Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Vzpostavitev tematske poti - Medovita


Vodilni partner operacije

Občina Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci


Partnerji operacije

Čebelarsko društvo Črenšovci
Ul. Prekmurske čete 20
9232 Črenšovci


Prodaja medu, Štefan Šemen s.p.
Lipa 145a
9231 Beltinci

Kociper Filip
Sodarska ulica 7
9232 Črenšovci

Duh Matej
Žitna ulica 16
9232 Črenšovci


Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave

Ukrep po SLR

Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture

Specifični cilj

Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za preživljanje prostega časa ter za športno-rekreacijska udejstvovanja

Namen operacije

Namen operacije je ustvariti pogoje in možnosti za preživljanje prostega časa prebivalcev območja LAS v naravnem okolju.
Problem: Na ciljnem območju primanjkuje urejenih aktivnih površin, ki bi bile namenjene hoji, sprehajanju, teku, druženju, igram na prostem. Primanjkuje urejenih površin namenjenih povprečnemu prebivalcu, ki ne ne ukvarja aktivno s športom, mladim družinam in starejšim.
Rešitev: Z vzpostavitvijo gibalne vasi in tematske poti bodo aktivirane občinske zelene površine, ki bodo namenjene druženju in rekreaciji v naravi tako otrok kot odraslih, hkrati pa bo vsebovala zgodbo o čebeli. Zasajena bo z medonosnimi rastlinami, ki bo med sabo povezana s potjo, ki bo potekala mimo čebelarjev z učnimi čebelnjaki, kar bo pozneje omogočilo tudi razvoj API turizma, ki na tem območju še ni razvit. S to operacijo se bo obnovila, izboljšala in nadgrajevala športno-rekreativna infrastruktura ter površine za preživljanje prostega časa v naravi in na prostem, ki se bo opremila z novimi inovativnimi vsebinami, prilagojenimi različnim ciljnim skupinam. Operacija bo prispevala k razumevanju pomena čebele in ostalih opraševalcev in njihovega življenja, pomena za človeka, vloge in dela čebelarjev, izdelkov iz meda ter spodbujala prebivalce k zasaditvi medonosnih rastlin in postavitvi hotelov za žuželke. Pot bo zanimiva tudi za obiskovalce, ki jo bodo lahko prehodili, prekolesarili, pretekli ter ob nje imeli priložnost pokusiti dobrote lokalnih čebelarjev in ostalih zainteresiranih izvajalcev različnih storitev. V pot bo vključena tudi kulturna in naravna dediščina lokalnega okolja.
Trajnost: Operacija bo s pomočjo ozaveščanja prebivalcev o čebeli pripomogla h krepitvi dela čebelarjev, ohranjanju tradicije, ohranjanju pestrosti naravnega okolja, spodbujanju sejanja medonosnih rastlin v kmetijstvu (ajda, oljna ogrščica), zasaditvi medonosnih dreves (Lipa). Ozaveščala bo o nevarnosti nepravilne rabe pesticidov za čebele, seznanila prebivalce s pomenom ostalih opraševalcev ter jih spodbudila k postavitvi hotelov za žuželke na lastnih vrtovih. Operacija bo prispevala tudi k usmeritvi prebivalcev ciljnega območja v zeleno in aktivno preživljanje prostega časa v novo ustvarjeni gibalni vasi, ki bo oblikovana iz naravnih materialov in bo omogočala gibanje tako otrokom kot odraslim in tudi starejšim ter ranljivi populaciji. Nadalje bo ustvarila pogoje za razvoj API turizma in širše zelene turistične ponudbe. Z vzpostavitvijo učnih čebelnjakov bo ustvarila trajno ponudbo za osnovnošolce, mladino in vaščane za trajno izobraževanje s področja sonaravnega življenja s čebelo.

Cilji operacije

Glavni cilj operacije je izboljšati infrastrukturne pogoje za preživljanje prostega časa v naravi in prostem ter povečati število ljudi, ki se rekreirajo v naravi.
Ostali cilji operacije so tudi:
- povečati vedenje o čebeli in ostalih opraševalcih ter s tem izboljšati stanje okolja in biotske raznovrstnosti,
- omogočiti razvoj API in zelenega turizma,
- spodbuditi povezovanje ponudnikov in lokalne skupnosti,
- omogočiti pogoje za trženje API turizma in navezujočih se izdelkov.

Rezultati operacije

Izboljšane možnosti za preživljanje prostega časa prebivalcev območja LAS, tako da bo ustvarjena 1 nova tematska pot MEDOVITA.
Izboljšano stanje športnorekreacijske infrastrukture na območju LAS, na način da bo ustvarjena 1 Gibalna vas.
Vzpostavitev tematske pohodne poti na temo čebele, njenega življenjskega prostora ter bogate lokalne ponudbe, dolžine 30 km.
Izobraževalni dogodki ter ureditev učnih čebelnjakov.


Obdobje izvajanja operacije

06.06.2017 - 30.11.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

66.869,56

Znesek sofinanciranja v EUR

41.800,45

Kontakt

Anton Törnar, info@obcina-crensovci.si, 02 573 57 50


IZVEDBA OPERACIJE


Osnova projekta je bila vzpostaviti Tematsko pot Medovita, ki so jo pričeli pripravljati takoj po odobritvi v mesecu juniju. Tematska pot je celovito vključila vse manjše investicije projekta na večih lokacijah. Prav tako je vključila ključne naravne in kulturne znamenitosti območja, ki so jo strnili v enoten dokument. Tematska pot medovita je prehodna peš ali s kolesom in je krožna z odcepi do pomembnih kulturnih in naravnih znamenitosti. Je lahka in nezahtevna ter primerna na družine z otroki, starejše in tudi gibalno ovirane. Pot poteka po obstoječih asfaltnih in makadamskih cestah in je dolga približno 30 km). Na poti so postavljene 4 table, ki so jih postavili v mesecu oktobru in služijo rekreativcem kot orientir v prostoru in informirajo o lokalni ponudbi okolja. Zasnovo tematske poti je opravil zunanji izvajalec in zanjo tudi grafično oblikoval karto poti.

Vzpostavili so gibalno vas, imenovano gibalni park Medovita, gibalna orodja so postavljena na tematsko pot Medovita, ki mimoidoče spodbuja h gibanju na gibalnih orodjih ter jih opozori na sobivanje s čebelo ter naravno dediščino območja. Gibala se nahajajo v bližini močvirskega travnika in gozda črne jelše (Žižki), ki spada med poplavno področje reke Mure. Pomembno je da so gibala namenjena gibanju celotne družine in tudi večjih otrok in spodbujajo raziskovanje in odkrivanje dediščine in bogatosti lokalnega okolja. Igrala so zelo obiskana in že v času postavitve igral v mesecu septembru so zaznali povečano število ljudi ki se giblje na tej relaciji, odziv uporabnikov je zelo pozitiven in je potrditev načrtovalcem k pravilni odločitvi.

Na tematski poti Medovita so vzpostavili počivališča in posadili medonosne drevesa lipa in gaber. Na sami poti so postavili 20 klopi in košev ter s tem omogočili rekreativcem in obiskovalcem, da se ustavijo na poti ter si v miru ogledajo lepote naravnega okolja. Medonosne rastline omogočajo senco rekreativcem in čebelam pašo za dragoceni med, ki ga proizvajajo.

Po pregledu kulturnih in naravnih znamenitosti območja, ki so jo opravili v juniju, so na pot vključili tudi tri nove učne čebelnjake, ki bogatijo ponudbo našega območja. Učni čebelnjaki bodo dvignili prepoznavnost čebelarske dejavnosti in doprinesli k vzpostavljanju krhkega ravnovesja med človekom in čebelo. Prvenstveno bodo učne čebelnjake koristili otroci Osnovne šole, Črenšovci, Srednja Bistrica, Odranci in Beltinci za naravoslovne dneve ter izvedbo delavnic. So pa učni čebelnjaki v naravnem okolju dostopni tudi širši populaciji in rekreativcem na poti. Z vzpostavitvijo te potrebne infrastrukture bo olajšano delo čebelarjev in zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za delo z otroci. Projekt je financiral zgolj en učni čebelnjak Štefana Šemna, ki je bil postavljen v mesecu oktobru. Druga dva učna čebelnjaka, Matej Duh in Filip Kociper sta bila postavljena v lastni režiji in z lastnimi sredstvi.

Za potrebe izvedbe delavnic in naravoslovnih dni so člani čebelarskega društva na podlagi lastnih izkušenj in v pomoč za lažjo izvedbo delavnic izdelali učne vsebine za obiskovalce učnega čebelnjaka. Učne vsebine zajemajo usmeritve, katere vsebine in v kolikšnem obsegu bi jih lahko podajali obiskovalcem učnega čebelnjaka. Po teh vsebinah so izvedli prve delavnice in naravoslovne dneve.
Ob učnih čebelnjakih so čebelarji uredili okolico z zasaditvijo medonosnih rastlin in izdelali tudi dva hotela za žuželke, s katerim se predstavlja sonaravno čebelarjenje in življenje raznih žuželk.

Čebelarsko društvo Črenšovci so organizirali tri zelo pomembna izobraževanja za dvig kompetenc čebelarjev, prebivalcev območja in ponudnikov. Izobraževanja so bila odprte narave in nanj je bila vabljena širša javnost. Izobraževanja so bila organizirana 11.7.2018 v Žižkih na temo Varstva čebele in naravne dediščine območja, kjer je bila gostujoča predavateljica ga. Mateja Ratiznojnik dr. vet. Med , 15.9.2018 v Melincih, kjer stoji čebelnjak Štefana Šemna na temo APITURIZEM in 11.10.2018 pri čebelarju Jožetu Tratnjeku v Trnju na temo Varstva čebele in Narava, kjer je gostovala predavateljica Mateja Ratiznojnik dr.vet.med. Po končanih izobraževanjih je potekal dan odprtih vrat, kjer so vsi udeleženi lahko pogledali čebelarsko infrastrukturo, preizkusili čebelje produkte in med sabo izmenjali dobre prakse. Ob vseh priložnosti je predsednik čebelarskega društva Jožef Tratnjek predstavil tudi projekt in pričakovane rezultate.

Nosilec projekta in čebelarsko društvo Črenšovci sta za potrebe informiranja vzpostavila spletno podstran, kjer so objavili pomembne informacije kot so vabila in poročila.

Za zagotavljanje večje razpoznavnosti dela čebelarjev, pomena čebele za naravno okolje, sobivanja s čebelo in ponudbe lokalnega okolja ter več o tematski poti Medovita so izdelali publikacijo. Prav tako so pripravili kratko zloženko, kjer so predstavili Tematsko pot Medovita in odnos do čebele. Zloženka je bila poslana v vsa gospodinjstva v Občini Črenšovci in bo na voljo na vseh delavnicah in dogodkih območja.

Prve delavnice in naravoslovni dnevi v učnih čebelnjakih so bili izvedeni. Za Osnovno šolo Črenšovci in Srednja Bistrica sta bila izvedena dva naravoslovna dneva 21. in 22 avgusta v okviru prireditve Jenamena, in delavnica za učence 4a in 4b razreda pri učnem čebelnjaku Filipa Kocipra v Žižkih ter pri novo postavljenem gibalnem parku v Žižkih. Za osnovno šolo Odranci sta bila izvedena delavnica in naravoslovni dan za učence prve triade pri učnem čebelnjaku Mateja Duha v Odrancih. Učenci prve triade so se razdelili v dve skupini, prvi so sodelovali na krajši delavnici in drugi na daljšem naravoslovnem dnevu. Tretji sklop delavnic so izvedli pri Apiterapevtskem čebelnjaku v Melincih in Naravoslovni dan z učenci čebelarskega krožka OŠ Beltinci. Odzivi udeležencev so bili zelo pozitivni in potekali so dogovori za nadaljnje izvedbe delavnic, srečanj in naravoslovnih dni.

Ob zaključku projekta so partnerji v soorganizaciji izvedli otvoritev Tematske poti Medovita z obiskom učnega čebelnjaka Filipa Kocipra in otvoritvijo gibalnega parka Medovita in z dobro udeležbo predstavili vsem udeleženim dosežene rezultate.

               


STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke