Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Doživetja ponudbe dežele Štorkelj


Vodilni partner

ZRP Pomelaj z.o.o.
Mala Polana 103
9225 Velika Polana


Partnerji operacije

Društvo za šport, turizem, razvoj, kulturo Slovenije – ŠTRK Slovenija
Velika Polana 217
9225 Velika Polana


Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci


Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci


Kmetija Kolenko d.o.o.
Za logom 7
9232 Črenšovci


Mlinarstvo Boštjan Premoša s.p.

Mlinska ulica 17
9224 Turnišče


Keramika Cojhter Marjan
Lendavske gorice 408
9220 Lendava


Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

Specifični cilj

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti

Namen operacije

Namen operacije je izboljšati turistično ponudbo območja, skozi enotni nastop lokalnih ponudnikov in oblikovanjem novih turističnih produktov območja.
Problem: Lokalna ponudba na ciljnem območju je nepovezana, neenotna na trgu, primanjkujejo znanje in izkušnje s trženja, predvsem pri ponudnikih tradicionalnih produktov in storitev. Ponudniki nimajo vzpostavljenih prodajnih in promocijskih orodij.
Rešitev: Skozi operacijo bomo aktivirali endogene potenciale ciljnega območja (tradicija, obrt, kulturna dediščina, lokalni pridelki in kulinarika). Nameravamo ustvariti novo delovno mesto organizator turistične tržnice in drugih tržnih aktivnosti namenjeno vzpostavljanju turističnega produkta in trajnosti tržnih aktivnosti. Z operacijo želimo izboljšati turistično ponudbo območja skozi enotni nastop lokalnih ponudnikov povezanih v mrežo/grozd, novo ustvarjene prodajna in prom. orodja in novo vzpostavljeno turistično tržnico na večjih dogodkih. Trajna ponudba izdelkov bo v novo urejeni trgovini na Sabolovi domačiji ki je v nastajanju in je zaščitena kot nepremična kulturna dediščina in vpisana v register kulturne dediščine. Razvit bo novi skupni turistični produkt- turistična tržnica, ki bo delovala izven lokacije ponudnikov in storitve v navezavi na lokalne proizvajalce in kulturno dediščino. Privabiti želimo aktivne goste lokalnih termalnih kopališč, kjer na letni ravni beležijo milijon prenočitev in iščejo doživetje ter obiskovalce festivalov in sejmov na območju LAS .Ker je eden izmed ciljev povečati tudi obisk posameznih ponudnikov, bodo ponudniki v okviru projekta razvili prodajne kotičke, opremili in posodobili že obstoječe kotičke in se opremili s kakovostnimi promocijskimi in prodajnimi orodji ki so ključ za povečanje doživetja obiskovalcev. Ker znanja nikoli ni preveč, bomo skozi priprave na skupni nastop, šli tudi skozi niz potrebnih izobraževanj in usposabljanj.

Trajnost: Operacija prav skozi povezovanje ponudnikov omogoča krepitev ponudbe in kreiranja novih delovnih mest, idej in rešitev. Trajnost operacije je odvisna od zaveze k povezovanju in skupnemu nastopu in navsezadnje dogovoru. Oprema prodajnih kotičkih in novo nastala turistična tržnica bo omogočila prodajno doživetje po zaključku projekta in skupaj z novo razvitimi prodajnimi orodji vzpostavila možnost za nadaljnji razvoj dejavnosti ponudnikov.

Cilji operacije

Cilj operacije je izboljšati turistično privlačnost občin območja LAS pri dobrih ljudeh skozi povezovanje ponudnikov in kulturne dediščine.
Skozi operacijo:
- ustvariti eno novo delovno mesto
- ohraniti obstoječa delovna mesta pri ponudnikih
- aktivirati endogene potenciale območja in odgovoriti na potrebe okolja
- izboljšati turistično ponudbo skozi mrežo oz. povezavo ponudnikov lokalnih produktov
- ustvariti nov turistični produkt Turistično tržnico in storitve v navezavi na lokalne proizvajalce in kulturno dediščino in blagovno znamko
- izobraževalni dogodki in usposabljanja.


Rezultati operacije

 • Izboljšati turistično ponudbo območja LAS, ki je osnovana na kulturnih in naravnih danosti območja LAS in tradiciji okolja tako da bo 10% obiskovalcev iz term v okolici obiskalo turistično tržnico;
 • Izboljšati tržno sodelovanje med lokalnimi in turističnimi ponudniki in produkti tako da se ustvari prepoznaven nov turistični produkt in mreža ponudnikov/grozd;
 • Doseči večjo usposobljenost lokalnih ponudnikov v povezavi in aktivno vključevanje turističnih akterjev in lokalnih prebivalcev, tako da se bo 10 udeležencev udeležilo na posamičnem izobraževalnem dogodk;
 • Povečana profesionalizacija NVO, tako da bo ustvarjeno 1 novo delovno mesto.

Obdobje izvajanja operacije

02.10.2018 - 15.09.2019

Celotna vrednost operacije v EUR

106.364,15

Znesek sofinanciranja v EUR

76.608,48

Kontakt

Mojca Makovec Haložan, mojca@pomelaj.si, 041 722 788

 

IZVEDBA OPERACIJE

Načrtovane in izvedene aktivnosti:


Partnerji v operaciji so izvedli vse zastavljene aktivnosti. Navajamo izvedene aktivnosti, kot so bile navedene v vlogi:

A1 OBLIKOVANJE TURISTICNIH PRODUKTOV OBMOCJA
Povezava ponudbe proizvajalcev lokalnih produktov (izdelki iz ličja in šibe, izdelki iz lesa in kamna, izdelki iz gline, kulinarični izdelki, čebelarji, žgane pijače, moke in kaše, sveža in predelana zelenjava in sadje), turističnih ponudnikov in nevladnega sektorja. Dogovor o vzajemni promociji in prodaji storitev in izdelkov ter realizacija skupnega nastopa na trgu v okviru novo nastalih prodajno promocijskih točk, novih prodajnih točk ter turistične tržnice območja. Oblikovali so mrežo 14 ponudnikov s katerimi so podpisali pogodbe o vzajemni prodaji in promociji izdelkov na območju LAS PDL.

Razvoj in vzpostavitev novega turističnega produkta - Turistična tržnica. Na območju Občine Velika Polana so partnerji pri projektu želeli izboljšati turistično ponudbo območja, skozi enotni nastop lokalnih ponudnikov in oblikovanjem novih turističnih ponudnikov območja. Tako so skozi projekt razvili in vzpostavili novi turistični produkt turistično tržnico, v katero so skozi različne prireditve vključevali lokalne proizvajalce, društva navezavi s kulturno dediščino in blagovno znamko. Turistična tržnica se je odvijala na različnih prireditvah 11 dni, ki so potekale med novembrom 2018 in avgustom 2019.

V sklopu projekta so izvedli 4 izobraževalne delavnice za ponudnike z naslednjo vsebino:
 • Predstavitev prednosti ter koristi povezovanja ponudnikov pri nabavi, izmenjavi znanj in informacij pri promociji ter prodaji lokalnih izdelkov in storitev.
 • Izbira modela sodelovanja in vzpostavitev mreže ter komunikacijskih kanalov za prihodnje povezovanje in sodelovanje.
 • Kako odločilen za nakup je izgled embalaže lokalnih produktov in blagovna znamka malih lokalnih
 • proizvajalcev.
 • Povezovanje rokodelcev DUO skozi bogate izkušnje DUO centra Veržej, prodajni programi, izdelki, potrebe in želje kupcev ter turistov v DUO center Veržej.
Prav tako so bile izvedene 4 delavnice doživetje rokodelstva skozi nesnovno kulturno dediščino - pletenje iz ličja in šibe ter kulinarika delavnice za različne ciljne skupine. Na delavnicah so predstavili dejavnost in ponudbo drugih lokalnih ponudnikov, ki razstavljajo svoje izdelke v promocijsko prodajnem kotičku na Pomelaju.

A2 VZPOSTAVITEV BLAGOVNE ZNAMKE POMELAJ

Aktivnosti, ki so jih partnerji izvedli v sklopu aktivnosti Vzpostavitev blagovne znamke so: Razvoj in grafično oblikovanje Blagovne znamke Pomelaj, razvoj embalaže za izdelke, vzpostavitev spletne strani za blagovno znamko, zasnova in razvoj slogana vseh ponudnikov za nastop na trgu.

Z zunanji izvajalec je na podlagi razvite blagovne znamke oblikoval CGP, ki bazira na snovni (Sabolova domačija) in nesnovni kulturni dediščini (pletenje iz ličja iz šibe, tradicionalna kulinarika ) v navezavi na mrežo lokalnih ponudnikov. CGP vsebuje, logotipe v vseh pojavnih oblikah, črkovni material, štampiljka, dopisni papir in mapa, označitev prostorov, zastava, smerne table in ovojni papi in vrečka, tipičen oglas in tipičen rool up.

V sodelovanju z zunanjim izvajalcem so prav tako prenovili embalažo za kulinarične izdelke z ustreznimi deklaracijami za kulinarične izdelke za končnega kupca (marmelada 4x, zelenjavni dodatek suh in moker, praženo bučno seme, slane palčke 3x, piškoti 3x. Dobavili so novo razvito embalažo v testne namene in namene fotografiranja. Zasnovali so tudi deklaracijo za rokodelske izdelke (3kom) ter izvedli fotografiranje 500kom.

A3 RAZVOJ IN POSTAVITEV MANJKAJOCE TURISTICNE INFRASTRUKTURE
Vzpostavitev prodajno promocijskih kotičkov:
 • V Sabolovi hiši v Mali Polani v urejenem promocijsko prodajnem prostoru so uredili promocijski kotiček z nabavo televizije in računalnika ter omarice, kjer lahko vedno predstavljajo filme in fotografski material ponudbe. Nabava cikcak mobilnega promocijskega stojala za brošure.
 • V Hiši Brodarjev Ižakovci so uredili kotiček za ponudbo kulinaričnih izdelkov. Ni financirano iz projekta.
 • Prenovili so prostor in uredili prodajni kotiček v starem mlinu v Turnišču, kjer deluje oljarna in mlin, v katerega je zunanji izvajalec namestil novo opremo.
 • Nabava opreme in ureditev turistično informacijske točke v Črenšovcih z nabavo opreme za potrebne informiranja obiskovalcev o ponudbi z otvoritvenim dogodkom. Nabava stojala za brošure in mobilnega stojala cika cak za zaokrožitev funkcionalnosti promocijsko informativnega kotička.
Nabava mobilne opreme za turistično tržnico:
 • Za organizacijo turističnih tržnic so nabavili 10 kosov mobilnih stojnic z pred-razstavno polico in ustrezno opremljeno.
 • Glede na to, da se stojnice uporabljajo na različnih lokacijah, so potrebovali tudi transportno prikolico za prevoz le-teh.
 • Nabava vakumirnega stroja za namene vakumiranja izdelkov in s tem omogočanje daljšega roka uporabnosti izdelkov, ki nimajo vsebnosti konzervansov.
A4 PROMOCIJA TURISTICNEGA PRODUKTA IN OBMOCJA
Skupaj z zunanjim izvajalcem so vzpostavili promocijsko prodajno spletno stran www.pomelaj.si, ki predstavlja ponudbo partnerjev projekta. Spletna stran je v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku.

Skupaj z zunanjim izvajalcem so pripravili, oblikovali in tiskali zloženko za ponudnika Kmetija Kolenko v nakladi 5000 kom.

Organizacija in izvedba dneva odprtih vrat ponudnika ZRP POMELAJ z.o.o. in partnerjev Kmetija Kolenko, Oljarna Premoša, Obcina Črenšovci in Zavod za kulturo in turizem Beltinci s predstavitvijo celotne ponudbe Mreže Doživetje.

Promocijske aktivnosti turistične tržnice: Za večjo prepoznavnost turističnih tržnice so razvili celostno grafično podobo novonastalega turističnega produkta, oglaševali so na radiu, spletu, izdali zloženko, nabavili zastave in zložljive transparente ter s pomočjo animacijskega programa na prireditvah skušali pospeševati prodajo

V sklopu različnih prireditev in dogodkov so izvedli turistično tržnico z animacijo. Turistična tržnica je bila organizirana 11 dni.

Zasnova in priprava skupnega prodajnega kataloga turističnega produkta in lokalnih ponudnikov v e-obliki in tiskano 2000 kom.

Predstavitev turističnega produkta na prireditvah na območju LAS PDL z namenom predstavitve lokalne ponudbe v navezavi na turistične produkte.


STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke