Novice LAS PDL 2020

POTREBE IN PRILOŽNOSTI NA OBMOČJU LAS PRI DOBRIH LJUDEH - ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ

Spoštovani,
ker ima vsak posameznik, društvo ali interesna skupina svoje poglede na nadaljnji razvoj našega območja, lahko vaše mnenje pomembno prispeva k celoviti pripravi analize potreb in vizije razvoja. Zato si želimo, da pri pripravi SLR sodeluje čim več deležnikov, ki živijo in ...

VABILO NA TEMATSKE DELAVNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS PRI DOBRIH LJUDEH

Spoštovani,
vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh vljudno vabi vse lokalne deležnike (občine, javne zavode, društva, podjetnike, kmete, mlade, ženske, ostale posameznike in druge zainteresirane), da se nam pridružite na tematskih delavnicah za pripravo Strategije lokalnega razvoja.

Želimo, da ...

PRIDRUŽITE SE MREŽI LOKALNIH GURUJEV

Ste posameznik ali organizacija, ki se ukvarja z manjšo proizvodnjo ekoloških izdelkov ali razmišljate o ekološkem načinu pridelave? Delujete na območju Pomurja in iščete možnosti za povezovanje in prodajo ter distribucijo vaših izdelkov?

Potem vljudno vabljeni, da se pridružite mreži ...

Kulturni turizem panonskega podeželjaVodilni partner operacije

Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci


Partnerji operacije

Občina Beltinci
Mladinska ulica 2
9231 Beltinci

Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci
Lipovci 2
9231 Beltinci

Občina Odranci
Panonska ulica 33
9233 Odranci

Kulturno-turistično društvo Črenšovci
Ulica Prekmurske čete 23
9232 Črenšovci

Tinekov brod, Nina Pozderec s.p.
Vezna ulica 4
9231 Beltinci

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

Občina Turnišče
Ulica Štefana Kovača 73
9224 Turnišče


Tematsko področje ukrepanja

Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR

Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino

Specifični cilj

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti

Namen operacije

Po podatkih RRP za Pomurje predstavlja turizem v Pomurju in s tem tudi na področju, ki ga pokrivamo partnerji v projektu, eno izmed najbolj perspektivnih gospodarskih panog s številnimi multiplikativnimi učinki. Največji problem pa predstavlja nezadovoljivo upravljanje in trženje skupne turistične ponudbe, neizkoriščenost kulturne in naravne dediščine in pomanjkanje izmenjave informacij ter tržnega sodelovanja med ponudniki. Prav tako primanjkujejo inovativni visokokakovostnih turistični proizvodi, ki bi vplivali na privlačnost regije in s tem na povečanje števila obiskovalcev, turistov in izletnikov. S projektom KulTura želimo ugotovljene probleme spremeniti v priložnosti - uspešno povezati ponudbo v turistični produkt ter ga jasno pozicionirati na turističnem trgu. S projektom KulTura želimo ustvariti nov turistični produkt, ki bo temeljil na naravni in kulturni dediščini s poudarkom na kulturnih vsebinah (prireditve, dogodki, delavnice). Ponudbo na zaokroženem območju želimo kakovostno obogatiti, povezati, jo narediti privlačnejšo in jo inovativno označiti ter promovirati v skupnih promocijskih aktivnostih. V ta namen bomo v beltinskem gradu obnovili štiri prostore v nadstropju, ki bodo predstavljali večnamenski prostor za različne kulturne dejavnosti. Obnovitev vsebuje elektro- in strojne-instalacije, ostala obnovitvena dela bo Občina Beltinci izvedla iz drugega vira. Vzpostavili in opremili bomo Turistično informativni center (TIC) v beltinskem gradu v pritličnem prostoru (primernem tudi za invalide), ki doslej služi ZTK Beltinci kot pisarna. ZTK Beltinci za potrebe pisarne ureja prostor v nadstropju gradu in bo pritlični prostor uredil v klasičen TIC s trgovino. TIC bo deloval za področje vseh občin, ki sodelujejo v projektu. Ob zaključku projekta bo v TIC-u zaposlena tudi nova oseba, ki bo skrbela za informiranje, promocijo in trženje ponudbe. Pomembno obogatitev turistične ponudbe predstavljata dve novi leseni skulpturi – kovač in žganjar, ki bosta postavljeni pri muzeju kovaštva in žganjarne v Odrancih. V Turnišču pa bo kakovost ponudbe izboljšal postavljeni mobilni leseni kiosk, ki se bo uporabljal ob večjih prireditvah in ob turističnih znamenitostih v občini, skupaj s ponudbo na novo izdelanih promocijskih suvenirjev. S prireditvami in delavnicami bomo privabljali mladino, starejše, brezposelne, turiste in izletnike idr. Zainteresirane obiskovalce na brod na Muri v Gornji Bistrici, v Črenšovce, Veliko Polano, Turnišče in Beltince. Hkrati bomo z organiziranimi dogodki ohranjali nekatere običaje in navade in omogočali prenašanje tradicije na mlajše generacije.

Cilji operacije

- Oblikovanje novega turističnega produkta s poudarkom na naravni in kulturni dediščini na področju Dolinskega
- Povezovanje ponudnikov turističnih storitev v skupni nastop na trgu
- Povečanje znanja in kakovosti storitev turističnih in kulturnih delavcev

Rezultati operacije

- 2 izboljšanji ponudbe objektov kulturne dediščine,
- 1 vzpostavljeno partnerstvo ponudnikov turističnih storitev za enoten nastop na trgu,
- 1 nov turistični produkt s ponudbo naravne in kulturne dediščine in
- 1 izboljšanje znanja na področju organizacije prireditev in turističnega vodenja.

Obdobje izvajanja operacije

17.04.2018 - 10.02.2019

Celotna vrednost operacije v EUR

113.216,05

Znesek sofinanciranja v EUR

82.880,60

Kontakt

Ela Horvat, beltinci.info@siol.net, 02 541 35 80


IZVEDBA OPERACIJE


Načrtovane in izvedene aktivnosti:

Partnerji v operaciji so izvedli vse zastavljene aktivnosti. Navajamo izvedene aktivnosti, kot so bile navedene v vlogi:

Obnova prostorov beltinskega gradu
Obnovili so štiri povezane prostore v nadstropju beltinskega gradu (vzhodni trakt) s strojnimi in električnimi instalacijami.
Nosilec aktivnosti: Občina Beltinci
Čas izvedbe: november 2018

Izboljšanje kakovosti turistične ponudbe z opremo
Opremili so Turistično informativni center v beltinskem gradu (TIC). Oprema vključuje pohištvo: dve pisalni mizi s pultoma, omare, regal in preproge.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: junij 2018

Izdelali in postavili so dve umetniški skulpturi - kovača in žganjara v muzeju kovaštva in muzej žganjarne v Odrancih.
Nosilec aktivnosti: Občina Odranci
Čas izvedbe: september 2018

Nabavili so leseno hišico oz. mobilni prodajno-promocijski kiosk v občini Turnišče. Nosilec aktivnosti: Občina Turnišče
Čas izvedbe: julij 2018

Organizacija prireditev, dogodkov in delavnic
Organizirali so pet dnevne otroške počitniške delavnice KUL(T)URA za otroke v občini Črenšovci.
Nosilec aktivnosti: KTD Črenšovci
Čas izvedbe: 20. – 24.08.2018

Organizirali so tridnevno Slikarko-rezbarsko kolonijo KUL(T)URA umetnosti.
Nosilec aktivnosti: KTD Črenšovci
Čas izvedbe: 23. – 25.08.2018

Organizirali so Festival PANVINAKUL – panonski festival vina, kulinarike ter kulture, ki je bil vključen v Pomurski poletni festival v Veliki Polani.
Nosilec aktivnosti: Občina Velika Polana
Čas izvedbe: Avgust 2018
OBJAVA

Organizirali so prireditev z doživetjem reke Mure in bogatim programom Tinekov spust po Muri.
Nosilec aktivnosti: Tinekov brod s.p.
Čas izvedbe: September 2018

Organizirali so zabavno prireditev z bogatim kulturnim programom Srečanje na Tinekovem brodu.
Nosilec aktivnosti: Tinekov brod s.p.
Čas izvedbe: September 2018

Organizirali so prireditev Joužefovanje na Tinekovem brodu s kulturnim programom. Nosilec aktivnosti: Tinekov brod s.p.
Čas izvedbe: junij 2018

Pripravili so razstavo likovnih del udeležencev 25-ih likovnih kolonij v beltinskem gradu. Organizacija in izvedba razstave je vsebovala tudi pripravo vabil, strokovno delo kustosa in pogostitev.
Nosilec aktivnosti: Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci
Čas izvedbe: junij 2018

Organizirali in izvedli so dve delavnici in sicer eno z naslovom »Kako postati turistični vodnik?« - dvodnevna motivacijska delavnica je vsebovala teoretični in praktični del in drugo z naslovom »Kako organiziramo prireditev?«, ki je prav tako vsebovala teoretični in praktični del. Obe delavnici je pripravila in izvajala zaposlena oseba v ZTK Beltinci.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: avgust – november 2018

Promocija in založništvo
Izdelali so nove privlačne in v skladu z najnovejšimi trendi oblikovane spletne strani za turistični produkt KulTura: www.ztk-beltinci.si.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: oktober 2018

Izdali so brošuro o znamenitostih občine Turnišče v nakladi 5.000 izvodov.
Nosilec aktivnosti: Občina Turnišče
Čas izvedbe: avgust 2018
BROŠURA

Izdelali so promocijske izdelke za potrebe ponudbe v mobilnem lesenem kiosku, ki bogati ponudbo na prireditvah, dogodkih in turističnih znamenitostih (kemični svinčniki, keramične skodelice, vrečke, majice).
Nosilec aktivnosti: Občina Turnišče
Čas izvedbe: julij 2018

Izdali so promocijski prospekta turističnega produkta KulTura z zemljevidom v nakladi 5.000 izvodov.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: oktober 2018

Izdali so obsežno monografijo ob 25. obletnici Likovne kolonije Izak Lipovci v nakladi 500 izvodov.
Nosilec aktivnosti: Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci
Čas izvedbe: junij 2018

Izdelali so pet (5) programov enodnevnih izletov za področje turističnega produkta KulTura. Programe izletov oz. itinerarje je pripravila zaposlena oseba v ZTK Beltinci.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: maj – julij 2018

Interpretacijske označbe naravne in kulturne dediščine
Izdelali oz. generirali so QR kode za potrebe predstavitev 10 turističnih atrakcij (naravna in kulturna dediščina) po vseh občinah v projektu. Namenjene so uporabnikom mobilnih naprav in so vsebovane na interpretacijskih označevalnih ploščicah.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: oktober 2018

Izdelali so deset (10) interpretacijskih ploščic – tablic, s katerimi smo označili naravno in kulturno dediščino v turističnem produktu KulTura. Tablice so nameščene na zunanjost objektov.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: oktober 2018

Priprava dokumenta Analiza naravne in kulturne dediščine območja petih občin
Pripravili so dokumenta Analiza naravne in kulturne dediščine območja 5-ih občin v projektu. Dokument je izdelala zaposlena oseba v Zavodu za turizem in kulturo Beltinci.
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: maj – avgust 2018

Število novo ustvarjenih delovnih mest
Zaposlili so eno osebo za polni delovni čas od 01.05.2018 do 31.04.2022
(predvideli smo trajanje zaposlitve vsaj 3 leta od datuma izplačila zadnjega zahtevka).
Nosilec aktivnosti: ZTK Beltinci
Čas izvedbe: maj 2018

STAUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke