Novice LAS PDL 2020

ZAKLJUČEN JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ V LETU 2022 IZ ESRR SKLADA


Spoštovani,

obveščamo Vas, da se je 28. 2. 2022 iztekel rok za prijavo operacij na 3. Javni poziv za izbor operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupno je bilo razpisanih 485.980,21 EUR iz ESRR-ja. Na Javni poziv je skupno prispelo 8 vlog v skupni višini 747.910,69 EUR zaprošenih ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE ODDALA 5 VLOG NA 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 26. 11. 2021 objavilo 6. javni razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS (Ukrep 19.3). Na javni razpis so lahko kandidirale le Lokalne akcijske skupine, v sodelovanju s partnerji, ki so hkrati člani LAS. Rok za oddajo vlog je bil ...

PETA, ZADNJA ODLOČBA O POTRDITVI OPERACIJE V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020 ZA EKSRP Z veseljem vam sporočamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 24. 1. 2022, prejeli zadnjo Odločbo o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je bila prijavljena in potrjena na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020, v okviru sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za operacijo z nazivom Odkrij območje LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini, katere nosilec je Občina Turnišče. Vrednost odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 196.079,16 EUR. Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer AKTRP-ju, ki dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS-u. Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je na podlagi poročila ocenjevalne komisije LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in predloga operacij za sofinanciranje na svoji 31. seji, ki je bila v sredo, 26. 5. 2021, ob 9.00, v sejni sobi Občine Turnišče, potrdil 5 operacij, ki bodo sofinancirane v okviru zaključenega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na zaključen javni poziv je skupno prispelo 11 vlog. Na podlagi izvedene 31. seje Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je vodilni partner vsem prijaviteljem, ki so posredovali vlogo na javni poziv, posredoval OBVESTILA. Vseh 5 odobrenih vlog s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo v dokončno odobritev posredovano na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v mesecu avgustu in septembru 2021. Skupna sofinancirana vrednost vseh odobrenih operacij znaša 617.583,06 EUR. Seznam vseh odobrenih operacij skupaj z navedenimi upravičenci in zneski sofinanciranja, najdete tukaj. Vsem upravičencem želimo uspešno izvedbo operacij.  

Strategija lokalnega razvoja (SLR) je temeljni dokument za izvajanje pristopa CLLD na območju, ki ga pokriva. Izdelana je bila na osnovi zaključkov izvedenih delavnic, prejetih idejnih predlogov operacij in usmeritev nacionalnih strateških dokumentov. V njej so opredeljena tematska področja ukrepanja, cilji, ukrepi za dosego le teh, kazalniki in akcijski načrt. Strategija temelji na lokalnih razvojnih potencialih, definiranih problemih območja in izraženih potrebah, kot jih opredelijo lokalni prebivalci, ekonomske, javne in socialne interesne skupine, ki živijo in delujejo na območju LAS. Sodelovanje lokalnih akterjev pri pripravi in izvajanju SLR ter aktivno vključevanje lokalnih virov je ključno za dosego opredeljenih ciljev, ki spodbujajo inovativne zgodbe  na trajnosnti način.


POVZETEK SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

 
Strtegija lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je umeščena v strateške usmeritve PRP 2014–2020 in OP EKP 2014–2020 ter s tem sledi prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, zasleduje doseganje vseh treh horizontalnih ciljev EU, ob enem pa je usklajena z ostalimi razvojnimi politikami na regionalni ravni. Cilji SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 izhajajo iz identificiranih potreb opravljene analize stanja ter opravljene analize SWOT. Tako cilji izhajajo iz razvojnih problemov in priložnosti območja. Na ravni vseh ciljev in ukrepov pa bodo poleg vlaganj v razvoj osnovne infrastrukture zagotovljena tudi vlaganja v razvoj kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, zlasti takih, ki prispevajo k višji socialni vključenosti. Pri planiranju ciljev in ukrepov SLR smo veliko pozornost posvečali skrbi za okolje, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter trajnostni rabi naravnih virov.

Na osnovi analize stanja in SWOT -a, opredeljenih potreb ter ob upoštevanju nacionalnih strateških dokumentov, bo LAS v obdobju 2014-2020 zasledovala vsa štiri tematska področja ukrepanja, ki so nujne za lokalen razvoj območja. V okviru tega smo opredelili štiri splošne cilje razvoja območja in sicer:
  • aktivirati endogene potencialne območja in z njimi vzpostaviti nova delovna mesta oziroma omogočiti dodatni vir dohodka,
  • izboljšati življenjske razmere prebivalcev na območju LAS,
  • varovanje in razvoj naravnega okolja in kulturne dediščine ter trajnostna raba razpoložljivih virov ter,
  • izboljšati družbeno povezanost in socialno vključenost ranljivih ciljih skupin na urbanih območjih LAS.

SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se bo v obdobju 2014–2020 financirala iz dveh skladov in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (kratica: EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (kratica: ESRR).

V okviru SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 bo EKSRP pokrival naslednja tematska področja:
  • ustvarjenje delovnih mest,
  • razvoj osnovnih storitev ter
  • varstvo okolja in ohranjanje narave.
Finančni okvir za EKSRP je v skupni vrednosti 758.775,36 EUR, sredstva pa se bodo uporabila na podeželskem območju.

ESRR bo v okviru SLR pokrival naslednja tematska področja:
  • ustvarjenje delovnih mest
  • varstvo okolja in ohranjanje narave ter
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Sredstva ESRR se bodo porabila na urbanih območjih, v okviru LAS Pri dobrih ljudeh 2020 so to naslednja naselja: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in velika Polana v skupni vrednosti 686.400,64 EUR.


3. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020, oddana marca 2021


2. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020, oddana novembra 20191. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020, oddana decembra 2017

Strategija lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za programsko obdobje 2014-2020

Osnovne informacije o Strategiji lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020


Pravne podlage:

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke