Novice LAS PDL 2020

VABILO NA SPLETNO INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020, ESRR v letu 2022


Za vse, ki Vas zanima prijava operacije (projekta) na LAS razpis, organiziramo informativno spletno delavnico – namreč do 28. februarja 2022 je odprt Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ESRR v letu 2022.

Vse zainteresirane, ki bi se želeli informirati o ključnih informacijah v zvezi z javnim ...

ODPRT JAVNI POZIV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2022 ZA ESRR SKLAD

Obveščamo Vas, da je Lokalna akcijska skupina LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v petek, 14. 1. 2022, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2022 za sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PREJELA 4 ODLOČBE ZA OPERACIJE, KI SO BILE POTRJENE V OKVIRU JP EKSRP V LETU 2020 S STRANI UPRAVNEGA ODBORA LAS

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 15. 11. 2021 prejeli 2 in dne 16. 12. 2021 dodatni 2 novi ODLOČBI o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ...

Priprava in implementacija LASANTE PDL


Vodilni partner operacije

Lokalna energetska agencija za Pomurje
Martjanci 36
9221 Martjanci

Partnerji operacije

Občina Velika Polana
Velika Polana 111
9225 Velika Polana

INŠTALACIJE ŽERDIN Boris Žerdin s.p.
Velika Polana 197B
9225 Velika Polana


Tematsko področje ukrepanja

Varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ukrep po SLR

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanje za izboljšanje stanja okolja

Specifični cilj

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov - endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

Namen operacije

S dokumentom LASANTE dobi območje LAS načrt ukrepov, s katerimi se lahko doseže zastavljene cilje, ki bodo prav tako opredeljeni v samem dokumentu – akcijskem načrtu LASANTE.

Dodana vrednost projekta je tudi v tem, da ne samo, da pripravimo akcijski načrt ampak tudi začnemo s prvo implementacijo ukrepov iz akcijskega načrta:
- trajnostna mobilnost – nakup kombija za skupne prevoze in linijske poti v smeri znižanja CO2 emisij;
- preprečevanje energetske revščine – energetski pregledi gospodinjstev in predaja urgentnih paketov za prvo ukrepanje (varčne LED žarnice, varčni perlatorji, termostatski ventili…);
- podpora in svetovanje gospodinjstva glede URE in OVE – priprava in posredovanje osnovnih informacij o možnostih ukrepanja – pristopi in aktualne subvencije na vsako gospodinjstvo na dom;
- pripravljen koncept energetske zadruge - izdelan poslovni model energetske kooperative, ki bo lahko služil kot izhodišče kreiranja zadruge v prihodnosti.
Operacija zagotavlja tudi finančno neodvisno trajnost uporabe rezultatov, saj je v drugi aktivnosti vključena ključna aktivnost nabave kombija za skupne, organizirane in linijske prevoze, katerega uporaba bo odpravila individualne prevoze posameznih oseb. Kombi bo nabavila občina Velika Polana, ki bo na podlagi analiziranih in pripravljenih predlogov uporabe v obdobju projekta testirala in promovirala uporabo tega kombija. Po zaključku projekta bo občina še naprej skrbela za nabavljeno opremo in jo tudi uporablja v smislu pripravljenega koncepta zniževanja CO2 emisij.

V zadnji aktivnosti je vključena naloga animacije in informiranja vseh treh ključnih sektorjev regionalnega / lokalnega razvoja, tudi ostalih občin, podjetij in prav tako operacija predstavlja možnost kapitalizacije v smislu nadgradnje projektnih rezultatov z naslednjimi projekti ter prenosljivost potenciala zaradi prenosa aktivnosti operacije in rezultatov v druga okolja.

Prav zagotavljanje nadaljnjega izvajanja obravnavane vsebine je rezultat in glavni namen operacije. Vse aktivnosti operacije so naravnane tako, da lahko zagotavljajo trajnost rezultatov po ključu priprava akcijskega načrta => implementacija akcijskega načrta. Ravno tako vse aktivnosti strmijo k povečanju izkoriščenosti endogenih potencialov in znižanje porabe energije. LEA Pomurje bo pridobljeno znanje že samo na podlagi svojega poslanstva uporabljal in promoviral tudi v prihodnosti. Na drugi strani pa koristi, ki jih prinašajo rezultati operacije pri ciljnih skupinah same po sebi zagotavljajo nadaljnjo uporabo/trajnost.


Cilji operacije

»Lokalne akcijske skupine akcijski načrt za trajnostno energijo«, je priprava krovnega dokumenta za upravičeno območje LAS PDL, kjer bo na podlagi evidentiranega stanja, pripravljen akcijski načrt za znižanje CO2 emisij. Gre za prenos dobre prakse, ki je razvita pri Evropski Komisiji in se uspešno implementira pri lokalnih skupnostih na območju celotne Evrope. Nekatere občine z območja LAS so že tudi pristopile h Konvenciji županov in pripravile / sprejele občinske strateške dokumente, s predpostavko, kako bodo znižale CO2 emisije do leta 2020 za najmanj 20%. V tem duhu in v tej smeri je smiselno, da deluje tudi celotno območje LAS, saj bomo v okviru priprave izhodišč prvotno izdelali celoten popis stanja rabe energije, potencialov OVE in izkoriščanja OVE – s ključnim orientacijskim podatkom koliko CO2 emisij imamo na letnem nivoju. Še bolj pomembna je naslednja faza dela, ko bomo izvedli analitiko obstoječih programov in ustrezno začrtali smernice za prihodnost. Vsekakor bo pri pripravi akcijskega načrta za LASANTE zagotovljena široka in najvišja participacija vseh akterjev, kot tudi komunikacija in vključevanje interesentov na območju LAS.

Proces dela se bo zaključil s pripravo celovitega energetskega programa območja LAS, ki bo odražal dejansko stanje, realno sliko in potenciale in na podlagi konsenza / kompromisa vključenih akterjev, izoblikovano zeleno mejo izkoriščanja endogenih potencialov območja, kar se bo odražalo v končnem akcijskem načrtu LASANTE. Rdeča nit oz. tudi smernice dela bodo maksimalno znižanje CO2 emisij območja, s tem, da je minimalni cilj 20% do leta 2020.
V želji, da se delo in uporabnost samega LASANTE čim bolj umesti v območje LAS, bo izvedena promocija koncepta, kot tudi konkretna implementacija štirih identificiranih ukrepov iz nabora v akcijskem načrtu LASANTE. Ukrepi so aktivnosti, usmerjene k ciljem LASANTE, vendar bomo v tem delovnem sklopu na pilotnem modelu poskušali predlagati spremembe in ukrepanje za območje občine in v drugem koraku diseminirali model na celotno območje LAS-a – do drugih občin in sicer za naselje Beltinci, naselje Črenšovci, naselje Dobrovnik, naselje Kobilje, naselje Lendava, naselje Odranci, naselje Turnišče in naselje Velika Polana, da bomo dosegli skladen razvoj območja.

Rezultati operacije • Usposobljene osebe – okoljsko energetska učinkovitost in uporaba endogenih potencialov (10)
• Članka v medijih (2)
• Seznanjeni in animirani ključni akterji za prenosljivost oz sodelovanje pri projektnih rezultatih (10)
• Vključena gospodinjstva (1000)

Obdobje izvajanja operacije

09.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

85.907,45

Znesek sofinanciranja v EUR

53.627,40

Kontakt

Bojan Vogrinčič, bojan@lea-pomurje.si , 02 538 13 54


IZVEDBA OPERACIJE


PRIPRAVA LASANTE PDL
V tej aktivnosti so pripravili krovni dokument za upravičeno območje LAS PDL, kjer je na podlagi evidentiranega stanja, pripravljen akcijski načrt za znižanje CO2 emisij. Vključena je priprava analize stanja, kar pomeni evidentiranje rabe in porabe energentov na območju, evidentiranje potenciala endogenih potencialov obnovljivih virov energije in definiranje smernic za potencial varčevanja in prehoda na alternativne vire. Naslednji korak je bil na podlagi zbranih podatkov priprava kalkulacijah emisij in s tem so pridobili osnovni in temeljni podatek za delo v nadaljevanju. Sledilo je namreč kreiranje in usklajevanje akcijskega načrta LASANTE, kar pomeni definiranje posameznih ukrepov in kalkulacije učinkov za posamezni ukrep in agregacija na ravni celotnega LASANTE. Seveda je v celotnem procesu potekala aktivna participacija ključnih akterjev in vključenih partnerjev s področja LAS.
Pri akcijskem načrtu so strmeli k temu, da imaJo usklajene ukrepe s potenciali vključenih območjih. Predstavitev vključenim občinam so opravili 16.10.2018 in posredovali zaključke vodilnemu partnerju LAS-a za uporabo pri aktualizaciji SRS. Dokument je izdelan v e-obliki ter natisnjen v 8 izvodih, katere LAS razdeli med občine LASa.

IMPLEMENTACIJA LASANTE PDL
V sklopu aktivnosti Implementacija ukrepov LASANTE so se lotili realizacije prvih ukrepov, ki prinašajo rezultate in pomenijo korist za vključeno območje z doseganjem prihranka CO2 emisij. V sklopu operacije so implementirali štiri ukrepe s sodelovanjem vseh partnerjev:
Ukrep 1: trajnostna mobilnost – nakup kombija s strani partnerja Občine Velika Polana za skupne prevoze in linijske poti v smeri znižanja CO2 emisij, prioritetno na območju vključene občine in pozneje tudi na območju celotnega LASa. Kombi je nabavila občina in s tem omogočila, da se zniža število osebnih in individualnih prevozov ter tako delno odpravi enega od ključnih vzrokov za visoke CO2 emisije v transportu. Mobilnost oz. transport na določenih območjih predstavljajo tudi do ene tretjine celotnih emisij. Kombi se uporablja kot brezplačen prevoz v povezavi z organizacijo turističnih, kulturnih in ostalih dogodkov, ter v primeru potrebe po organiziranem prevozu skupine oseb.
Ukrep 2: preprečevanje in odprava energetske revščine. V začetnem koraku te aktivnosti so pripravili kriterije delovanja in naročili izdelavo programskega orodja (excel orodje in word podlaga - vprašalnik) za energetske preglede gospodinjstev. Partnerji so opravili nabor primernih gospodinjstev in jih animirali za sodelovanje. 50 gospodinjstev so obiskali na domu, pregledali porabe in opravili vnos podatkov v aplikacijo. Glede na evidentirane potenciale so za posamezno gospodinjstvo sestavili urgentne pakete za prvo ukrepanje. Teh paketov so razdelili 50 kom. Vključili so gospodinjstvom primeren material (varčni perlator, termostatski ventil, varčna tuš ročka, varčne LED žarnice). Na podlagi predanega materiala in opravljenega energetskega pregleda so pripravili tudi poročila, ki so bila predstavljena vsakemu gospodinjstvu (učinki, smernice, možnosti), končni cilj privarčevane CO2 emisije, kar pomeni v gospodinjstvu privarčevani €. Gospodinjstva so bila iz upravičenih območij in sicer s poudarkom na ranljivih skupinah, ki toliko hitreje lahko zapadejo med energetsko revščino: brezposelni, mladi, Romi, pripadniki Madžarske skupnosti.
Ukrep 3: podpora in svetovanje gospodinjstvom glede URE in OVE, kjer so vsebine osnovnih smernic potencialnih ukrepanj v gospodinjstvih ter predstavljenih pristopov in aktualnih subvencij podali kot predstavitev na organizirani delavnici 17.10.2018 v Veliki Polani. Gre za izvedbo delavnice na obravnavo temo (pomen zmanjšanja obremenitve okolja s toplogrednimi plini, ki vključujejo učinkovito rabo endogenih potencialov energije) in tako dvig ozaveščenosti lokalnega prebivalstva.
Ukrep 4: pripravljen je bil koncept energetske zadruge - izdelan poslovni model energetske kooperative, ki lahko služil kot izhodišče kreiranja zadruge v prihodnosti. Vključena je bila priprava idejnega koncepta energetske zadruge ter opravljen nabor pravnih in izvedbenih okvirjev realizacije idejnega koncepta energetske zadruge s pregledom dobrih praks v tujini. Pri pripravljenem konceptu obstaja velik potencial za realizacijo novih storitev in aktivacijo ranljivih ciljnih skupin mladih in brezposelnih.

AKTIVACIJA OSTALIH AKTERJEV
V tej aktivnosti so v smislu promocije, diseminacije rezultatov in zaradi obveščanja javnosti pripravili in objavili dva promocijsko – animacijska članka na regijskem spletnem portalu pomurec.com.
Ukrepi so bili ustrezno predstavljeni na animacijskem srečanju 16.10.2018. V tem sklopu so tudi oblikovali, natisnili in opravili distribucijo 1000 kom brošur (A5, 12 strani) z vsebinami, ki so jih zagotovili v A2 aktivnosti in sicer smernice potencialnih ukrepanj v gospodinjstvih ter predstavljeni pristopi in aktualne subvencije za povečanje energetske učinkovitosti in večjega izkoriščanja obnovljivih virov energije. Cilj predstavitve na animacijskem srečanju je bil predstavitev modela trajnostne mobilnosti za upravičeno območje LAS (naselje Beltinci, naselje Črenšovci, naselje Dobrovnik, naselje Kobilje, naselje Lendava, naselje Odranci, naselje Turnišče in naselje Velika Polana) in izvedba komunikacije s ključnimi akterji ostalih občin - animacija tudi v smeri implementacije ostalih ukrepov.
V smeri vsebinske podlage so se sicer najprej lotili nabora primernih idej za pripravo analize s predlogi v smislu cost benefit analize in predstavitvijo modela trajnostne mobilnosti za upravičeno območje LAS. Aktivnosti so namreč peljali v smeri transferja rezultatov dobre prakse in rezultatov projekta na druga območja, kot tudi za trajnostno uporabo le teh na prvotnem območju z optimalnim doseganjem rezultatov – nižanje CO2 emisij. Cost benefit analiza je upoštevala tako ekonomski in okoljski kriterij, tudi smer LCA. S tem pristopom so optimalno balansirali investicijo občine v kombi in uporabo kombija na dolgi rok. Pri analizi so prioritetno upoštevali in obravnavali vlogo kombija tudi pri razvoju turizma – kot del turistične infrastrukture, kreiranju možnosti za povečanje turističnih obiskov kulturnih in naravnih znamenitosti območja (naselje Beltinci, naselje Črenšovci, naselje Dobrovnik, naselje Kobilje, naselje Lendava, naselje Odranci, naselje Turnišče in naselje Velika Polana) seveda vse s ciljem znižanje CO2 emisij. Uporabniki so lahko prebivalci LAS območja, kot tudi turisti / obiskovalci LAS območja.

OPIS KAZALNIKA UČINKA
Krovni strateški dokument z akcijskim načrtom za ukrepanje na področju okolja: 1
Izvedena delavnica: 1

OPIS KAZALNIKA REZULTATA
Podprta partnerstva: 1 
Zaključena operacija: 1

STATUS OPERACIJE: ZAKLJUČEN


                           

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke