiranje in animacijo potencialnih udeležencev izobraževanja.

Aktivnost 7: Animacija potencialnih udeležencev
Pripravili smo načrt aktivnosti za obveščanje širšega kroga potencialnih udeležencev. Pripravili smo vsebine za radijske oglase in oglaševali na radiu Murski val, vsebine smo objavljali na spletni strani LAS in tudi na spletnih straneh vključenih občin, pripravili smo različne letake in plakate, ki smo jih delili na različnih lokacijah.

Aktivnost 8: Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
V obdobju od 2. 10. 2019 do 10. 3. 2020 smo izvedli 43 sklopov izobraževanj na različnih lokacijah območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Največ zanimanja je bilo za osnovno uporabo računalnika, uporabo interneta in iskanje informacij, osnovno oblikovanje besedil in uporabo elektronske pošte. Smo pa izvedli še tudi več drugih sklopov, za katere je bilo zanimanje nekoliko manjše. Odziv udeležencev je bil zelo velik in vtisi zelo pozitivni. Vsi so pohvalili izvedbo in si želijo še več izobraževanj. Udeleženci so bili večinoma starejši oziroma upokojenci, udeleževali pa so se tudi ljudje srednjih let in mladi. Udeleženci so izpolnjevali tudi evalvacijske vprašalnike, s pomočjo katerih smo nato pripravili analizo.

Tretje srečanje strokovne skupine je bilo izvedeno 3. 3. 2020, na območju LAS s CILjem, kjer smo pregledali izvedene aktivnosti, se pogovarjali o izvajanju računalniških izobraževanj in se dogovarjali o izvajanju prihajajočih aktivnosti v 3. fazi operacije.

Aktivnost 12: Srečanja udeležencev iz vseh območij LAS, izmenjava izkušenj, znanja ter implementacija na območja sodelujočih LAS
Pripravili smo prvo srečanje udeležencev iz vseh območij LAS, ki je potekalo 16. 5. 2019, na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Goričko 2020. Ogledali smo si Otok ljubezni v Ižakovcih, kjer smo tudi izvedli predstavitev izvedenih študijskih krožkov vseh partnerskih LAS, opravili kosilo na turistični kmetiji Puhan v Bogojini in si ogledali Expano v Murski Soboti.

      
 • 3. faza (od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2021)
Aktivnost 8: Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
Zaradi trenutnih razmer, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 trenutno sicer ne moremo nadaljevati z izvedbo izobraževalnih programov, a takoj, ko bodo razmere dopuščale, bomo z aktivnostjo nadaljevali. Predvidevamo in upamo, da se bomo v poletnih mesecih znova lahko videli in se izobraževali.


Aktivnost 9: Izdelava spletne strani z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS
Ena izmed ciljnih skupin, ki jim bomo v operaciji namenili posebno pozornost, so kmetje, ki svoje produkte bolj ali manj tržijo, pri čemer pa potrebujejo sodobna znanja in digitalne rešitve za uspešnejšo delovanje. Za njih bomo pripravili ustrezna izobraževanja, predvsem na temo promocija in trženje s pomočjo sodobnih pristopov ter izdelali spletno stran z interaktivno mapo, kjer se bodo vključeni ponudniki lahko predstavili in ponudili svoje produkte potencialnim uporabnikom. Vključevanje pridelovalcev z večih območij omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Vzpostavljeno sodelovanje pa bo udeležencem dalo nova znanja, izkušnje ter možnosti za dolgoročno povezovanje na področju trženja domačih produktov.


Aktivnost 10: Snemanje kratkih predstavitvenih filmov, oblikovanje in objava na Youtube
V 3. fazi operacije načrtujemo tudi izdelavo promocijskih filmov za objavo na spletni strani Youtube. Udeleženci določenih sklopov izobraževanja z prilagojeno vsebino se bodo med drugim učili tudi snemanja in objavljanja predstavitvenih filmov na Youtube. S pomočjo mentorjev bodo ponudniki posneli svoje predstavitvene filme, ki jih bodo strokovnjaki potem oblikovali. Dodelane promocijske filme bomo nato objavili na spletni strani Youtube, udeleženci pa lahko filme uporabljajo tudi za druge promocijske aktivnosti.


Aktivnost 12: Srečanje udeležencev iz vseh območij LAS, izmenjava izkušenj, znanja in implementacija na območju sodelujočih LAS
Z namenom prenosa in implementacije rezultatov bomo predvidoma septembra 2020 organizirali srečanje udeležencev iz vseh območij LAS v Mežiški dolini. Na srečanju bomo predstavili primere programov izobraževanja z različnih območij – po en program, ki se uspešno izvaja in je še posebej dobro sprejet ter obiskan pri posameznem LAS.
Marca 2021 pa imamo predvideno še zaključno srečanje udeležencev pri LAS s CILjem, kjer bomo pregledali izvedene aktivnosti in rezultate ter evalvacijo programov ipd.. Prav tako se bodo predstavili nekateri udeleženci, ki se predstavljajo na spletni strani operacije in so se vključili v skupno trženje. Predstavili pa bomo tudi primere najbolj uspešnih programov/sklopov izobraževanja z različnih območij.


Aktivnost 14: Promocija operacije - predstavitev inovativnega pristopa k izvajanju študijskih krožkov na dogodku »Karavana študijskih krožkov«
V okviru operacije imamo predvideno tudi udeležbo na Karavani študijskih krožkov, ki jo vsako leto organizira Andragoški center Slovenije v drugem slovenskem kraju. Na karavani se predstavljajo aktivnosti in novosti s področja izvajanja študijskih krožkov, odvijajo pa se tudi strokovna izobraževanja za mentorje. Na letošnji karavani bomo predstavili študijski krožek, ki se je izvajal na našem območju, in sicer Digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov.


 • Udeležili smo se drugega srečanja udeležencev iz vseh območij LAS. Srečanje je potekalo v sredo, 9. 9. 2020 na območju LAS Mežiška dolina.
Zbrali smo se pred rudnikom Mežica. Po uvodnem pozdravu gostiteljskega LAS smo se opremili v rudarsko opremo ter se s pravim rudarskim vlakom odpeljali do osrčja rudnika. Edinstveno doživetje je trajalo približno 15 minut, nakar smo izstopili 600 m pod površjem gore. Ob spremstvu izkušenega vodnika smo se podali na 1,5 km dolgo turistično pot, kjer so nam predstavili načine rudarjenja in rudarsko opremo, ki so jo rudarji uporabljali v različnih zgodovinskih obdobjih, prostori pa so bili opremljeni tako, kot bi jih ravnokar zapustili rudarji. Polni zanimivih vtisov smo se nato zopet z jamskim vozičkom vrnili na ´dnevno svetlobo´. Po ogledu Turističnega rudnika in muzeja - Podzemlje Pece v Mežici je sledilo okusno kosilo ter predstavitev primera dobre prakse s strani gostiteljskega LASa, predstavniki partnerskih LAS pa smo predstavili primer programa izobraževanja s svojega območja, ki se uspešno izvaja in je posebej dobro sprejet in obiskan.
Za zaključek srečanja je sledil še obisk krožne učne čebelarske poti, ki je nastala v okviru projekta MED-O-VITA. Zasnova in ureditev učne čebelarske poti v Mežici prikazuje pomen čebel in čebelarstva ter zgodovino čebelarstva v mežiški dolini, s poudarkom na varstvu naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. Na poti imajo urejenih šest točk v obliki satovja, vsaka izmed njih pa je urejena s tablami, katerih avtor je Ciril Horjak, eden najbolj priznanih slovenskih risarjev. Vsebina in ilustracije na tablah so naslednje:
• Nekaj o čebeli – kaj je čebela?
• Čebela in človek – kje živijo čebele, kako pomembne so za ljudi…
• Čebelarstvo pri nas – znani slovenski čebelarji;
• Čebelarstvo v Mežici;
• Čebele in umetnost;
• Svetovni dan čebelarstva.
Zasadili so tudi zeliščne grmovnice in medonosne rastline. Čebelarska učna pot v dolžini enega kilometra se začne v neposredni bližini učnega čebelnjaka pred nekdanjih hotelom ter se z šesto točko zaključi v Čebelarski zbirki »Gallob«, čebelarski zapuščini Rudolfa Galoba oz. njegovi zbirki 130 izvirnih panjskih končnic, ki jih je shranil v Gutenbergerjevem magacinu ob družinski hiši, potem ko so koroški čebelarji prešli na čebelarjenje s sodobnejšimi panji.


 • Udeležili smo se Parade učenja v Slovenj Gradcu
V sredo, 9. 9. 2020 je po 14 krajih v Sloveniji potekala Parada učenja –Dan učečih se skupnosti, ki ima, kot že v preteklih letih, osrednjo vlogo v okviru nacionalne podpore projektu Tedna vseživljenjskega učenja.
Ekipa LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je tako skupaj s partnerji LAS Goričko 2020, LAS s CILjem in LAS Mežiške doline udeležila Parade učenja v Slovenj Gradcu.
Na stojnici smo predstavljali samo delo LAS, projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, izobraževanja s področja digitalne pismenosti, ki jih nudimo prebivalcem vključenih območij ter rezultate in inovativen pristop k izvajanju študijskih krožkov, ki so bili izvedeni v okviru projekta.
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je od 28. 2. do 2. 4. 2019 izvajal študijski krožek na temo Digitalno fotografiranje in oblikovanje promocijskih materialov. Študijski krožek je bil razdeljen na dva dela: najprej so spoznavali digitalno fotografijo in obdelavo posnetih fotografij, v drugem delu pa so izbrane fotografije uporabljali za pripravo različnih tiskovin. Udeleženci so pripravili velik nabor tiskovin, izmed katerih so nato izbrali tiste najboljše oziroma tiste, ki jih udeleženci lahko uporabijo pri svojem delu. Študijski krožek se je pri nas izvajal prvič in udeleženci so bili zadovoljni z izvedbo in z znanjem, ki so ga pridobili, prav tako so izrazili željo za nadaljevanje izobraževanja.

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke