Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

ŠTEVILO IN GOSTOTA PREBIVALCEV

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.7.2014 bilo skupaj 31.202 prebivalcev. Od tega je 50,70% žensk. Največ prebivalcev ima občina Lendava in sicer 10.602, kar predstavlja slabih 34% vseh prebivalcev na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Najmanj prebivalcev ima občina Kobilje in sicer 587, kar predstavlja 1,9% vseh prebivalcev območja. Povprečna starost prebivalcev območja LAS Pri dobrih ljudeh znaša 43,16 let.


 

Gostota prebivalcev po občinah je različna. Najredkeje so naseljeni v občini Kobilje (30 prebivalcev/km2), sledi Dobrovnik (41,3 prebivalcev/ km 2), Velika Polana (76,6 prebivalcev/ km2), Lendava (86,3 prebivalcev/km2), Črenšovci (119,6 prebivalcev/km2), Beltinci (133,90 prebivalcev/km2), Turnišče (138,3 prebivalcev/km2). Najbolj gosto naseljena občina je občina Odranci, kjer živi 239,6 prebivalcev na km2. Gostota naseljenosti na območju LAS Pri dobrih ljudeh je 108,05 prebivalcev na km2.

 

Iz spodnjega grafa je razvidna sestava prebivalstva na območju LAS Pri dobrih ljudeh po starostnih skupinah. Tako je v starostni skupini od 0 do 15 let 4.406 prebivalcev, v skupini od 16 do 30 let je 4.891 prebivalcev, v skupini od 31 do 45 let 7.014 prebivalcev, v skupini od 46 do 60 let 7.373 let, v skupini od 61 do 75 let 5.287 prebivalcev ter v skupini več kot 75 let 2.231 prebivalcev. GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA

Od objave podatkov o prebivalstvu Slovenije po stanju na dan 31. december 2008 dalje uporablja Statistični urad Republike Slovenije spremenjeno statistično definicijo prebivalstva. Nova definicija je usklajena z definicijo prebivalstva in selivcev iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistikah skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. To pomeni prelom v časovni vrsti podatkov, zato podatki po tej definiciji niso neposredno primerljivi s podatki po stari definiciji. Iz tega razloga podajamo pregled gibanja števila prebivalstva na območju LAS Pri dobrih ljudeh od leta 2008 do leta 2015, to je za 8 let.

 

Število prebivalcev na območju LAS Pri dobrih ljudeh se je iz 33.044 leta 2008 zmanjšalo na 31.102 leta 2015, to je za 5,88%. Največ se je število prebivalcev zmanjšalo v občini Črenšovci in sicer za 325 prebivalcev, kar predstavlja zmanjšanje za 7,49%. Občina z najmanjšim zmanjšanjem števila prebivalcev pa je občina Kobilje. Tam se je število prebivalcev zmanjšalo za 35 prebivalcev, kar predstavlja zmanjšanje za 5,59%.

 

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh se je število moških od leta 2008 do leta 2015 zmanjšalo za 752 oseb, kar predstavlja 4,67%. Število žensk pa se je zmanjšalo za 1.190 oseb oz. za 7,03%. Zmanjšal se je razkorak med moškimi in ženskami za 54,48%, in sicer je razlika med moškimi in ženskami v letu 2008 bila 804 žensk več kot moških, v letu 2015 pa je bilo 336 žensk več kot moških.Indeks staranja na območju LAS Pri dobrih ljudeh je v letu 2008 znašal 116,84, v letu 2014 pa 129,34. Tako se je indeks staranja iz leta 2008 do leta 2014 povečal za 12,5 indeksnih točk. To pomeni, da je leta 2014 na 100 oseb, mlajših od 15 let, 129,34 prebivalcev, starejših od 65 let. V letu 2008 se je v primerjavi z letom 2014 na območju LAS Pri dobrih ljudeh povečalo tako število živorojenih otrok kot tudi število umrlih oseb. V letu 2008 se je rodilo 289 otrok, umrlo je 355 prebivalcev, v letu 2014 pa se je rodilo 294 otrok ter umrlo 392 prebivalcev. Naravni prirast na območju LAS Pri dobrih ljudeh je bil leta 2008, kot tudi leta 2014 negativen in je znašal v letu 2008 - 66, leta 2014 pa – 98 prebivalcev.

 

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh se je povečal delež otrok (0–14 let), zmanjšal se je delež delovno sposobnega prebivalstva (15–64 let) in povečal delež starejših (t. j. oseb, starih 65 ali več let). Delež otrok se je od leta 2008 do leta 2014 povečal s 13,46% na 13,89%; delež delovno sposobnega prebivalstva (15–64 let) pa se je v istem obdobju zmanjšal s 70,99% na 68,51%. Delež oseb, starih 65 ali več let pa se je iz 15,51% povečal na 17,63%.

 

Leta 2008 je bil skupni prirast prebivalstva na območju LAS Pri dobrih ljudeh negativen in je znašal 710 prebivalcev. Od tega je znašala razlika med rojenimi otroki ter umrlimi 66 prebivalcev, 23 prebivalcev se je odselilo v tujino ter 266 prebivalcev, ki se je odselilo v druge občine. Skupni prirast prebivalstva v letu 2014 je še vedno negativen ampak se je nekoliko povečal in znaša 134 prebivalcev. Od tega je znašala razlika med rojenimi otroki ter umrlimi 98 prebivalcev, 13 prebivalcev se je priselilo iz tujine ter 49 prebivalcev odselilo v druge občine.

 

IZOBRAZBENA STRUKTURA 

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je največ prebivalcev s srednješolsko izobrazbo in to 13.779 prebivalcev, kar predstavlja 50,86%, od tega je 59% žensk. Od prebivalcev s srednješolsko izobrazbo je 42% z nižjo poklicno ali srednjo poklicno izobrazbo ter 58% s srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo. Na drugem mestu so prebivalci z osnovnošolsko izobrazbo z 32,53% ter na tretjem mestu prebivalci z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo z 13,78%. Od prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo je 63% žensk, 57% prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa predstavljajo ženske. Brez izobrazbe oz. z nekončano osnovno šole je na območju 769 prebivalcev.

 


STANJE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN KULTURE

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je bilo v letu 2014 skupno 19 vrtcev, katerega je obiskalo 934 otrok. Od tega je bilo 432 deklic, kar predstavlja 46,25%. Največ vrtcev imata občini Beltinci in Lendava, obe po 6. Največ otrok obiskuje vrtce v občini Beltinci in sicer skupno 288 otrok. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je delež otrok, vključenih v vrtce, 62,73%. Največji delež otrok vključenih v vrtec je v občini Kobilje in sicer 78,40%, najmanjši pa v občini Lendava, ki je 62%.

 

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je 14 osnovnih šol, katerih je v letu 2014 obiskalo 2.288 učencev. Največ osnovnih šol ima občina Lendava in to 4, le-te pa obiskuje 612 učencev. Druga je občina Beltinci, ki ima 3 osnovne šole, ki pa jih obiskuje 635 učencev.

 

V občini Lendava deluje Dvojezična srednja šola Lendava, ki je institucija, trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu ne učijo le obeh jezikov, temveč tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje.

 

Srednja šola ponuja naslednje izobraževalne programe in sicer splošno izobraževanje (gimnazija), srednje strokovno izobraževanje (ekonomski tehnik, strojni tehnik, kemijski tehnik), poklicno-tehniško izobraževanje (ekonomski tehnik, strojni tehnik, kemijski tehnik), model skupnega izvajanja izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja na narodno mešanih območjih (Model SPI – administrator, avtoserviser, elektrikar, gastronomske in hotelske storitve, inštalater strojnih inštalacij, mehatronik operater, pečar-polagalec keramičnih oblog, oblikovalec kovin – orodjar, trgovec).

 

V šolskem letu 2014/2015 je bilo v Dvojezično srednjo šolo Lendava vpisanih naslednje število dijakov Avtoserviser (DV) 6, Gastronom hotelir (DV) 7, Gimnazija (DV 16, Kemijski tehnik (DV) 13,Mehatronik operater (DV) 4 ter Strojni tehnik (DV) 2.

 

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh delujeta dve glasbeni šoli z knjižnico in sicer v občini Beltinci in občini Lendava. Prav tako pa na območju deluje Ljudska univerza, ki ima sedež v Lendavi.Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je skupno 1.106 študentov. Od tega je 61% žensk. 18% študentov svoj študij opravlja izredno, od tega 58% žensk.

 

Za območje LAS Pri dobrih ljudeh je značilna bogata materialna in nematerialna kulturna dediščina. Kljub temu, da se je materialna kulturna dediščina dobro ohranila (predvsem sakralni objekti), so za obravnavano območje značilne predvsem ohranjene šege in navade (nematerialna kulturna dediščina). Te se v pretežni meri danes ohranjajo preko raznih kulturno-turističnih društev, ki prirejajo tradicionalne prireditve (borovo gostüvanje, ljudska glasba, žetev, ličkanje koruze ipd.), nekatere stare navade pa so še vedno prisotne in žive med lokalnim prebivalstvom (martinovanje, remenke, proščenje, koline itd.). Številna društva na obravnavanem območju so tako zelo aktivna in ponujajo veliko zanimivih prireditev. Vendar je opaziti, da se društva med sabo premalo povezujejo, premalo je organiziranega in trajnostnega delovanja kulturnih dejavnikov, ki bi oblikovali ali dopolnjevali turistično ponudbo območja. Še vedno je večina dogodkov odvisna od angažiranosti določenih posameznikov, ki pa jih primanjkuje ter od  prostovoljcev in finančnih sredstev za organizacijo res kakovostnih in odmevnejših prireditev. Večina prireditev je še vedno omejena na lokalno okolje oziroma so le-te medsebojno slabo povezane in preslabo predstavljene širši javnosti.

 

Na  območju LAS Pri dobrih ljudeh deluje 391 nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov), kar slabih 23% vseh društev na območju Pomurja. Glede na število se največ nevladnih organizacij nahaja v občini Lendava (160), sledi ji občina Beltinci (97). V teh dveh občinah je več kot 65% vseh nevladnih organizacij, ki se nahajajo na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Najmanj nevladnih organizacij se nahaja v najmanjši občini na območju LAS Pri dobrih ljudeh, in sicer v občini Kobilje (8). Sledita občina Velika Polana in občina Odranci (obe z 16 nevladnimi organizacijami). Glede na področje dela  je na območju LAS Pri dobrih ljudeh največ društev, ki delujejo na področju športa in rekreacije. Takšnih društev je 102 oziroma 28,18 % vseh društev, ki delujejo na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Nekoliko manj je kulturnih in umetniških društev, katerih je 70, oziroma 19,34% vseh društev. Društva, ki delujejo na področju športa in rekreacije ter kulture in umetnosti predstavljajo skoraj 50% vseh društev, ki delujejo na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Društev iz ostalih področij delovanja je manj, še največ je društev za pomoč ljudem, in sicer 58, oziroma 19,34 % vseh društev na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Najmanj je nacionalnih in političnih društev, katera so le 3 oziroma predstavljajo le 0,83 % vseh društev, ki se nahajajo na območju LAS Pri dobrih ljudeh.


KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke