Novice LAS PDL 2020

JAVNI POZIV za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak!

Objavljamo javni poziv za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak.

Projektni svet sestavljajo trije (3) člani in sicer en (1) predstavnik občine, en (1) predstavnik LAS in en (1) predstavnik turističnih društev oz. organizacij.

Naloga članov projektnega ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PRIDOBILA ŠE 4 OBVESTILA O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017- ESRR SKLAD

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 12. marca 2018 prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi štirih operacij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki so bile prijavljene in potrjene na Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, v ...

PRVA POGODBA Z NOSILCEM OPERACIJE S STRANI MGRT-JA

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je konec oktobra 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o odobritvi operacije Priprava in implementacija LASANTE PDL, katero vlogo je vodilni partner LAS (Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA) na MGRT oddal že avgusta ...
 
Območje LAS Pri dobrih ljudeh zajema 23,87% celotnega ozemlja Pomurja. Obsega 319 km², sestavljajo pa ga občine Beltinci, Črenšovci; Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. Gre za ekonomsko šibko, demografsko ogroženo območje z izrazitim agrarnim obeležjem, visoko stopnjo brezposelnosti, v povprečju nizko izobrazbeno strukturo prebivalstva in potenciranimi strukturnimi problemi.

Območje je izrazito agrarno in je največje ravninsko območje v Sloveniji, zaradi rodovitnih tal poimenovano tudi »žitnica Slovenije«. Razpolaga z 14.850 ha kmetijskih zemljišč, ki so zelo kvalitetna. Največji delež kmetijskih površin v uporabi predstavljajo njive, ki zajemajo kar 91,61% vseh površin.

Pomemben sestavni del ekosistema predstavljajo tudi gozdovi, ki na območju LAS Pri dobrih ljudeh zaraščajo predvsem nižinske predele. Njihova skupna površina zajema 7.036 ha, posebnost pa predstavljata Polanski log in Črni log, kjer so nasadi črne jelše, ki so v Sloveniji zelo redki.

Del ozemlja partnerskih občin LAS Pri dobrih ljudeh je vključenih v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, z namenom ohraniti biotsko raznovrstnost in ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki na evropski ravni zaradi dejavnosti človeka. Na območju Natura 2000 imajo vse občine, razen Odrancev, delež svoje površine. Pod območje Krajinskega parka Goričko pa spadajo naselja Dobrovnik, Strehovci, Žitkovci in Kobilje. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh imamo tudi naravne vrednote, to so redki, dragoceni in znameniti naravni pojavi ter tudi drugi vredni pojavi, del žive in nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Tako najdemo na območju 16 naravnih vrednot državnega pomena in 6 naravnih vrednot lokalnega pomena ter 8 naravnih vrednot – točk državnega pomena in 3 naravne vrednote – točke lokalnega pomena.

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh sta tudi dve ekološko pomembni območji, in sicer Goričko in Mura-Radmožanci. Ekološko pomembno območje Goričko predstavlja gričevnato pokrajino na značilni geološki podlagi in predstavlja eno izmed najbolje ohranjenih tradicionalnih kulturnih krajin v tem delu Srednje Evrope. Ekološko pomembno območje Mura-Radmožanci obsega poplavno območje in del nekdanjega vplivnega območja naše največje reke v subpanonskem biogeografskem območju od Šentilja do Murske šume in tromeje med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.

Območje LAS Pri dobrih ljudeh ima tudi ugodno prometno pozicijo; čez poteka nacionalna avtocesta, ena glavna cesta II. reda ter ena glavna železniška proga. Kar se tiče komunalne infrastrukture, so občine območja LAS Pri dobrih ljudeh pristopile k projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A, ki bo zagotovila dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo. Stanje na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se tudi hitro izboljšuje z gradnjo kanalizacijskih omrežij v posameznih naseljih ali večjih območjih posameznih občin ter z vzporedno izgradnjo čistilnih naprav. Na območju imajo prav tako vse občine urejeno zbiranje odpadkov. Sama količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom, kakor tudi odloženih odpadkov pa je nižja od slovenskega povprečja. Pokritost z mobilno telefonijo je, z redkimi manjšimi območji slabih signalov ali signalov iz drugih omrežij, že domala popolna za GSM tehnologijo in UMTS signal. Vse občine imajo v večji meri tudi vzpostavljen dostop do interneta.

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je skupno 7 poslovnih con, kjer deluje skupno 37 podjetij, 8 poštnih uradov, vsaka občina ima svojo osnovno šolo, občina Lendava tudi dvojezično srednjo šolo . Na območju je 19 vrtcev ter 22 zdravstveno-socialnih ustanov (zdravstveni domovi, zobozdravniki, lekarne, domovi za starejše ter druge socialne ustanove. Prav tako so na območjih občin kulturni domovi, muzeji, turistično informacijski centri ipd..

Območje LAS Pri dobrih ljudeh ima zmerno celinsko podnebje. Vodovje območja tvorijo reka Mura ter njeni rokavi oz. mrtvice, potoki, jezerca, ribniki in gramozne jame. Samo rastlinstvo na je med slovenskimi, hrvaškimi in tujimi botaniki znano kot primer izredno zanimivih in pestrih nižinskih vodnih in obvodnih habitatov. Na območju je registriranih tudi preko 30 vrst sesalcev, 200 vrst ptičev, 8 vrst plazilcev, 15 vrst dvoživk, več kot 40 ribjih vrst, 100 vrst polžev in školjk ter več kot 1000 vrst hroščev in metuljev.

Glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je pomembno, da med endogenimi potenciali obnovljivih virov izpostavimo sončno energijo, biomaso (predvsem lesna biomasa) ter geotermalno energijo. Nekatere občine z območja LAS so prav tako pristopile h Konvenciji županov in pripravile ter sprejele občinske strateške dokumente pod imenom Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) s predpostavko, kako bodo do leta 2020 znižale emisije CO₂ za najmanj 20%.
 
 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
               
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke