Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

 

 

Partnerji operacije

 

LAS Goričko 2020

Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci

 

LAS Pri dobrih ljudeh 2020    

Vodilni partner: Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA
Partner: Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti, Renkovci       

 

LAS Prlekija (Vodilni partner operacije sodelovanja LAS)

Vodilni partner: Prleška razvoja agencija, Giz

 

Vodilni partner: Regionalentwicklungsagentur Zeitkultur Ostereisches Kernland

 

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 

 • Ustvarjenje delovnih mest;
 • Varstvo okolja in ohranjanje narave.

 

 

 

Ukrep po Strategiji lokalnega razvoja

 

 • Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja;
 • Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja;
 • Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

 

 

 

Specifični cilji operacije

 

 

 • Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve;
 • Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja;
 • Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS.

 

 

 

Namen  operacije

 

 

Skupni izziv operacije sodelovanja "Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije" je s prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih produktov in zelenih storitev, ustvarjanjem zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine ter socialnimi inovacijami prispevati k zmanjševanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju, ki lahko vodijo do nadaljnjega povečanja razvojnega zaostanka in depopulacije območij partnerskih LAS.

 

V okviru operacije bomo partnerji LAS Goričko, LAS Prlekija, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in avstrijski partner LAG ZEITKULTUR Osterreichisches Kernland, ki se sooča s podobnimi izzivi kot slovenski partnerji, razvili in implementirali inovativne pilotne programe kot so testiranje in prilagoditev kmetijskih praks za prilagoditev klimatskim spremembam in razvoj novih proizvodov in storitev po principih krožnega gospodarstva in načela "zero waste". K temu sodi uvajanje socialnih inovacij na področju kooperacijskih del in pogodbeništva med podjetji, ki delujejo po principih socialnega podjetništva in zaposlujejo ranljive ciljne skupine, ter lokalnimi pridelovalci in ponudniki z namenom povečanja dohodka in preprečevanja opuščanja kmetijstva na območju in ustvarjanja zelenih delovnih mest. To bomo dosegli s povezovanjem v "Zeleno mrežo" in skupno promocijo socialnega podjetništva, izboljšanjem znanj podjetniškega in kmetijskega sektorja, izboljšanjem kmetijske pridelave, ki bo temeljila na sonaravnih postopkih, vzpodbujanjem lokalne samooskrbe, vzpostavljanjem kratkih prehranskih verig, uvajanjem krožnega gospodarstva v razvoj novih produktov in zelenih storitev ter izobraževanjem in ozaveščanjem o podnebnih spremembah.

 

Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020, to je potreba po prilagoditvi kmetijstva na podnebne spremembe in prispeva k večini splošnih ciljev SLR vseh partnerskih LAS.

 

 

 

 

Kazalniki operacije

 

 • Število novih lokalnih produktov in storitev: 3;
 • Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah: 1;
 • Število interpretacij ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine: 1;
 • Število dogodkov o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo energije in izkoriščanje endogenih potencialov regije: 2.

 

 

 

Rezultati operacije

 

Skupni rezultati projekta sodelovanja so naslednji

 • Zelena mreža za podeželje, ki povezuje organizacije in pridelovalce, ki delujejo po principih socialnega podjetništva z namenom sodelovanja pri ustvarjanju čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in zelenih storitev na celotnem območju vključenih LAS-ov v regiji (1);
 • Skupna celostna tržno komunikacijska zgodba mreže ponudnikov ki delujejo po principih socialnega podjetništva (1);
 • Skupna spletna stran ponudnikov mreže za skupni tržni nastop (1);
 • Skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe (12 mesecev);
 • Skupna brošura za proizvajalce z rezultati izvedenih testiranj v SI in AT in prikazom različnih tehnik obdelave zemlje v nemškem in slovenskem jeziku (1).

 

Specifični rezultati LAS Pri dobrih ljudeh 2020:

 • Skupna tržno komunikacijska zgodba ZELENE MREŽE (1);
 • Skupna spletna stran ponudnikov za skupni tržni nastop (1);
 • Skupna spletna promocija ponudnikov na podlagi skupne tržno komunikacijske zgodbe (12 mesecev);
 • Razvoj dveh novih produktov  in razvoj enega novega kooperacijskega posla za lokalne proizvajalce;
 • Nabava opreme sušilnice z dvema dehidratorjema;
 • V izvedbo študijskega krožka, dan odprtih vrat in usposabljanja želimo vključiti 100 oseb;
 • Z implementiranim pilotom povezovanja bomo med sabo povezali različne ponudnike, razvili novi produkt in pristopili k njegovem skupnem trženju;
 • Z implementiranim pilotom večgeneracijskega prostora Renkovci bomo zagotovili novo opremo in vsebino za že obstoječi večnamenski prostor;
 • Predstavitev novih vsebin krožnega gospodarstva, novih tehnoloških pristopov k obdelavi zemlje za zmanjševanje podnebnih sprememb in razvoja novih produktov in obvladovanja prodaje le-teh na lokalnem trgu za  male ponudnike.

 

 

 

Aktualno na operaciji

 

UDELEŽILI SMO SE SESTANKA PRI AVSTRIJSKIH PARTNERJIH

 

Predstavniki LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo se skupaj s partnerji projekta Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, udeležili prvega sestanka pri avstrijskem partnerju projekta LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland.

 

 

 

Po prihodu in prijazni (ter okusni) dobrodošlici smo se podali na kratek ogled dobre prakse.

 

 

 

Ogledali smo si sadjarstvo Prem, družinsko podjetje, ki se ukvarja s pridelavo šestih vrst jabolk, ki jih je možno kupiti po vseh večjih avstrijskih trgovinah kot tudi v Skandinaviji, Italiji, Angliji, Španiji, Rusiji in na Balkanu. Leta 1997 so se začeli ukvarjati tudi z biološko pridelavo. Pridelujejo tudi druge vrste sadja, ki pa niso za prodajo, temveč za testiranje primernosti za trg (njihovo skladiščenje, primernost za pridelavo ipd. ).

 

 

 

 

Po ogledu je sledil partnerski sestanek, kjer smo posamezni partnerji predstavili aktivnosti projekta in njihov napredek ter uskladili skupne aktivnosti prihodnjih mesecev. 

     

         

 

 

 

NASTALI SO INOVATIVNI PRODUKTI

 

V okviru projekta je partner projekta TRS Renkovci pod mentorstvom razvil nove recepture in produkte iz lokalnih surovin.

Tako sta nastala 2 nova izdelka – sušeni drobljeni paradižnik in slani krekerji s paradižnikom, kjer je osnovna surovina paradižnik, točneje vrsta volovsko srce.

 

 

Sušeni paradižnik se lahko uporablja za solate, testenine in različne omake, slani krekerji s paradižnikom pa so odličen prigrizek.

 

 

Kot 3. inovativen produkt pa so nastali keksi z jabolkom. Jabolka so stare avtohtone sorte, ki so bile ročno nabrane v travniških sadovnjakih v Prlekiji, ročne olupljene in posušene. Jabolčni krhlji niso žveplani in ne vsebujejo konzervansov. Okusen in zdrav način sladkanja.

 

 

 

PARTNERSKI SESTANEK V OKVIRU PROJEKTA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

 

V okviru projekta Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, je konec junija potekal 2. partnerski sestanek.

 

 

Tokrat je sestanek potekal pri LAS Pri dobrih ljudeh 2020, udeležili pa so se ga tudi avstrijski partnerji. Sestanek smo začeli v Beltincih z ogledom dobre prakse učnega vrta, ki ga obdeluje socialno podjetje ZRIRAP. Na vrtu se prepletajo prakse permakulture, biodinamike in podobnih vej, predvsem pa pridelava temelji na ekološkem principu. V letu 2018 so pridobili certifikat za ekološko pridelavo.
Na vrtu pridelujejo različne vrste zelenjave in zelišč, katerih presežke predelajo v obliki različnih shrankov (omake, vložnine, pesto,...). Obenem zelišča uporabljajo v različnih čajih in čajnih mešanicah ter ročno izdelanih naravnih milih, dišavnih vrečkah, oljih, ipd..
Večji delež njihovih zaposlenih predstavljajo osebe iz različnih ranljivih skupin, zato je večina del opravljena ročno in v skladu z delovno storilnostjo zaposlenih.

 

 

 

V Renkovcih se je nato na kratko predstavil partner projekta, Zavod za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti TRS Renkovci, sledil pa je še pregled in načrtovanje aktivnosti. Predvsem smo se osredotočili na strokovno ekskurzijo, ki je načrtovana v sredini avgusta.

 

 

 

Prijetno in konstruktivno druženje smo nadaljevali in zaključili ob kosilu v Brunarici Prekmurskih dobrot pri Bukovniškem jezeru.

 

 OGLED DOBRIH PRAKS PRI AVSTRIJSKEM PARTNERJU

V okviru projekta smo se skupaj z udeleženci iz  LAS Goričko 2020 in LAS Prlekija v ponedeljek 16. avgusta 2021 odpravili na strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, natančneje v Avstrijsko deželo Štajersko. Cilj je bil spoznati dobre prakse njihovega dela in čim več dobrih praks prenesti v naš sistem dela.

Prva točka ekskurzije je bil obisk in voden ogled kmetije Bio Bauernhof Labuch, ki je del organizacije Chance B – zasebne družbeno koristne organizacije, ki se zavzema za to, da ima lahko vsak prebivalec, ki potrebuje pomoč, dobro in kvalitetno življenje. Ponujajo različne storitve, zastopajo različne interese in ponujajo dobre delovne pogoje. Kmetija omogoča zaposlitev ranljivejših skupin in sicer invalidom ter na ta način ustvarja dodano vrednost za vso regijo. Zaposleni se ukvarjajo z gojenjem sadik ter pridelavo in predelavo zelenjave in zelišč. Sadike prodajo neposredno na kmetiji, del pridelkov pa gre v predelavo v čaj, pesto, kečap ter marmelade in soli. Skupaj s svežo zelenjavo in pekovskimi izdelki iz lastne ekološke pekarne na kmetiji se izdelki prodajajo na kmečki tržnici, v šolah, v določenih podjetjih ter v prostorih skupine Chance B. Namen ekološke kmetije je invalide podpreti pri čim bolj samostojnem upravljanju vsakdanjega življenja in aktivnem sodelovanju v družbenem življenju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ogledu ekološke kmetije smo pot nadaljevali do lokalne trgovine vonumadum. Vonumadum je samopostrežna trgovina, ki vse leto ponuja regionalne in sezonske izdelke. V trgovini je možno kupiti sveže sadje in zelenjavo, kruh, izdelke živalskega izvora in izdelke rastlinskega izvora. Lastnik trgovine želi s konceptom samopostrežne trgovine zadovoljiti potrebo po regionalnosti in kakovosti.

 

  

 

Naslednja točka ogleda je bil obisk in voden ogled ekološke kmetije Biohof Schloffer. Poleg osrednje vloge gojenja jabolk gojijo tudi hruške, breskve, marelice, češnje, maline, kutine in bezeg. Plodove nabirajo ročno in jih nato predelajo v šnops, jabolčnik in sokove ter  marmelade, suho sadje in kis. Od leta 2017 delujejo biodinamično in izdelujejo izdelke z oznako demeter. Demeter je blagovna znamka, ki označuje hrano najvišje kakovosti - pridelke in izdelke, pridelane po načelih biodinamike in strogih smernicah pri pridelavi in predelavi.


 


Predstavili so nam tudi tehniko nastanka humusa - s posebno tehniko pridejo do želenega humusa in s tem gnojijo svoje rastline. Po ogledu in predstavitvi nas je družina počastila z razvajanjem brbončic z njihovimi domačimi pijačami.

 

 

 

 

 

 

Končna točka naše ekskurzije je bila gostilna Gutmann Thaller Buschenschrank. Gostilna se nahaja na vzhodnoštajerski rimski vinski poti, ki poteka od Gleisdorfa preko Hartberga do Bad Waltersdorfa. Gostilna je bila v celoti zgrajena po načelih Feng Shuija. Specialitete, s katerimi razvajajo svoje goste, prihajajo izključno iz lastne ali regionalne proizvodnje. V prvem delu obiska smo si ogledali vinsko klet, kjer so nam opisali pridelavo vin, zatem pa je sledilo kosilo. Nasitili smo se z lokalnimi mesninami, siri, namazi, različnimi solatami, za konec pa smo poskusili še njihovo domače pecivo.

                 


 

PREDSTAVITEV NA SEJMU AGRA

 

59. Kmetijsko – živilski sejem AGRA smo izkoristili tudi za prestavitev in promocijo projekta Blaženje podnebnih sprememb.

 

 

 

V sodelovanju s partnerjem projekta TRS Renkovci, ki je na stojnici med drugim predstavil lastno blagovno znamko in 3 nove produkte (kekse z jabolki, slane krekerje s paradižnikom in drobljeni sušeni paradižnik), smo predstavili tudi namen in možnosti, ki jih projekt prinaša ter obveščali in vabili k sodelovanju oz. pridružitvi v skupno zeleno mrežo.

Velik poudarek projekta namreč leži na vzpostavitvi skupne zelene mreže organizacij in pridelovalcev, ki delujejo po principih socialnega podjetništva. Namen medsebojnega sodelovanja je ustvarjanje čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in storitev na celotnem območju sodelujočih LASov. K temu spada tudi oblikovanje nove inovativne storitve za ponujanje kooperacijskih sezonskih del za manjše pridelovalce. Razvit bo tudi inovativen sistem pogodbenega skrbništva nad ekstenzivnimi travniškimi sadovnjaki z namenom ohranjanja biodiverzitete.  

 

 

 

DAN ODPRTIH VRAT

 

V okviru projekta je v sredo, 11. avgusta 2021 pri projektnem partnerju v Renkovcih potekal dan odprtih vrat.

TRS Renkovci je tako ponudil priložnost, da so si udeleženci lahko pogledali proizvodni obrat, katerih procesi dela so prilagojeni na delovne zmožnosti ljudi z omejitvami.

Izvedli so praktični prikaz proizvodnje prehrambnih izdelkov, individualno svetovali zainteresiranim udeležencem ter predstavili priložnosti za zaposlovanje invalidov, dolgotrajnih brezposelnih in drugih ranljivih skupin.

Udeleženci so imeli priložnost spoznati in se tudi preizkusiti pri peki krekerjev ter keksov z jabolki – od samega začetka procesa proizvodnje do končnega izdelka.

Dan je minil v prijetnem vzdušju in druženju, polnem pridobivanju novih znanj in informacij.

 

 

 

 

ZELENA MREŽA ORGANIZACIJ

 

Skupni izziv projekta je s prilagojenimi kmetijskimi praksami, razvojem novih produktov in zelenih storitev ter socialnimi inovacijami prispevati k zmanjševanju posledic in prilagajanju podnebnim spremembam na podeželju.

To je mogoče doseči s povezovanjem in promocijo socialnega podjetništva, izboljšanjem znanj podjetniškega in kmetijskega sektorja, izboljšanjem kmetijske pridelave, ki bo temeljila na sonaravnih postopkih, vzpodbujanjem lokalne samooskrbe, vzpostavljanjem kratkih dobavnih verig, uvajanjem krožnega gospodarstva, razvojem novih produktov in zelenih storitev, izobraževanjem in ozaveščanjem o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje ter njihovo upoštevanje pri razvoju dejavnosti, produktov in storitev.

Skozi projekt se bo razvila skupna zelena mreža organizacij in pridelovalcev, ki delujejo po principih socialnega podjetništva z namenom medsebojnega sodelovanja pri ustvarjanju čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in storitev na celotnem območju sodelujočih LASov. Vsak bo tako razvil programe, ki bodo skupaj celovito odgovorili na izzive operacije – skupna tržno komunikacijska mreža, inovativne storitve za ponujanje kooperacijskih sezonskih del za pridelovalce, razvoj lastnih produktov in storitev za ohranjanje in stabilnost ustvarjenih zelenih delovnih mest, vzpostavitev učnega centra s testiranji sonaravnega načina kmetijske pridelave in prenosom znanja za pridelavo zelišč, dišavnic, sadja in zelenjave, modela ohranjanja in dviga dodane vrednosti produktov iz ekstenzivnih travniških sadovnjakov, razvoj produktov in storitev s področja predelave zelenjave.

Za partnerje zelene mreže in pridelovalce bomo izvedli skupna usposabljanja za uvajanje krožnega gospodarstva in kratkih dobavnih verig pri razvoju novih proizvodov in storitev. Z avstrijskim partnerjem LAG Zeitkultur bomo sodelovali na področju testiranja različnih pristopov povečanja humusa na pridelovalnih površinah na način, ki vzpodbuja nastajanje humusa v tleh ter poveča kapaciteto skladiščenja vlage v zemlji ter za pridelovalce izvedli praktične prikaze in usposabljanja na temo uvajanja trajnostnih kmetijskih praks pridelave, ki ohranja in bogati prst ter preprečuje erozijo tal in zmanjšuje negativne vplive sušnih obdobij na kmetijsko pridelavo.

Namen ”Zelene mreže” je ustvariti ustvarjalno in produktivno partnerstvo podjetij, ki delujejo po principih socialne ekonomije in trajnostnega razvoja ter vseh drugih institucij in posameznikov, ki takšno delovanje na kakršen koli način podpirajo v Pomurju.

Način delovanja ”Zelene mreže” je povezovanje, informiranje, usposabljanje, svetovanje, mentorstvo, koordinacija in motivacija podjetij, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva in njihovih kooperantov na podeželju za skupno delovanje na trgu. Vzpodbujala bo skupna vlaganja v razvoj produktov in storitev ter blagovnih znamk, skupno trženje ter skupna vlaganja v prenos znanj, izkušenj ter vlaganja v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. S tem se bo razširil nabor razvojnih idej in bo pripravljen za realizacijo.

”Zelena mreža” je sestavljena iz širokega spektra organizacij in posameznikov, ki delujejo po principih socialne ekonomije in trajnostnega razvoja in ki so strokovno, poslovno ali ljubiteljsko zainteresirani za takšen razvoj. Osnovni cilj je ustvarjanje novih, zelenih, delovnih mest, predvsem za ranljivo populacijo preko povezovanja, skupnih projektov, podjemov in posledično povečanja dejavnosti partnerjev ”Zelene mreže” na območju Pomurja.

Cilji delovanja mreže so:

 • sistematično zviševati usposobljenost invalidnih oseb za delo v podjetjih socialne ekonomije in seveda njihovo število tudi povečati;
 • povečati prepoznavnost socialne ekonomije med podjetji v regiji in med splošnim prebivalstvom;
 • dolgoročno spremeniti stališča, razbiti stereotipe in predsodke, tako širše družbe kot tudi delodajalcev do zaposlovanja ljudi iz ranljivih ciljnih skupin; -
 • dolgoročno odpraviti predsodke kupcev o kvaliteti izdelkov in storitev podjetij, ki delujejo v socialni ekonomiji;
 • sistematično vpeljevati principe krožnega gospodarstva v razvoj in oblikovanje izdelkov in storitev partnerskih organizacij;
 • vzpodbujanje inovacij in prenosa znanj med partnerji mreže in drugimi institucijami na področju socialne ekonomije in krožnega gospodarstva;
 • izboljšati zaposlitveni potencial partnerskih organizacij mreže
 • izboljšati kvaliteto življenja zaposlenih pri partnerjih mreže;
 • ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih pri partnerjih mreže in pri splošnem prebivalstvu;
 • oblikovanje usklajenih predlogov iz nabora projektnih idej iz socialne ekonomije in trajnostnega razvoja za vključitev v bodoči regionalni razvojni program.

 

Povezovanje kot razvojni potencial

Koristi povezovanja med sorodnimi organizacijami so v izmenjavi informacij, znanja in izkušenj, optimizaciji poslovanja preko skupnih proizvodnih, oskrbovalnih in trženjskih verig z namenom ustvarjanja čim večje dodane vrednosti v družbeno odgovornih podjetjih za zagotavljanje zelenih delovnih mest za ranljive ciljne skupine območja.

Razvojni potencial mreže je predvsem v skupni komunikaciji članov mreže o vrednosti in prednosti naših storitev in proizvodov ter njihovih koristi za potencialne kupce ter v uskladitvi in uveljavitvi poštene cene za izdelke in storitve.

Želja je skupaj razvijati izdelke in pakete izdelkov in storitev po principih krožnega gospodarstva in trajnostne lokalne prehrane, se truditi optimizirati proizvodne in distribucijske procese skupnih izdelkov in sodelovati v skupni promociji le teh ter v skupnem ozaveščanju o pomembni socialni in ekonomski funkciji podjetij socialne ekonomije v regiji in nasploh.

V sklopu projekta bomo v vzpostavljeni mreži začeli z razvojem novih in pestrih prehranskih produktov, produktov iz zelišč ter drugih produktov in storitev kooperacijskih sezonskih del za pridelovalce in lokalno skupnost.

S povezovanjem socialnih podjetij in povečanjem števila socialno-podjetniških iniciativ ter kombiniranjem zaposlovanja invalidnih oseb ter trajnostne oskrbe s hrano, želimo aktivirati degradirana območja v poslovnih conah in drugih, za pridelavo hrane do sedaj neuporabljenih ali opuščenih zemljišč, primernih za pridelavo zelenjave, za vzpostavitev kratkih prehranskih verig in razvoj trajnostne pridelave in predelave. Prav tako želimo povečati sposobnost za prodajo in distribucijo skupnih prehranskih izdelkov v javne zavode in večje turistične komplekse ter na ta način povezati lokalne pridelovalce s tistimi, ki naročajo lokalno hrano ter tako dvigniti delež lokalne hrane v javnih ustanovah in v turističnem sektorju Pomurja.

 Področja sodelovanja »Zelene mreže« so:

 • razvoj izdelkov in storitev po principih krožnega gospodarstva, kjer se bo vzpodbujalo izmenjava znanj, izkušenj in opreme ter razvoj in oblikovanje skupnih izdelkov in storitev po principu krožnega gospodarstva.  
 • skupna komunikacijska zgodba in ozaveščanje, ki bo postavila temelje skupne komunikacije ter trženjskega nastopa na trgu. Razvila se bo skupna spletna stran ponudnikov in izvedla spletna kampanja;
 • trženje in distribucija, torej sodelovanje pri razvoju skupnih trženjskih aktivnosti, ki bodo razbremenile trenutno poslovodstvo in znižalo stroške trženja vsem partnerskim organizacijam
 • optimizacija proizvodnje, kjer se bodo identificirali proizvodni procesi in prilagodili tako, da bo proizvodnja učinkovitejša in tehnološko ter kvalitativno na najvišjem možnem nivoju;
 • skupni nastop v regijskih in lokalnih razvojnih strukturah preko »Zelene mreže« za aktivno vključevanje pri procesih razvojnega načrtovanja regije;
 • promocija krožnega gospodarstva.

DAN ODPRTIH VRAT
 
Zavod TRS Renkovci je v okviru projekta aprila imel dneva odprtih vrat.
Obiskovalci so imeli priložnost obiskati proizvodni obrat, katerih procesi dela so prilagojeni na delovne zmožnosti ljudi z omejitvami. Pokazali so praktični prikaz proizvodnje prehrambnih izdelkov in predstavili priložnosti za zaposlovanje invalidov in dolgotrajno brezposelnih.


OGLED DOBRIH PRAKS PRI AVSTRIJSKEM PARTNERJU

Predstavniki LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo se v ponedeljek, 11. 7. 2022, skupaj s partnerji projekta Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije'' odpravili na strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo. Cilj študijskega obiska je bil spoznati dobre prakse na področju zeliščarstva in pridobljene informacije ter znanje v čim večji meri prenesti v naše delo.

Prva točka ekskurzije je bil obisk in voden ogled BIO zeliščne kmetije Zemanek, ki se nahaja v občini Pöllau na Štajerskem v Avstriji. Dejavnost na kmetiji nam je predstavil gospodar, g. Wolfgang Zemanek.
Od leta 2004 se na kmetiji ukvarjajo z biološkim načinom gojenja zeliščnih in začimbnih rastlin. Za svojo dejavnost so pridobili BIO certifikat. Glavni vodili njihove dejavnosti sta trajnost v ekološkem kmetijstvu in najvišja kakovost lastnih izdelkov. V asortimaju BIO izdelkov ponujajo različne čaje in čajne mešanice, zeliščne sokove, začimbne soli in začimbne mešanice.Sprehodili smo se med manjšimi nasadi zelišč, ki so namenjeni predstavitvam posameznih rastlin in njihove uporabnosti. V bližnji okolici imajo še več njiv z zelišči in začimbnicami za sušenje in predelavo.Pri svojem delu se poslužujejo tudi inovativnih pristopov in pripomočkov. Enega od njih nam je g. Wolfgang tudi predstavil. Gre za motorni rezalnik zelišč, ki omogoča hitrejše in enostavnejše pobiranje zelišč. Med prikazom je gospod pred sabo potiskal precej velik voziček z nameščenim motorjem in puhalnikom z več šobami.


Pripomoček je rezal po dva reda zelišč hkrati in puhal poganke v vrečo iz gosto pletene mreže. Nato je voziček odpeljal do poslopja in vsebino vreče stresel v sušilno komoro. Med prikazom dela smo prisotni opazili, da so zelišča rjava od zemlje in so med rezanjem takšna letela v vrečo. Na to smo opozorili g. Wolfganga, ki pa se glede zemlje ni preveč sekiral in nam razložil le, da pranje zelišč z vodo ni priporočljivo, ker izgubijo velik del arome in da gre za eko pridelavo.


Poleg ekološkega vrtnarjenja g. Wolfgang Zemanek že več let deluje tudi na področju izobraževanja odraslih, kjer vodi seminarje na temo hortikulture, pridelave hrane in neposrednega trženja.

Obisk smo nadaljevali v mestu Pöllau. Na glavnem trgu so pred leti odprli kmetijsko trgovino, kjer so poleg BIO izdelkov kmetije Zemanek na voljo tudi številni drugi lokalni proizvodi iz gurmanske regije Pöllauer Hirschbirne. Po besedah g. Wolfganga je trgovina dobro obiskana s strani domačinov in tudi turistov. Medtem, ko si je ena skupina udeležencev ekskurzije ogledala trgovino, je druga skupina prisluhnila zgodovini mesta Pöllau in odšla na ogled botaničnega parka, cerkve ter gradu.

 Po kosilu smo se z avtobusom odpeljali v vas Raabau, v občini Feldbach. V tem kraju se nahaja prikupna družinska kmetija imenovana BIO-farm Raabau Eisvogel.Leta 2001 sta sedanja lastnika prevzela družinski posel in ga spremenila v ekološko kmetovanje. Od takrat gojijo ekološki rdeči in črni ribez, aronijo, bezeg, sivko ter vrtnice. Pri delu pomaga celotna družina. Plodove predelajo v ekološke sokove, žgane pijače, marmelade in sirupe, iz posušenih cvetov sivke, bezga in vrtnic pa izdelujejo aromatične soli, kise, mila in dišave. Izdelke prodajajo v lastni trgovini in na spletu.
ŠTUDIJSKI KROŽEK NA TEMO MAK

V Renkovcih so predstavnice Društva Kmetic Turnišče in TRS RENKOVCI v okviru operacije sodelovanja Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja, organizirali študijski krožek na temo Mak v kulinariki.
Članice Društva kmetic Turnišče in zaposleni v TRS RENKOVCI so se dobili enega lepega popoldneva, ne vedoč, v katero smer bodo raziskovali. Tema študijskega krožka namreč ni v naprej dogovorjena ali določena. Čar neformalnega izobraževanja je dovoliti posameznikom, da deli svoje znanje in interese – je oblika izobraževanja, pri kateri je večji poudarek na medsebojnem izmenjevanju znanja, praks, veščin ter odnosov do določene teme. Skupina potem določi skupni cilj in zanimanje ter nadaljuje delo v tej smeri. Udeleženci so kar hitro določili skupno smer, in sicer kulinarika in tradicionalna znanja ter surovine iz našega okolja. Iz te smeri je v ospredje prišel MAK. Mak je kot poljščina prisoten na vrtovih ali njivah v regiji. V naši kulinariki skoraj ni gospodinjstva, kjer ni bil na mizi nekdaj in je še danes. Zanimivo je, da z makom poznamo veliko receptur, ki so zelo enostavne v pripravi kot glavna jed ali sladica ali pa so sestavni del kompleksnejših receptov kot je Prekmurska gibanica.


Pogledali so, kako ga posejati, opleti in preredčiti na vrtu ali njivi. Ugotovili so, da mak spremlja veliko zgodbic z našega otroštva, za katere so sklenile, da jih bodo malo podrobneje raziskale. Iz mnogih receptur so jih nekaj v kuhinji tudi preizkusile in delile različne pristope v pripravi in postrežbi. Tako so se pripravili trganci z makom, zlevanka z makom in gibica, ki so tipične prekmurske jedi. Gibico so nekoč npr. pekli za zajtrk ali večerjo in poleg pili mleko ali žitno kavo. Zlejvanka pa je stara prekmurska jed, ki je tesno povezana z zgodovino pridelave žit, saj so jo delali iz pšenične, ajdove, koruzne ali ržene moke, včasih pa so različne moke tudi kombinirali, da so dobili različne mešanice. Najpogosteje so jo jedli ob kakšnih večjih kmečkih opravilih, ko ni bilo veliko časa, in po tradiciji so jo postregli še vročo, takoj po juhi.
Srečanje je minilo v prijetnem vzdušju, v znaku medgeneracijskega druženja, kjer so si gospodinje izmenjevale recepte, namige in tudi kakšno skrivnost, zaradi katere so te jedi lahko še bolj okusnejše.
Zgodba maka je zelo zanimiva in daje vsebino tudi za srečanja v prihodnje.


LOKALNI GURUJI

V okviru projekta sodelovanja se je v minulih mesecih razvijala zelena mreža organizacij in pridelovalcev, ki delujejo po principih socialnega podjetništva.
Z namenom medsebojnega sodelovanje za ustvarjanje čim večje dodane vrednosti pri razvoju in trženju njihovih proizvodov in storitev se je razvilo prostovoljno, ustvarjalno in produktivno partnerstvo, imenovano Lokalni guruji, ki povezuje štirinajst organizacij iz območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Goričko 2020 in LAS Prlekija.
»Guruji« delujejo po principih socialnega podjetništva in omogočajo večje zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin s poudarkom na osebah s statusom invalida. S svojimi dejavnostmi odkrivajo in spodbujajo njihove potenciale. Za trg razvijajo dejavnosti, storitve in produkte. Pri tem posegajo po lokalnih virih in revitalizirajo pozabljena in degradirana območja.
Obiščite spletno stran https://lokalni-guruji.si/znamo-in-zmoremo-drugace.html in spoznajte:
- Skupino Hudo dobro, ki ponujajo ročno izdelane veganske kekse in slane krekerje iz domače moke ter sušeno sadje in zelenjavo;
- Zavod za razvoj socialne ekonomije Jedro, Ljutomer, ki se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo in skrbi za lasten ekološki nasad ribeza ter ročno obiranje in predelavo jabolka visokodebelnih starih sort;
- Zaposlitveni center BM, d.o.o., ki daje možnost redne zaposlitve ljudem s statusom invalida in ponuja storitve kot so zeleni program in opravljanje lažjih del v proizvodnji
;

-
Zrirap so.p., Beltinci, kjer obdelujejo ekološki zeliščni in zelenjadarski vrt. Pridelano se nato predela v različne proizvode, kot npr. naravna mila in olja;
- Zaposlitveni center Prijlika, ki zaposluje invalidne osebe in ponuja storitve kot so čiščenje poslovnih prostorov, urejanje okolice, pomoč pri delu na vrtu ipd. ter lastno linijo ročno izdelanih produktov;
- Eko-socialno kmetijo Kocljevina, ki zaposluje invalidne osebe, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo poljščin, sadja, zelišč in dišavnic ter njihovo predelavo;
- Zavod Korak naprej, ki preko zaposlitvene rehabilitacije omogoča invalidom vključevanje v proces izdelave unikatnih izdelkov iz blaga, obnove oblačil in starega pohištva.

ŠTUDIJSKI OBISK AVSTRIJSKIH PARTNERJEV

Konec oktobra so nas obiskali avstrijski partnerji projekta sodelovanja.
Ogled dobrih praks smo začeli na Vidovem brejgu v Fokovcih, kjer smo spoznali njihovo zgodbo, si ogledali posestvo ter spoznali in preizkusili njihove izdelke.Naslednja točka obiska je bila Socialna kmetija Korenika v Šalovcih. Korenika je že priznan primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja.
Na Koreniki so vzpostavili sistem ekološke pridelave in predelave živil, tako na dobrih dvajsetih hektarjih površin pridelajo poljščine, zelišča, sadje in zelenjavo, v naravi pa naberejo sadeže, ki jih predelajo v ekološke izdelke.
Pod okriljem lastne blagovne znamke izdelujejo in prodajajo zeliščne čaje, hladno stiskana olja, sušeno in vloženo sadje in zelenjavo, ozimnico, sokove in sirupe ipd.
Uredili so tudi prostoren zeliščni vrt in živalski park, kjer domujejo številne živali.

Zadnja točka ogleda dobrih praks je bilo Posestvo Mala Rosa, kjer sta zakonca Alenka in Žarko Čede ustvarila idiličen kotiček v katerem ponujata vse od turške kave do sladic po babičinih receptih.
Na posestvu pridelujeta aronijo, sivko in nešteto ostalih rastlin, med katerimi so največji hit prav gotovo jedilne vrtnice. Poleg pridelave pa iz vrtnic, sivke in aronije izdelujeta še nešteto stvari, kot so likerji, sirupi, marmelade in čisto pravi Gorički Rose Gin.
Status operacije:
Zaključen. 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

1. 7. 2020

 

31. 10. 2022

 

 

 

Celotna vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

113.790,99

 

90.854,17

 

 

 

Kontakt

 

 

Darja Čerpnjak Horvat

 

T: 02 53 81 663

E: info@las-pdl.si

   
  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke